Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 295/2006/QĐ-UBTDTT ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao năm 2006” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 295/2006/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 295/2006/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2006”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao năm 2006”.

Điều 2. Về kinh phí xây dựng văn bản:

- Kinh phí xây dựng văn bản Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ áp dụng theo quy định tại Quyết định 69/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/6/2000 và Thông tư 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính.

- Kinh phí xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch, Chỉ thị, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao được bố trí hợp lý trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của Ủy ban Thể dục thể thao.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm thực hiện tổ chức thực hiện việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật được phân công theo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian đề ra.

Giao Vụ Pháp chế phối hợp, đôn đốc thực hiện chương trình; tiến hành thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do các Vụ, đơn vị soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm; theo dõi và báo cáo định kỳ gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình và kết quả thực hiện chương trình./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Danh Thái

 

 


CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL CỦA ỦY BAN TDTT NĂM 2006”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 295/2006/QĐ-UBTDTT ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT)

TT

Loại, trích yếu

nội dung văn bản

Đối tượng điều chỉnh

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

I

Văn bản của Quốc hội

1

Luật thể dục thể thao

Các hoạt động thể dục thể thao, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục thể thao

Ban soạn thảo liên ngành (Vụ Pháp chế là thường trực)

Các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan

- Năm 2006 trình Quốc hội

(có kế hoạch chi tiết riêng)

II

Văn bản của Chính phủ, thủ trướng Chính phủ

2

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thể dục thể thao

Hướng dẫn thi hành Luật TDTT

Vụ Pháp chế

Văn phòng Chính phủ, Ban Xây dựng Pháp luật

Năm 2006 - 2007

 

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động

Thể thao thành tích cao

Vụ TTTTC I

Vụ TTTTC II, Văn phòng,

Vụ KHTC,

Vụ Pháp chế

Quý III/2006

 

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Các tổ chức, cá nhân tham gia liên quan

Vụ KHTC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ TTTTC I, II, Văn phòng, Vụ Pháp chế

Quý IV/2006

 

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách đãi ngộ đối với các vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao có tài năng, có nhiều cống hiến cho đất nước

Vận động viên, huấn luyện viên tài năng, có nhiều cống hiến

Vụ TCCB

Bộ Tài chính,

Vụ TTTTC I, II, Vụ Pháp chế, Văn phòng

Quý II/2006

 

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cá cược thể thao

 

Vụ KHTC

Bộ Tài chính,

Vụ TTTTC II, Vụ TCCB, Vụ Pháp chế, Văn phòng, Liên đoàn bóng đá

Quý IV/2006

 

III

Văn bản của Ủy ban TDTT

 

7

Quyết định của Bộ trưởng về  việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin ngành TDTT đến năm 2015

Các đơn vị, cá nhân thuộc ngành TDTT

Trung tâm tin học

Văn phòng, Vụ KHTC, Vụ Pháp chế

Quý IV/2006

 

8

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về lưu trữ, thu thập thông tin phục vụ cơ sở dữ liệu ngành TDTT

 

Trung tâm tin học

Văn phòng, Vụ KHTC, Vụ Pháp chế

Quý II/2006

 

9

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành TDTT

 

Trung tâm tin học

Các Vụ, Văn phòng

Quý III/2006

 

10

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn cán bộ TDTT xã, phường

Cán bộ TDTT xã, phường

Vụ TDTT

Quần chúng

Vụ TCCB

Năm 2006

 

11

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp huấn luyện viên, trọng tài thể thao

Huấn luyện viên, Trọng tài thể thao

Vụ TTTTC II

Vụ TTTTC I, Vụ TCCB, Vụ Pháp chế

Năm 2006

 

12

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vận động viên

Vận động viên, đơn vị quản lý và sử dụng vận động viên

Vụ TTTTC I

Vụ TTTTC II, Vụ Pháp chế

Năm 2006

Sửa đổi

13

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng huấn luyện viên

Huấn luyện viên, đơn vị quản lý và sử dụng huấn luyện viên

Vụ TTTTC II

Vụ TTTTC I, Vụ Pháp chế

Năm 2006

 

14

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành TDTT về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT

Cán bộ, HLV, VĐV thể thao

Vụ Pháp chế

Vụ TCCB,

Vụ TDTTQC,

Vụ TTTTC I, II

Quý I/2006

 

15

Quyết định của Bộ trưởng về  việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban TDTT thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban TDTT

Vụ Pháp chế

Vụ, TCCB, Vụ KHTC, Văn phòng, Thanh tra

Qúy I/2006

 

16

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban TDTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban TDTT

Vụ Pháp chế

Văn phòng, Vụ TCCB, Vụ KHTC, TTTTC I, II

Qúy I/2006

 

17

Chỉ thị của Bộ trưởng về một số công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá

Cán bộ, HLV, VĐV thể thao

Vụ Pháp chế

Vụ TCCB, Vụ TTTTC II

Liên đoàn bóng đá

Qúy I/2006

 

18

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định sửa đổi Quyết định 49 của TTg về một số chế độ đối với VĐV, HLV

VĐV, HLV thể thao

Vụ TCCB

Vụ Pháp chế, Vụ KHTC

Quý III/2006

 

IV

Văn bản QPPL liên tịch với  các Bộ, ngành

 

19

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính về chính sách khuyến khích các đơn vị ngoài công lập tham gia đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao quốc gia

Đơn vị ngoài công lập tham gia đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao

Vụ KHTC

Vụ Pháp chế

Vụ TTTTC I, II

Vụ TDTT QC

Quý III/2006

 

20

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính về chính sách khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham gia tài trợ cho các hoạt động TDTT

Các đơn vị, cá nhân tham gia tài trợ cho các hoạt động TDTT

Vụ KHTC

Vụ Pháp chế

Quý III/2006

 

21

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính về quản lý tài chính đối với các liên đoàn thể thao quốc gia

Các liên đoàn thể thao quốc gia

Vụ KHTC

Vụ TCCB,

Vụ Pháp chế

Quý III/2006

Thay thế Quyết định 1039/QĐ-BTC ngày 26/11/1997

22

Thông tư liên tịch với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chính sách khuyến khích các đơn vị ngoài công lập tham gia đầu tư xây dựng các công trình TDTT

Các đơn vị ngoài công lập tham gia đầu tư xây dựng các công trình TDTT

Vụ KHTC

Vụ Pháp chế

Quý IV/2006

 

23

Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 01/1998/TTLT-TCCP-TDTT hướng dẫn về quản lý nhà nước của Ủy ban TDTT đối với các liên đoàn thể thao quốc gia

Các liên đoàn thể thao quốc gia

Vụ TCCB

Vụ Pháp chế, Vụ TTTTC I, II, Vụ TDTT QC

Quý II/2006

 

24

Thông tư liên tịch với Bộ TN&MT hướng dẫn quy hoạch, quản lý, sử dụng đất phục vụ sự nghiệp TDTT

Các cơ quan, đơn vị sử dụng đất phục vụ sự nghiệp TDTT

Vụ KHTC

Vụ Pháp chế

Quý I/2006

 

25

Thông tư liên tịch với Bộ Xây dựng quy định về hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn đối với các công trình TDTT

Tiêu chuẩn chuyên môn đối với các công trình TDTT

Vụ KHTC

Vụ Pháp chế, Vụ TTTTC I, II, Vụ TDTT QC

Quý III/2006

 

26

Thông tư liên tịch Ủy ban TDTT - Bộ Giáo dục đào tạo về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh - sinh viên

Học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ TDTT QC

Quý IV/2006

Sửa đổi

27

Thông tư liên tịch Ủy ban TDTT - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của cán bộ chiến sỹ quân đội nhân dân

Cán bộ, chiến sỹ trong quân đội nhân dân

Bộ Quốc phòng

Vụ TDTT QC

Quý III/2006

Sửa đổi

 

Tổng số văn bản: 27 văn bản (02 văn bản do Bộ, ngành khách chủ trì)

 

- Trung tâm tin học chủ trì: 03 văn bản

- Vụ TDTT Quần chúng chủ trì: 01 văn bản

- Vụ TTTTC I chủ trì: 02 văn bản

- Vụ KHTC chủ trì: 08 văn bản

- Vụ TTTTC II chủ trì: 02 văn bản

- Vụ TCCB chủ trì: 03 văn bản

- Vụ Pháp chế chủ trì: 06 văn bản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 295/2006/QĐ-UBTDTT ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao năm 2006” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.884
DMCA.com Protection Status