Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 350/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 13/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 350/2009/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 13 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THI HÀNH LUẬT NÀY.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HDND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự được Quốc Hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2008;
- Xét đề nghị của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tại công văn số: 305/TP-THA ngày 04/02/2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự được Quốc Hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ( thực hiện);
- Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ Tư pháp;
- TTTỉnh ủy, TT HĐND; (báo cáo)
- VP/TU, các Ban, đoàn thể Tỉnh ủy; (để phối.hợp thực hiện)
- V0, NC, TH1;
- Lưu: NC-VP/UB.
 90 bản - QD 02

TM . UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH 
Vũ Đức Đam

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THI HÀNH LUẬT NÀY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 350/2009/QĐ -UBND ngày 13/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Thực hiện Nghị Quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lập Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc Hội về thi hành Luật này, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

Chuẩn bị các biện pháp cần thiết để thi hành có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự ngay sau ngày có hiệu lực pháp luật 01/7/2009, góp phần đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong công tác thi hành án dân sự được đề ra tại Báo cáo Quốc hội năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành Tư pháp năm 2009, thực sự tạo chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, xác định những văn bản, quy định còn hoặc không còn phù hợp với quy định của Luật thi hành án dân sự.

Giao cho Sở Tư pháp tiến hành rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để xác định các văn bản, quy định không còn phù hợp với quy định Luật Thi hành án dân sự, trên cơ sở đó báo cáo lên cấp có thẩm quyền, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, đảm bảo có hiệu lực cùng với Luật Thi hành án dân sự từ ngày 01/7/2009.

2. Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện ngay một số công việc để thi hành có kết quả ngay sau khi Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực.

Thi hành án dân sự cấp tỉnh thực hiện và chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổng rà soát các việc thi hành có khoản thu cho Ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000đ ( Năm trăm ngàn đồng) mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 5 năm, tính đến thời điểm Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực nhưng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án để phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp lập danh sách đề nghị Tòa án cấp huyện nơi Cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở ra quyết định miễn thi hành án đối với khoản nghĩa vụ đó trước ngày 10/7/2009.

Chỉ đạo các Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương đánh giá thực trạng về nguồn công chức làm công tác thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện nay có báo cáo và đề xuất cụ thể với Bộ Tư pháp về các địa bàn nêu trên được tuyển chọn người có trình độ cử nhân Luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

3. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan là thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh cùng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật Thi hành án dân sự đến toàn thể cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức và nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Luật Thi hành án dân sự trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

4. Bồi dưỡng, Tập huấn nghiệp vụ Luật Thi hành án dân sự.

Giao Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ Luật Thi hành án dân sự.

Đối tượng gồm:

+ Toàn thể các Chấp hành viên, cán bộ nghiệp vụ thi hành án dân sự.

+ Khách mời tham dự gồm: Đại diện cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tại địa phương nơi tổ chức bồi dưỡng tập huấn.

+ Đài, Báo địa phương đưa tin để tuyên truyền.

- Địa điểm tổ chức:

+ Miền Đông tổ chức tập huấn tại: thành phố Móng Cai

+ Miền Tây tổ chức tập huấn tại: thành phố Hạ Long.

- Thời gian tổ chức: 02 ngày ( sau khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn)

5. Tổng kết thực hiện ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Giám đốc Sở Tư pháp trong việc quản lý một số mặt công tác tổ chức cán bộ thi hành án dân sự.

- Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện ủy quyền quản lý một số mặt công tác tổ chức cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự theo Quyết định số 1148/2005/QĐ - BTP ngày 18/5/2005, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 01/2007/QĐ - BTP ngày 16/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và báo cáo về Cục Thi hành án dân sự trước ngày 28/4/2009.

- Trong quý III năm 2009, Trưởng Thi hành án dân sự tổ chức lễ ra mắt, tiếp nhận nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Thi hành án dân sự trang trọng nhưng tiết kiệm.

6. Kinh phí thực hiện.

Trên cơ sở đề nghị của các ngành hữu quan, Sở Tài chính lập kế hoạch cấp kinh phí đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự và hỗ trợ kinh phí cho Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Thi hành án dân sự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trên cơ sở Kế họach này các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng Kế họach cụ thể của đơn vị mình và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đảm bảo Luật Thi hành án dân sự được thực hiện có hiệu quả.

2. Giám đốc Sở Tư pháp đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

3. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện các công việc cụ thể của Kế hoạch này trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 350/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết 24/2008/QH12 về thi hành Luật này do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.371

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91