Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 88/TTg năm 1995 về những nội dung chủ yếu của chương trình xây dựng Trung tâm Y Tế chuyên sâu Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 88-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 13/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM Y TẾ CHUYÊN SÂU HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định luận chứng kinh tế - kỹ thuật cấp Nhà nước số 3712 UB/VPTĐ ngày 9-12-1994 về chương trình Trung tâm Y tế chuyên sâu Hà Nội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn chương trình xây dựng Trung tâm Y tế chuyên sâu Hà Nội với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu chương trình:

Mục tiêu chung:

Xây dựng và phát triển các cơ sở y tế - y học ở Hà Nội thành một trung tâm mạnh, từng bước hiện đại hoá để theo kịp trình độ khu vực và thế giới, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân với chất lượng ngày càng cao.

Mục tiêu cụ thể:

- Đổi mới và bổ sung các trang thiết bị để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

- Đầu tư xây dựng và sửa chữa để nâng cấp cơ sở hạ tầng phù hợp với trang thiết bị và phục vụ tốt cho người bệnh.

- Tăng cường đào tạo, bổ túc cán bộ có trình độ cao về chuyên môn và quản lý.

2. Phạm vi lựa chọn đầu tư Trung tâm Y tế chuyên sâu Hà Nội:

a) Giai đoạn 1: năm 1995-1996:

Đầu tư tập trung cho 5 cơ sở: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Đức, Quân y Viện 108, Bệnh viện Hữu nghị và Trường Đại học Y Hà Nội.

b) Giai đoạn 2: từ năm 1997 đến năm 2000:

Tiếp tục triển khai đầu tư một số đơn vị mũi nhon đầu ngành của các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị trong Trung tâm Y tế chuyên sâu Hà Nội:

- Thực hiện các kỹ thuật cao thuộc chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

- Là cơ sở thực hành của Đại học Y, Dược Hà Nội, bảo đảm chất lượng đào tạo đại học và sau đại học cho ngành Y tế.

- Tiến hành các công trình nghiên cứu khoa học ở trình độ kỹ thuật cao.

- Chỉ đạo về khoa học kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm một bước phát triển mới về y tế và y học.

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế - y học.

4. Các bước thực hiện nội dung chương trình:

a) Giai đoạn 1 (1995-1996): Đầu tư nâng cấp trang thiết bị và cơ sở vật chất cho bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Việt - Đức và Trường Đại học Y Hà Nội trên các cơ sở chủ yếu sau:

- Các Labo chẩn đoán,

- Các phòng xét nghiệm,

- Các đơn vị điều trị,

- Khoa Quốc tế,

- Các phương tiện giảng dạy hiện đại,

- Xây dựng mới và sửa chữa cơ sở hạ tầng để đáp ứng với trang thiết bị hiện đại.

b) Giai đoạn 2 (1997-2000):

- Tiếp tục đầu tư cho các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Đức, Bệnh viện Hữu nghị, Quân y viện 108 và Trường Đại học Y Hà Nội.

- Mở rộng đầu tư cho các đơn vị mũi nhọn chuyên sâu của các đơn vị đầu ngành trên địa bàn Hà Nội.

5. Kinh phí:

a) Nguồn kinh phí bao gồm:

- Ngân sách Nhà nước cấp theo dự án cụ thể cho từng bệnh viện và đơn vị mũi nhọn ghi trong chương trình.

- Nguồn viện trợ (viện trợ không hoàn lại của các chính phủ và các tổ chức Quốc tế).

- Vốn vay với lãi suất thấp để xây dựng Trung tâm Y tế chuyên sâu.

b) Cơ cấu đầu tư:

- 50% dành cho trang thiết bị y tế chuyên dùng, bảo đảm tính hiện đại, nhằm chẩn đoán và điều trị có hiệu quả cao, đồng thời cân đối giữa trang thiết bị hiện đại với khả năng quản lý vận hành, phù hợp với khả năng tài chính. Trong quá trình đổi mới trang thiết bị y tế, phải có biện pháp sử dụng thật tốt các trang thiết bị đã có.

- 10% phụ tùng thay thế và các loại vật tư khác.

- 20% cho đào tạo cán bộ.

- 20% cho xây dựng cơ bản.

c) Thu hồi vốn:

Bộ Y tế chỉ đạo 5 cơ sở: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Việt - Đức, Quân y Viện 108, Trường Đại học Y Hà Nội và các đơn vị khác được đầu tư có biện pháp thu hồi một phần vốn đầu tư theo các quy định của Nhà nước để tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm thành lập và trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng Trung tâm Y tế chuyên sâu Hà Nội để thực hiện chương trình theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí và cấp kinh phí hàng năm cho Trung tâm Y tế chuyên sâu Hà Nội theo đề nghị của Bộ Y tế.

Điều 4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng Y tế, Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 88-TTg

Hanoi, February 13, 1995

 

DECISION

ON THE MAIN CONTENTS OF THE PROGRAM FOR BUILDING THE HANOI HIGHLY SPECIALIZED MEDICAL CENTER

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposal No.3712-UBVPTD on the 9th of December 1994 of the Council for Evaluation of State-Level Economic and Technical Feasibility Studies on the program for the Hanoi Highly Specialized Medical Center;
At the proposal of the Minister of Health;

DECIDES:

Article 1.- To approve the program of building the Hanoi Highly Specialized Medical Center with the following main contents:

1. Objective of the program:

Overall objective:

To build and develop the health and medical establishments in Hanoi into a strong center, step by step modernizing them in order to catch up with the regional and world standard, thus making an important contribution to the protection and care for the health of the population with an ever higher quality.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88/TTg năm 1995 về những nội dung chủ yếu của chương trình xây dựng Trung tâm Y Tế chuyên sâu Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.767

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81