Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 110/1998/QD-TTg of June 25, 1998, on the payment of yearly dues to international organizations

Số hiệu: 110/1998/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 25/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÓNG NIÊN LIỄM CHO CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế của Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các tổ chức quốc tế nêu tại Quyết định này bao gồm : Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, các hiệp hội quốc tế chuyên ngành.

Điều 2. Việc tham gia làm thành viên các tổ chức quốc tế với danh nghĩa Nhà nước, danh nghĩa Chính phủ, danh nghĩa cấp ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp (gọi tắt là cơ quan) phải được phép của cơ quan có thẩm quyền và dựa trên cơ sở các điều ước quốc tế tương ứng mà phía Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Điều 3. Các cơ quan Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép tham gia các tổ chức quốc tế phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ thành viên, trong đó có trách nhiệm đóng niên liễm theo quy định của các tổ chức quốc tế mà cơ quan mình tham gia.

Điều 4. Việc sử dụng ngân sách Nhà nước để đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế chỉ được xem xét, áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia các tổ chức quốc tế không mang tính kinh doanh, dịch vụ và mức đóng góp phải được xác định ngay từ đầu, trong văn bản trình xin phép tham gia. Trong quá trình tham gia, thực hiện các điều ước quốc tế, nếu tổ chức quốc tế yêu cầu tăng mức đóng góp niên liễm thì các cơ quan tham gia phải thông báo và lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ các tổ chức quốc tế mà niên liễm của thành viên đóng theo hệ số.

Điều 5. Các cơ quan nêu tại Điều 3 của Quyết định này tham gia các tổ chức quốc tế chuyên ngành mang tính kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp tham gia các tổ chức quốc tế tự đảm nhận kinh phí (bằng đóng góp tự nguyện của hội viên, hoặc thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp được hưởng lợi do việc tham gia các tổ chức quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên) để đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế đó. Trong một số trường hợp đặc biệt, việc tham gia của các tổ chức này gắn với nhiệm vụ Nhà nước thì sẽ được ngân sách Nhà nước tài trợ một phần kinh phí, nhưng phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở kiến nghị của cơ quan tham gia và ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.

Điều 6. Các cơ quan thuộc diện được sử dụng ngân sách Nhà nước cấp để đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế phải đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan mình, trình duyệt theo quy định.

Điều 7. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan được sử dụng ngân sách Nhà nước đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế, lập dự toán theo lĩnh vực, cân đối vào ngân sách chung, trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

Điều 8. Hàng năm, các cơ quan tham gia các tổ chức quốc tế phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia các tổ chức quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế đã ký kết, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính để theo dõi.

Điều 9. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối, giúp Chính phủ thực hiện việc quản lý Nhà nước về việc thực hiện điều ước quốc tế và tham gia các tổ chức quốc tế của các cơ quan Việt Nam; phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan kiểm tra việc tuân thủ các nghĩa vụ đã cam kết, đánh giá hiệu quả tham gia các tổ chức quốc tế của các cơ quan tham gia. Đối với những tổ chức quốc tế mà các cơ quan Việt Nam tham gia không có hiệu quả, Bộ Ngoại giao cùng với Bộ Tài chính xem xét và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấm dứt hiệu lực tham gia của các cơ quan này.

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 110/1998/QD-TTg

Hanoi, June 25, 1998

 

DECISION

ON THE PAYMENT OF YEARLY DUES TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance of October 17, 1989 on the Signing and Implementation of International Agreements by Vietnam;
At the proposals of the Minister for Foreign Affairs and the Minister of Finance
,

DECIDES:

Article 1.- The international organizations mentioned in this Decision include the United Nations, regional and sub-regional organizations and international professional associations.

Article 2.- The joining in the international organizations in the name of the State, the Government or a branch by the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, central bodies of socio-political organizations, social organizations and socio-professional organizations (called as the agencies for short) must be permitted by the competent agency and on the basis of the provisions of corresponding international agreements which Vietnam has signed or acceded to.

Article 3.- The Vietnamese agencies which have been permitted by the competent level to join in the international organizations shall have to fully exercise their rights and fulfill their obligations as members of such international organizations, including the duty to pay yearly dues according to the regulations of such international organizations.

Article 4.- The use of the State budget to pay yearly dues to the international organizations shall be only considered and applicable to the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and socio-political organizations which join non-business or non-commercial organizations and the amount of dues payment must be determined right from the beginning in the written applications submitted for permission to join in such organizations. In the course of accession to and implementation of international agreements, should the concerned international organizations request to increase the yearly dues, the participating agencies shall have to notify the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Finance thereof to obtain their written opinions, sum up and submit them to the Prime Minister for decision, except for international organizations which require their members to pay yearly dues calculated according to coefficient.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 110/1998/QD-TTg of June 25, 1998, on the payment of yearly dues to international organizations

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


627
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162