Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10-BYT/TT năm 1997 hướng dẫn thực hiện Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia tại địa phương do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 10-BYT/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 20/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10-BYT/TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 10-BYT/TT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ Y TẾ QUỐC GIA TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 767/TTg ngày 27/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia (HTYTQG) bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng Phát triển số 2808 VN về Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia đã được ký kết giữa nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) ngày 26/02/1996;
Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện Dự án HTYTQG tại địa phương như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1- Đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tiếng Anh là Provincial Project Implementation Unit - viết tắt là PPIU) do UBND tỉnh quyết định thành lập gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên.

2- PPIU của 16 tỉnh thuộc Dự án có trách nhiệm quản lý và điều hành những hoạt động của Dự án tại địa phương để hoàn thành tốt các mục tiêu trong văn kiện Dự án. PPIU có bộ máy tổ chức riêng gồm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm. Giám đốc PPIU chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế về mọi mặt hoạt động thuộc Dự án (xem phụ lục 1 và 2).

3- PPIU có con dấu riêng và được mở một số tài khoản theo Phần II của Thông tư số 17/TCĐN của Bộ Tài chính ngày 3/4/1997:

- Mở tài khoản ở chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển tỉnh để tiếp nhận vốn từ Ban Quản trị Dự án Trung ương.

- Mở tài khoản ở Cục Đầu tư Phát triển tỉnh để theo dõi cấp phát vốn đối ứng về xây dựng cơ bản của Dự án tại tỉnh.

II- NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

A- CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT:

1- Lập kế hoạch hàng năm căn cứ theo văn kiện Dự án về hoạt động Dự án của địa phương và gửi Ban Quản lý Dự án trung ương (PMU) vào 1 tháng 8 hàng năm.

2- Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án tại tỉnh theo kế hoạch đã được phân bổ.

3- Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án theo định kỳ 6 tháng, một năm cho PMU, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4- Tổng hợp và báo cáo 14 chỉ số cơ bản thực hiện Dự án theo các biểu mẫu và thời gian đã ghi trong tài liệu Dự án. (Báo cáo thẩm định của nhân viên số 14971-VN ngày 22/12/1995).

5- Hướng dẫn các phái đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới và PMU về đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Dự án thuộc địa phương mình như: giám sát về xây dựng cơ bản, phân phối sử dụng và bảo trì trang thiết bị, phân phối và sử dụng thuốc thiết yếu, đào tạo, quyết toán tài chính và giải ngân v.v...

B- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN:

1- Các công trình xây dựng hoặc cải tạo Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế xã là tài sản công của địa phương, được Nhà nước đầu tư cho từng địa phương, được sử dụng cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và thuộc quyền sử dụng, bảo quản của nhân dân. PPIU chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ Y tế về tất cả các hoạt động thuộc công tác xây dựng cơ bản (XDCB) tại địa phương.

2- PPIU là đơn vị được Uỷ quyền của PMU làm Chủ đầu tư (Bên thuê) trong việc quản lý và triển khai các hoạt động thuộc công tác XDCB (Thành phần 1 của Dự án) trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh.

3- Thực hiện kế hoạch do PMU giao về XDCB:

- PMU sẽ giao kế hoạch xây dựng, tổng kinh phí, kinh phí bình quân đầu tư cho một trạm y tế xã, kinh phí nâng cấp trung tâm y tế huyện và số lượng cơ sở được đầu tư.

- Trên cơ sở kế hoạch được giao, căn cứ tình hình thực trạng địa phương và sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh, PPIU sẽ đề xuất với PMU điều chỉnh kế hoạch.

PPIU chịu trách nhiệm việc tổ chức đấu thầu thiết kế, đấu thầu xây lắp, giám sát và nghiệm thu công trình, bao gồm các việc: Chuẩn bị hồ sơ thầu quảng cáo, mở thầu, đánh giá thầu, báo cáo kết quả đấu thầu, trình phê duyệt, thông báo trúng thầu, ký hợp đồng...

PPIU có trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại địa phương theo hướng dẫn cụ thể về quản lý và thực hiện công tác xây dựng cơ bản (Phụ lục 3).

C- CÔNG TÁC GIẢI NGÂN VÀ KẾ TOÁN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 17/TCĐN ngày 3/4/1997 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Dự án Dân số - Sức khoẻ gia đình và Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia và các văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế.

D- QUẢN LÝ THUỐC THIẾT YẾU VÀ TRANG THIẾT BỊ

1- Nắm chắc thực trạng nhu cầu sử dụng thuốc, trang thiết bị, dụng cụ y tế và các loại trang thiết bị khác của từng trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã trong tỉnh, tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch nhu cầu thuốc, trang thiết bị của tỉnh.

2- Tiếp nhận, phân phối hàng hoá, thuốc, trang thiết bị tới từng cơ sở y tế của tỉnh trên cơ sở kế hoạch được duyệt. Lập sổ sách, phiếu xuất nhập và chứng từ quản lý hàng theo quy định của Nhà nước.

3- Tổ chức quản lý, giám sát, đánh giá tình hình bảo quản sử dụng thuốc, trang thiết bị của từng cơ sở y tế.

4- Tập huấn cho các cán bộ y tế của Trung tâm y tế Huyện, Trạm y tế xã về sử dụng có hiệu quả thuốc, trang thiết bị (vận hành, bảo dưỡng, bảo quản, quản lý và báo cáo).

5- Báo cáo PMU về tình hình thực hiện các mặt hoạt động của Dự án trong lĩnh vực thuốc, trang thiết bị (theo hướng dẫn riêng của PMU).

6- Thực hiện các quy định về tài chính đối với thuốc thiết yếu.

7- Kế hoạch duy tu bảo dưỡng máy móc, cơ sở nhà cửa, kho tàng v. v...

E- CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1- Phối hợp với các đơn vị được Bộ Y tế chỉ định để thực hiện điều tra nhu cầu đào tạo (các mô-đum).

2- Phối hợp với các trường Trung học Y tế của tỉnh trong việc cử người đi tham dự lớp đào tạo giáo viên tuyến tỉnh và triển khai đào tạo lại cán bộ y tế tuyến xã, huyện, theo kế hoạch của Dự án; đối với các tỉnh không có trường Trung học Y tế, PPIU đề xuất phương án triển khai công tác đào tạo thuộc Dự án, báo cáo đề xuất này gửi PMU và Nhóm điều hành phần đào tạo (Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế) cho hướng giải quyết thực hiện.

4- Phối hợp và tạo điều kiện cho giám sát viên của Nhóm điều hành phần đào tạo và 5 mô đun giám sát các hoạt động đào tạo của tỉnh. 5- PPIU ký hợp đồng đào tạo với cơ sở đào tạo của tỉnh do PMU uỷ quyền khi có sự đồng ý của Nhóm điều hành phần đào tạo.

6- Thanh toán các hợp đồng đào tạo khi đã có nghiệm thu kỹ thuật của Nhóm điều hành phần đào tạo.

7- Báo cáo hoạt động định kỳ 6 tháng và 1 năm cho Nhóm điều hành phần đào tạo của Dự án.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện thông tư, nếu có khó khăn đề nghị các đơn vị địa phương báo cáo về Bộ (PMU) để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

PHỤ LỤC 1

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DỰ ÁN HỖ TRỢ Y TẾ QUỐC GIA

Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia vay vốn của Ngân hàng Thế giới thực hiện trong thời gian 7 năm từ 1996 đến 2003 với tổng ngân sách dự toán là 127,3 triệu USD. Mục đích của Dự án là cải thiện tình trạng sức khoẻ người dân ở những vùng nông thôn nghèo hơn của Việt Nam, cụ thể là:

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu tin cậy có chất lượng cao trên cơ sở có thể duy trì tại 16 tỉnh nghèo hơn ở Việt Nam.

- Giảm tỷ lệ mắc và chết bệnh trên toàn quốc do Sốt rét, Lao phổi và Nhiễm khuẩn hô hấp cấp gây ra (những bệnh thường dễ nhằm vào người nghèo) cũng như những ảnh hưởng kinh tế xã hội bất lợi liên quan đến các bệnh này.

- Tăng cường năng lực của Bộ Y tế trong công tác hoạch định chính sách, kế hoạch và quản lý nhằm đạt được tốt hơn nữa các mục đích trên với sự chú trọng đặc biệt đến nâng cao năng lực quản lý và điều hành của cán bộ y tế đề đảm bảo đáp ứng nhu cầu về y tế cơ sở của người nghèo.

Với nội dung trên Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia được chia làm 3 thành phần:

Thành phần 1: Hỗ trợ y tế cơ sở

(Kinh phí khoảng 70,4 triệu USD)

(a) Nâng cấp các cơ sở y tế.

(b) Cung cấp trang thiết bị.

(c) Cung cấp thuốc thiết yếu.

(d) Đào tạo lại cán bộ y tế.

Thành phần 2: Hỗ trợ 3 Chương trình y tế Quốc gia

(Kinh phí khoảng 52,2 triệu USD)

Dự án sẽ Hỗ trợ cho 3 Chương trình y tế Quốc gia:

- Chương trình phòng chống sốt rét.

- Chương trình Lao Quốc gia.

- Chương trình nhiễm khuẩn hô hấp cấp.

Thành phần này do Viện sốt rét ký sinh trùng và Côn trùng, Viện lao và bệnh phổi thực hiện.

Thành phần 3: Tăng cường năng lực của Bộ Y tế trong công tác hoạch định chính sách, kế hoạch và quản lý.

(Kinh phí khoảng 4,7 triệu USD)

Thành phần 3 gồm 3 tiểu thành phần nhỏ:

* Tiểu thành phần 1:

Cải tiến công tác lập kế hoạch và quản lý các khoản chi tiêu y tế công cộng.

* Tiểu thành phần 2:

Huy động nguồn tài chính tư nhân cho y tế.

* Tiểu thành phần 3:

Điều tra Y tế Quốc gia: (Thu thập các số liệu điều tra y tế hộ gia đình dựa trên số dân và phân tích các số liệu đó để tạo thuận lợi cho công tác lập kế hoạch và quản lý ngành y tế một cách công bằng và hiệu quả hơn).

Tổng ngân sách của Dự án là 127,319 triệu USD trong đó:

Ngân hàng thế giới: 101,232 triệu USD

Viện trợ Thuỵ Điển: 4,715 triệu USD

Viện trợ Hà Lan: 4,348 triệu USD

Vốn đối ứng: 17,024 triệu USD

 

Trần Thị Trung Chiến

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10-BYT/TT năm 1997 hướng dẫn thực hiện Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia tại địa phương do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553
DMCA.com Protection Status