Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch mở rộng Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 181/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh điều trị nghin các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone giai đoạn 2014-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 83/TTr-SYT ngày 14/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mở rộng Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Góp phần làm giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh có liên quan trong nhóm nghiện các chất dạng thuốc phiện và từ nhóm nghiện các chất dạng thuốc phiện ra cộng đồng, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

2. Mc tiêu cthể:

- Mở thêm 02 cơ sở mới để điều trị cho khoảng 500 người nghiện các chất dạng thuc phiện vào năm 2015 tại thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa.

- Giảm, tiến tới ngừng sử dụng chất dạng thuốc phiện trong số bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, giảm các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng tham gia điều trị.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone phải đáp ứng đủ các quy định của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Là người nghiện các chất dạng thuốc phiện;

- Có nơi cư trú rõ ràng;

- Tự nguyn tham gia và cam kết tuân thủ điều trị nghin các chất dạng thuốc phin bằng thuốc Methadone. Đối với người nghiện chất dạng thuc phiện chưa đủ 16 tuổi chỉ được điều trị sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó;

- Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

2. Địa điểm thực hiện

Thành lập thêm hai cơ sở điều trị Methadone tại thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa; trong đó:

- Tại thành phố Cam Ranh: Thành lập Khoa điều trị nghin các chất dạng thuốc phin bằng Methadone thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh đ tiếp nhn và điều trị nghiện cho bệnh nhân tại thành phố Cam Ranh và các huyện lân cận.

- Tại thị xã Ninh Hòa: Thành lập Khoa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng Methadone thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa để tiếp nhận và điều trị nghiện cho bệnh nhân tại thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

3. Về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị, thuốc điều trị

Cơ sở điều trị Methadone phải đáp ứng đủ các điều kiện chi tiết về cơ sở vật chất thiết bị, thuốc điều trị thay thế và nhân sự theo quy định tại Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ và Thông tư 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 ca Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, cụ th như sau:

a) Về cơ sở vật chất:

- Khoa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tận dụng phòng làm việc, trang thiết bị sn có của đơn vị; trên cơ sở đó, đề xuất việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở, mua sm bsung trang thiết bị chuyên dụng theo yêu cầu để đảm bảo hoạt động.

- Khoa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh hiện chưa có cơ sở đhoạt động lng ghép do đó cn bố trí địa điểm, đầu tư xây dựng cơ sở đ trin khai điu trị Methadone theo lộ trình.

b) Về nhân sự:

- Các vị trí làm việc và cơ cấu nhân sự của cơ sở điều trị Methadone cho 500 bệnh nhân gồm 10 nhân viên, trong đó: Phòng khám bệnh và phòng bác sĩ (02); Phòng cấp phát và bảo quản thuốc (02); Phòng tư vấn (01); Phòng xét nghiệm (01); Phòng hành chính, kế toán (01) và Bộ phận bảo vệ tạp vụ (03).

- Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thẩm định đề án vị trí việc làm và giao số lượng người làm việc, nhân sự triển khai cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone được sắp xếp, bố trí trong tổng số chỉ tiêu biên chế đã được giao.

c) Quy trình tiếp nhận điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; bảo quản, phân phối và cấp phát thuốc Methadone:

Thực hiện nghiêm, theo đúng quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn kinh phí của dự án Quỹ toàn cầu Trung ương

2. Từ nguồn ngân sách địa phương

4. Từ nguồn thu phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố và thị xã triển khai, thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; nghiên cứu, đề xuất kinh phí hoạt động của cơ sở điều trị, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý việc cp giy phép hoạt động đi với cơ sở điu trị tại địa phương; đăng tải công khai các dữ liệu liên quan đến việc cấp, cấp lại, danh sách cơ sở điu trị đã được cấp, cp lại, bị đình chỉ hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

- Tchức kim tra, theo dõi hoạt động cơ sở điu trị thuộc thẩm quyền quản lý; tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm liên quan đến việc triển khai hoạt động điều trị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo việc cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan trong việc htrợ trin khai hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn có cơ sở điều trị.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ triển khai hoạt động điều trị Methadone, hỗ trợ dạy ngh, tạo việc làm... cho người tham gia điều trị tuân thủ tốt trong quá trình điều trị.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư

Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sở Ni v

Phối hp với Sở Y tế bố trí nhân sự cho các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo đúng quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các đơn vị cấp dưới tuyên truyền đến cơ sở, hộ gia đình giúp người dân hiểu và tạo điều kiện hỗ trợ trin khai hoạt động điu trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh

Phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu, bố trí địa điểm cho Khoa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh để triển khai điều trị Methadone trong năm 2015.

8. Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa

- Thực hiện quản lý nhà nước về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại địa phương theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, Phòng Y tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an và các ban, ngành có liên quan xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động điều trị nghiện các cht dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành và cơ quan liên quan trong triển khai hoạt động điều trị nghiện các cht dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (để b/c);
- Trung tâm YT TP Cam Ranh và TX Ninh Hòa;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch mở rộng Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.718

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17