Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 51/1998/TT-BTC of April 16, 1998, guiding the procedures for collection and payment of turnover tax and profit tax, the competence to consider the exemption, reduction and final settlement thereof, and the procedures for handling tax-related problems

Số hiệu: 51/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 16/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 51/1998/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THU NỘP, THẨM QUYỀN XÉT MIỄN GIẢM VÀ QUYẾT TOÁN VỀ THUẾ DOANH THU, THUẾ LỢI TỨC,THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ

Căn cứ Luật thuế doanh thu, Luật thuế lợi tức, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, Chỉ thị số 342/TTg ngày 22/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.
Nhằm đơn giản và xử lý nhanh chóng những thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm về thủ tục thu nộp, xét miễm giảm và quyết toán về thuế doanh thu, thuế lợi tức; thủ tục về khiếu nại và giải quyết khiếu nại lĩnh vực thuế như sau:

1. Kê khai nộp thuế:

Hàng tháng, cơ sở kinh doanh lập tờ khai tính thuế doanh thu và thuế lợi tức gửi cơ quan thuế theo thời gian quy định (trừ các hộ nộp thuế khoán). Cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai, kiểm tra các số liệu kê khai và ra thông báo thuế gửi đối tượng nộp thuế. Định kỳ, cơ quan thuế tổ chức kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; trước khi tiến hành kiểm tra, cơ quan thuế phải ra quyết định thành lập tổ kiểm tra, quy định rõ nhiệm vụ và thời hạn phải hoàn thành việc kiểm tra, tránh tình trạng kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Thẩm quyền xét miễn thuế, giảm thuế và trình tự thủ tục xét miễn giảm thuế:

a. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế được xét miễn thuế, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

- Miễn thuế doanh thu, thuế lợi tức đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật quy định tại Thông tư số 23 TC/TCT ngày 26/4/1996 của Bộ Tài chính.

- Xét miễn thuế, giảm thuế doanh thu, thuế lợi tức đối với các cơ sở dạy nghề quy định tại Thông tư số 32 TC/TCT ngày 6/7/1996 của Bộ Tài chính.

- Miễn thuế doanh thu đối với những người già yếu, tàn tật, người sản xuất kinh doanh nhỏ... quy định tại điểm 1 mục I phần D Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính.

- Xét giảm thuế doanh thu đối với cơ sở kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ quy định tại điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính.

- Xét giảm thuế doanh thu đối với cơ sở kinh doanh hoạt động ở miền núi, hải đảo, khai thác thuỷ sản ở vùng biển xã bờ, hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới.... quy định tại điểm 3.a. mục I phần D Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính.

- Xét giảm thuế doanh thu đối với cơ sở sản xuất mặt hàng cần thay thế hàng nhập khẩu quy định tại điểm 3b Mục I Phần D Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính.

- Xét giảm thuế doanh thu đối với cơ sở sản xuất mới thành lập quy định tại điểm 3c Mục I Phần D Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính.

- Miễn thuế lợi tức đối với những người già yếu, tạn tật, người kinh doanh nhỏ... quy định tại điểm 1 Mục A Phần IV Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính.

- Miễn thuế lợi tức đối với các hoạt động vận tải bằng phương tiện thô sơ ở miền núi... quy định tại điểm 2 mục A phần IV Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính.

- Miễn thuế lợi tức đối với cơ sở sản xuất mới thành lập quy định tại điểm 3 Mục A Phần IV Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính.

- Miễn thuế lợi tức đối với các cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm từ miền xuôi lên miền núi, hải đảo... quy định tại điểm 4 Mục A Phần IV Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính.

- Giảm thuế lợi tức đối với cơ sở sản xuất mới thành lập quy định tại điểm 1 Mục B Phần IV Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31 /8/1993 của Bộ Tài chính.

Đối với các trường hợp nêu trên, sau khi kiểm tra tình hình thực tế của doanh nghiệp, cơ quan thuế trực tiếp quản lý ra thông báo về việc miễn, giảm thuế gửi đối tượng nộp thuế đồng thời gửi Tổng cục thuế để báo cáo. Thông báo này làm căn cứ để quyết toán thuế hàng năm. b. Các trường hợp khác không nêu tại điểm (a) trên đây, cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế trình Tổng cục thuế xét miễn thuế, giảm thuế.

Đối với các hình thức đầu tư thuộc diện khuyến khích theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998.

3. Thủ tục quyết toán thuế:

Khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp tự kê khai quyết toán thuế gửi cơ quan thuế, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đã kê khai. Cơ quan thuế kiểm tra các chỉ tiêu trên tờ khai, ra thông báo để doanh nghiệp điều chỉnh trong trường hợp có sai sót. Cơ quan thuế lập kế hoạch kiểm tra đối với một số đơn vị có vấn đề cần phải xem xét. Trước khi tiến hành kiểm tra, cơ quan thuế phải ra quyết định thành lập tổ kiểm tra, quy định rõ nhiệm vụ và thời hạn phải hoàn thành việc kiểm tra tại doanh nghiệp.

4. Trả lời các vướng mắc, giải quyết khiếu nại về thuế:

a. Trả lời các vướng mắc về thuế:

Theo quy định của Luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành, các đơn vị cơ sở có những vướng mắc về thuế có quyền phản ánh bằng văn bản đến cơ quan thuế.

Những vướng mắc về thuế của đối tượng nộp thuế cũng như của các cơ quan khác, cơ quan thuế các cấp phải trả lời nghiêm túc bằng văn bản và bảo đảm thời gian như sau:

Đối với những vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế các cấp thì trong thời hạn 7 ngày cơ quan thuế phải trả lời, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị.

Đối với những việc phức tạp và không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế, cơ quan thuế các cấp phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền thì trong thời hạn 15 ngày phải trả lời, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị.

b. Giải quyết khiếu nại về thuế:

Việc giải quyết khiếu nại về thuế thực hiện theo quy định tại các Luật thuế và Pháp lệnh thuế hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo Bộ Tài chính để xử lý.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 51/1998/TT-BTC

Hanoi, April 16, 1998

 

CIRCULAR

GUIDING THE PROCEDURES FOR COLLECTION AND PAYMENT OF TURNOVER TAX AND PROFIT TAX, THE COMPETENCE TO CONSIDER THE EXEMPTION, REDUCTION AND FINAL SETTLEMENT THEREOF, AND THE PROCEDURES FOR HANDLING TAX-RELATED PROBLEMS

Pursuant to the Law on Turnover Tax, the Law on Profit Tax and the Law on Foreign Investment in Vietnam.
In furtherance of Resolution No.38-CP of May 4, 1994 of the Government on the further reform of the administrative procedures in handling affairs of citizens and organizations, and Directive No.342-TTg of May 22, 1997 of the Prime Minister on promotion of reforms of administrative procedures.
In order to simplify and quickly clear the administrative procedures in the taxation field, the Ministry of Finance hereby guides the supplements and amendments to a number of points concerning the procedures for the collection, payment, the consideration of exemption, reduction and final settlement of turnover tax and the profit tax; and the procedures for lodging and settling
tax complaints, as follows:

1. Tax payment declaration:

Each month, business establishments shall make the turnover tax and profit tax calculation declarations, then send them to the tax agency within the prescribed time limit (except for business households that are subject to presumptive taxation). The tax agency shall receive the declarations, examine data stated therein and send tax notices to the tax payers. The tax agency shall conduct periodical tax inspection at enterprises; before the inspection, the tax agency shall have to issue a decision to set up the inspection team, clearly stating the tasks and the deadline for the inspection, thus avoiding any prolonged inspection that affect the production and business activities of the enterprises.

2. The competence to consider the tax exemption or reduction and the procedures for considering the tax exemption or reduction:

a. The tax agency that directly manages taxes shall be entitled to consider the tax exemption or reduction for business establishments in the following cases:

- Exemption of turnover tax and/or profit tax for production and/or business establishments reserved for disabled laborers defined in Circular No.23-TC/TCT of April 26, 1996 of the Ministry of Finance.

- Exemption or reduction of turnover tax and/or profit tax for vocational training institutions defined in Circular No.32-TC/TCT of July 6, 1996 of the Ministry of Finance.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 51/1998/TT-BTC of April 16, 1998, guiding the procedures for collection and payment of turnover tax and profit tax, the competence to consider the exemption, reduction and final settlement thereof, and the procedures for handling tax-related problems

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


771
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155