Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Resolution No. 32/2009/QH12 of June 19, 2009, on adjustment of the overall objective and some economic and state budget targets, additional issue of Government bonds in 2009, and personal income tax exemption and reduction

Số hiệu: 32/2009/QH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 32/2009/QH12

Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHÁT HÀNH BỔ SUNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009 VÀ MIỄN, GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 87/TTr-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, bội chi NSNN, phát hành bổ sung vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân; Báo cáo thẩm tra số 819/BC - UBTCNS12 ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách; Báo cáo thẩm tra số 780/BC - UBTCNS12 ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban Kinh tế và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội số 240/BC - UBTVQH12 ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009 của Chính phủ và cho rằng: những tháng đầu năm 2009 do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đầu tư, giải quyết việc làm, thu ngân sách... của nước ta gặp nhiều khó khăn và giảm sút; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ nhiều năm trước. Nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế nước ta đã đạt được kết quả tích cực bước đầu, thể hiện khá rõ nét trong một số ngành, lĩnh vực, những khó khăn về sản xuất, việc làm, đời sống của nhân dân đang dần được tháo gỡ, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, những khó khăn thách thức còn lớn. Từ nhận định về diễn biến tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2009 và những tháng tiếp theo, Quốc hội nhất trí điều chỉnh mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 là: tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, giữ ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Điều 2.

Điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2009 khoảng 5%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 10%; chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu 3%; mức bội chi ngân sách nhà nước không quá 7%GDP. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chính phủ điều hành bội chi ngân sách nhà nước ở mức thấp nhất và giảm dần trong một số năm tiếp theo.

Điều 3.

Phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục theo mục tiêu đã được Quốc hội quyết định; đồng thời, bổ sung mục tiêu đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên và các dự án cấp bách, nhất là ở các địa phương nghèo, kinh tế chậm phát triển. Chính phủ xây dựng phương án phân bổ vốn trái phiếu chính phủ bổ sung, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4.

Miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 01/2009 đến hết tháng 6/2009 đã giãn cho các đối tượng.

Tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/7/2009 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Điều 5.

Giữ tổng chi trong dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 21/2008/QH12 ngày 08/11/2008 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Các Bộ, ngành trung ương, địa phương phấn đấu tăng thu, chống thất thu, kiên quyết thu hồi nợ đọng để bù đắp số giảm thu, sắp xếp các nhiệm vụ chi, chủ động cân đối thu, chi ngân sách. Cho phép sử dụng quỹ tài chính hợp pháp để bù đắp số hụt thu; trường hợp ngân sách địa phương vẫn giảm thu so với dự toán được giao do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế thì ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương.

Chính phủ sử dụng số bội chi ngân sách nhà nước tăng thêm chỉ để bù đắp số hụt thu, bảo đảm nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2009 đã được Quốc hội quyết định; chú trọng cơ cấu lại nền kinh tế; chủ động, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu tổng quát được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Trong thời gian Quốc hội không họp, nếu phát sinh tình huống cần thiết, cấp bách vượt thẩm quyền thì Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Uỷ ban Kinh tế, Hội đồng dân tộc, các cơ quan khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 32/2009/QH12

Hanoi, June 19, 2009

 

RESOLUTION

NO. 32/2009/QH12 ON ADJUSTMENT OF THE OVERALL OBJECTIVE AND SOME ECONOMIC AND STATE BUDGET TARGETS, ADDITIONAL ISSUE OF GOVERNMENT BONDS IN 2009, AND PERSONAL INCOME TAX EXEMPTION AND REDUCTION

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10;
Pursuant to the Law on the State Budget;
After considering the Government's submission report No. 87/TTr-CP of May 19, 2009, on adjustment of the overall objective and some economic and state budget targets, additional issue of government bonds in 2009, and personal income tax exemption and reduction; the Financial and Budgetary Committee's verification report No. 819/BC-UBTCNS12 of May 19, 2009, the Economic Committee's verification report No. 780/BC-UBKT12 of May 19, 2009, and opinions of National Assembly deputies; and the National Standing Committee's report No. 240/BC-UBTVQH12 of June 15, 2009, on absorption of and explanations in response to opinions of National Assembly deputies;

RESOLVES:

Article 1. The National Assembly has basically agreed with the Government on its evaluation of the socio-economic situation of 2008 and the first four months of 2009 and held that in the first months of 2009, due to the impacts of the global financial crisis and economic downturn, domestic production, business, export, investment, employment generation and budget collection activities have met with numerous difficulties and decreased; most targets were underachieved against plan and compared to the same periods of many previous years. However, under the concentrated leadership and direction of the Party and State, with the great efforts and high determination of all levels and branches, the entire people and business community, the national economy has recorded initial positive results, which are markedly expressed in a number of branches and sectors, difficulties in production, employment and people's life have been incrementally removed, the socio-political situation has been stabilized and defense and security has been firmly maintained. Yet there remain big difficulties and challenges. Stemming from judgments on the socio­economic situation of the first four months of 2009 and subsequent months, the National Assembly has unanimously consented to the adjusted overall objective of the 2009 socio­economic development plan as follows: To concentrate to a high degree all efforts to prevent economic downturn, striving to maintain a reasonable and sustainable economic growth rate and keep the macro economy stable; to take the initiative in preventing the reoccurrence of high inflation, ensure social welfare, defense and security, and firmly maintain political stability, social order and safety, with curbing economic downturn as the primary objective.

Article 2. To adjust the 2009 targets of GDP growth rate to about 5% consumer price index to below 10%; export turnover increase to 3%; and the state budget deficit to maximum 7% of GDP. Based on the practical situation, the Government shall administer the state budget deficit at the lowest level and incrementally reduce it in subsequent years.

Article 3. To additionally issue VND 20,000 billion in government bonds in order to accelerate investment in transport, irrigation, health and education projects and works according to the targets already set by the National Assembly; and concurrently add the investment objective of building student dormitories and urgent projects, especially in poor and economically underdeveloped provinces. The Government shall draw up plans for allocating additional capital raised from government bonds and report them to the National Assembly Standing Committee for consideration and comment, before making decision according to law.

Article 4. To exempt all personal income tax amounts arising from January through June 2009, which have been delayed for all taxpayers.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 of June 19, 2009, on adjustment of the overall objective and some economic and state budget targets, additional issue of Government bonds in 2009, and personal income tax exemption and reduction

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server251