Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2004/CT-UB về thực hiện ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 17/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Hoàng Đình Thạch
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2004/CT-UB

Thái Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2004

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

V/V THỰC HIỆN ỦY NHIỆM THU MỘT SỐ KHOẢN THUẾ VÀ THU KHÁC ĐỐI VỚI UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Trong những năm qua, cùng với sự ra đời của các doanh nghiệp, hộ, cá nhân là những đối tượng nộp thuế ngày càng tăng. Theo só liệu thống kê đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 19,5 ngàn hộ cá thể sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ, trên 446 ngàn hộ nộp thuế nhà đất. Từ trước năm 2003 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã áp dụng hình thức ủy nhiệm thu cho các tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế; thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, phí và lệ phí. Tuy nội dung và diện ủy nhiệm thu còn ở mức độ hẹp nhưng đã có hiệu quả nhất định thể hiện số thuế nộp sát số phát sinh, số nợ đọng giảm, tiết kiệm được chi phí và giảm sức ép tăng biên chế, giảm công việc hành chính của ngành thuế.

Đối với hộ kinh doanh công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh và một số khoản thu khác do chưa có cơ ché ủy nhiệm thu, ngành thuế vẫn phải trực tiếp tổ chức thu và nộp vào ngân sách. Hiện nay số hộ kinh doanh công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh phát triển nhanh lại trải rộng ở các địa bàn trên toàn tỉnh đòi hỏi phải cải tiến công tác thu nộp thuế cho phù hợp theo hướng: đối với những khoản thu nào xét thấy giao cho chính quyền xã, phường thu nộp có hiệu quả hơn thì ủy nhiệm cho chính quyền xã, phường quản lý đối tượng trực tiếp đôn đốc thu nộp, cơ quan thuế làm công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và phối hợp cùng với chính quyền xã, phường thực hiện.

Để tăng cường hiệu lực và hiệu quả đối với công tác thu ngân sách nhằm khai thác nguồn thu, tăng thu tại xã, phường, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành tổ chức tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác ủy nhiệm thu trong việc quản lý chặt chẽ nguồn thu, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ nộp thuế, tạo điều kiện cho chính quyền chủ động về ngân sách, thực hiện công khai công tác quản lý thuế góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ, hạn chế khiếu nại tố cáo, đảm bảo giữ gìn trật tự và an toàn xã hội.

2- Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm đầu mối ủy nhiệm thu thực hiện ký hợp đồng ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác trên địa bàn với ngành thuế; Chủ động đề nghị ngành thuế, ngành tài chính hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ để công tác ủy nhiệm thu đạt hiệu quả.

3- Giao cho Cục thuế tổ chức ký ủy nhiệm các khoản thuế và thu khác cho UBND xã, phường, thị trấn thu:

- Thuế nhà đất.

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn điền, đất 5% công ích.

- Tiền thuê đất do các cá nhân, hộ gia đình thuê để sản xuất kinh doanh.

- Thuế hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh nộp thuế ấn định ổn định 6 tháng, 1 năm; hộ khai thác thuỷ hải sản; hộ kinh doanh vận tải; hộ kinh doanh nông sản, thực phẩm tươi sống; hộ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm; hộ hành nghề xây dựng tư nhân; hộ kinh doanh ở các làng nghề hộ kinh doanh xay sát (trừ hộ vừa kinh doanh thóc gạo vừa xay sát).

- Thuế tài nguyên đối với hộ khai thác đất, cát.

- Các loại phí và lệ phí phát sinh do xã, phường, thị trấn thu.

- Các khoản thu khác.

Cục thuế có trách nhiệm: Lập bộ thuế; Tổ chức hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ về nghiệp vụ, chuyên môn để UBND xã thực hiện đúng và thường xuyên giám sát ủy nhiệm thu thực hiện, kịp thời phát hiện những vướng mắc để giải quyết cũng như những biểu hiện không đúng để chủ động có biện pháp ngăn ngừa; Cung cấp biên lai, ấn chỉ thuế để phục vụ cho công tác thu các khoản thuế và thu khác được ủy nhiệm; Trong 6 tháng cuối năm 2004 tổ chức triển khai thí điểm ở 25 xã, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để triển khai mở rộng ở tất cả các địa bàn trong các năm tói.

4- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các ngành, các cấp có liên quan có các biện pháp hỗ trợ cho ngành thuế và UBND xã phường, thị trấn hoàn thành tốt công tác ủy nhiệm thu.

5- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm nhận ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác do cơ quan thuế ủy nhiệm; Phối hợp với cơ quan thuế trong công tác lập bộ thuế; Tổ chức thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước; Quản lý và sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế đúng quy định.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau khi nộp đầy đủ số tiền thuế và thu khác thu được vào ngân sách Nhà nước, được chi 10% số tiền trên để trả thù lao cho ủy nhiệm thu và công tác tổ chức thu nộp. Trường hợp số tiền trên không đủ đê trả thù lao cho ủy nhiệm thu và tổ chức thu nộp, ngành thuế căn cứ vào định mức chi có trách nhiệm trích từ nguồn kinh phí của ngành để trả.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức thực hiện. Cục thuế tỉnh theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện tại các địa bàn báo cáo kịp thời Úy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- Tổng cục thuế
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các sở, ngành liên quan
- UBND huyện, thành phố
- Lưu VT, TM

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Đình Thạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2004/CT-UB về thực hiện ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34