Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Dự thảo Nghị định quy định về công tác kết hợp quân dân y

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/11/2017 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018

DỰ THẢO

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KẾT HỢP QUÂN DÂN Y

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác kết hợp quân dân y.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về công tác kết hợp quân dân y và trách nhiệm thực hiện công tác kết hợp quân dân y.

2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kết hợp quân dân y.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Kết hợp quân dân y là sự kết hợp giữa lực lượng quân y và lực lượng dân y nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng y tế bao gồm cả tổ chức, nhân lực, trang thiết bị và các nhiệm vụ bảo đảm y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, bộ đội và đáp ứng các tình huống về y tế.

2. Tổ, đội cơ động quân dân y là phân đội y tế được thành lập trên cơ sở huy động một bộ phận lực lượng, phương tiện, trang thiết bị quân y và dân y để kịp thời đáp ứng về y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa và dịch bệnh.

Điều 3. Nội dung kết hợp quân dân y

1. Kết hợp trong phòng, chống dịch bệnh.

2. Kết hợp trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế.

3. Kết hợp trong khắc phục hậu quả về y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tình huống cấp thiết khác.

4. Kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế.

Điều 4. Nguyên tắc kết hợp quân dân y

1. Tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị quân y và dân y.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, phát triển y tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của quân y và dân y trong thực hiện các nội dung công tác kết hợp quân dân y.

4. Hoạt động theo quy chế phối hợp được các cơ quan quản lý quân y và dân y thống nhất ban hành.

Chương II

KẾT HỢP QUÂN DÂN Y TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Điều 5. Yêu cầu kết hợp trong phòng, chống dịch bệnh

1. Tập trung nguồn lực của quân y và dân y trong phát hiện sớm các ca bệnh, xử lý, bao vây, khống chế và dập dịch kịp thời, không để xảy ra dịch lớn.

2. Phối hợp trong công tác chỉ đạo và điều hành theo phương châm sử dụng lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, xử lý ổ dịch tại chỗ và điều trị người bệnh theo phân cấp; giám sát chặt chẽ, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh; thực hiện các biện pháp phòng, chống theo các giai đoạn diễn biến của dịch.

Điều 6. Kết hợp trong tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh

1. Tuyên truyền giáo dục cho nhân dân và bộ đội thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

2. Tuyên truyền về nguy cơ, đường lây truyền và các biện pháp phòng dịch bệnh.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh.

Điều 7. Kết hợp điều tra, giám sát, can thiệp trong phòng, chống dịch bệnh

1. Tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát tình hình dịch.

2. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, quản lý chất thải sinh học, chất thải y tế và thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh và các trung gian truyền bệnh tại địa phương, đơn vị.

3. Thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng cho nhân dân và bộ đội.

4. Triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế khi cần thiết.

5. Tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án phòng chống dịch sát với tình hình thực tế tại địa phương.

6. Kết hợp trong việc tổ chức thu dung, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm khi có dịch bệnh xảy ra.

7. Thực hiện đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn kỹ thuật trong điều tra dịch tễ học, giám sát, chẩn đoán và xử lý, điều trị bệnh truyền nhiễm có thể lây thành dịch.

8. Nghiên cứu các mầm bệnh truyền nhiễm có nguy cơ phát sinh thành dịch ở người và đường lây truyền, các vật trung gian truyền bệnh.

9. Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật giám sát, xác định mầm bệnh gây dịch.

Chương III

KẾT HỢP QUÂN DÂN Y TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ

Điều 8. Kết hợp trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dân y;

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y.

2. Trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép:

a) Cử người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở mình đến thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y hoặc dân y;

b) Tiếp nhận người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y hoặc dân y đến thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở của mình.

3. Kết hợp trong việc tổ chức thu dung, điều trị người bệnh.

4. Kết hợp trong việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh.

5. Kết hợp trong nghiên cứu về bệnh học và các phương pháp điều trị bệnh.

6. Kết hợp trong nghiên cứu phát triển các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

7. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện chương trình đền ơn, đáp nghĩa.

8. Kết hợp trong việc tổ chức triển khai các chương trình y tế tại địa phương.

Điều 9. Hình thức tổ chức, tiêu chí thành lập cơ sở quân dân y

1. Mô hình cơ sở quân dân y theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định này gồm:

a) Bệnh viện quân dân y;

b) Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo;

c) Bệnh xá quân dân y;

d) Phòng khám quân dân y;

đ) Trạm y tế quân dân y.

2. Trường hợp tổ chức cơ sở quân dân y mới phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tiêu chí, điều kiện thành lập:

- Trên cơ sở lực lượng quân y, dân y đã có để tổ chức mô hình cơ sở quân dân y theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

- Địa điểm tổ chức cơ sở quân dân y tại địa bàn, khu vực xã biên giới, huyện biên giới, xã đảo, huyện đảo, huyện và xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Thẩm quyền thành lập:

- Việc tổ chức cơ sở quân dân y quy định tại các điểm a, b, d, đ Khoản 1 Điều này do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế;

- Việc tổ chức cơ sở quân dân y quy định tại các điểm c Khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế.

Điều 10. Tổ chức và hoạt động của cơ sở quân dân y

1. Vị trí pháp lý:

a) Bệnh viện quân dân y là cơ sở y tế thuộc đơn vị trực tiếp quản lý;

b) Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế;

c) Bệnh xá quân dân y là đơn vị quân đội trực thuộc cấp trung đoàn và tương đương trở lên;

d) Phòng khám quân dân y và Trạm y tế quân dân y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm y tế huyện.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Tổ chức cấp cứu, vận chuyển, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội trong phạm vi chuyên môn theo phân hạng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng hạng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức lực lượng, sẵn sàng huy động toàn bộ hoặc một phần nguồn lực của đơn vị để tổ chức cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị bệnh nhân trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tình huống có thương vong hàng loạt;

c) Tổ chức huấn luyện, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức về y học quân sự, y học thảm họa cho nhân viên y tế trên địa bàn;

d) Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách; tham gia thực hiện công tác dân vận và đối ngoại ở khu vực biên giới, hải đảo;

đ) Tham gia thực hiện các chương trình y tế theo nhiệm vụ được Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng giao;

e) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của ngành Y tế.

3. Sử dụng và chế độ chính sách đối với người làm việc tại cơ sở quân dân y:

a) Cơ sở quân dân y được ký hợp đồng lao động làm việc tại cơ sở theo quy định của pháp luật;

b) Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc đơn vị quân đội được cấp có thẩm quyền cử sang làm việc tại cơ sở quân dân y:

- Chịu sự chỉ đạo toàn diện của người đứng đầu cơ sở trong thời gian được cử sang làm việc tại cơ sở quân dân y;

- Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định đối với quân đội và được hưởng phần thu nhập tăng thêm, chế độ trực, phẫu thuật, thủ thuật, chế độ chống dịch và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

c) Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dân y được cấp có thẩm quyền cử sang làm việc tại bệnh xá quân dân y, bệnh viện quân dân y:

- Chịu sự chỉ đạo toàn diện của người đứng đầu cơ sở trong thời gian được cử sang làm việc tại bệnh xá quân dân y, bệnh viện quân dân y;

- Được hưởng các chế độ tiền lương, phần thu nhập tăng thêm, chế độ trực, phẫu thuật, thủ thuật, chế độ chống dịch và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

d) Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là lao động hợp đồng làm việc tại cơ sở quân dân y thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng lao động;

đ) Người có thẩm quyền thành lập cơ sở quân dân y quyết định hoặc phân cấp thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở quân dân y;

e) Người đứng đầu cơ sở quân dân y thực hiện việc quản lý, sử dụng người lao động làm việc tại cơ sở quân dân y theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

4. Nguồn kinh phí:

a) Ngân sách nhà nước bảo đảm:

- Chi đầu tư cho các cơ sở quân dân y theo Luật Đầu tư công;

- Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thu dung, cứu chữa người bệnh trong các trường hợp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định

b) Kinh phí chi thường xuyên của các cơ sở quân dân y thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác;

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí quy định tại Khoản 4 Điều này.

Chương IV

KẾT HỢP QUÂN DÂN Y TRONG BẢO ĐẢM Y TẾ PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, THẢM HỌA VÀ TRONG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN VÀ LỰC LƯỢNG HUY ĐỘNG NGÀNH Y TẾ

Điều 11. Kết hợp trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa

1. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế sẵn sàng phục vụ cấp cứu, điều trị, vận chuyển người bị thương, bị nạn.

2. Cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị người bị thương, bị nạn.

3. Khắc phục hậu quả về y tế khi xảy ra thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp về y tế.

Điều 12. Kết hợp trong tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành y tế

1. Đăng ký, quản lý, sắp xếp, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên ngành y tế, bao gồm cả phương tiện, trang thiết bị.

2. Huấn luyện, diễn tập triển khai đơn vị y tế dự bị động viên.

3. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn và khả năng sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên ngành y tế.

Điều 13. Kết hợp trong xây dựng lực lượng huy động ngành y tế

1. Đăng ký, quản lý, sắp xếp, tạo nguồn tổ, đội huy động ngành y tế, bao gồm cả phương tiện, trang thiết bị.

2. Huấn luyện, diễn tập triển khai lực lượng huy động ngành y tế.

3. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn và khả năng sẵn sàng huy động ngành y tế.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức Ban quân dân y các cấp

1. Ban quân dân y là tổ chức kiêm nhiệm, phối hợp liên ngành được tổ chức theo các cấp:

a) Cấp Bộ;

b) Cấp quân khu;

c) Cấp tỉnh;

d) Cấp huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện).

2. Ban quân dân y có trách nhiệm:

a) Ban quân dân y cấp Bộ giúp việc cho lãnh đạo hai Bộ Y tế, Quốc phòng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ kết hợp quân dân y quy định tại Nghị định này;

b) Ban quân dân y cấp quân khu, cấp tỉnh và cấp huyện tham mưu, giúp việc cho người đứng đầu cùng cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ kết hợp quân dân y quy định tại Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn chi tiết thực hiện Điều này.

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, thanh tra, đánh giá kết quả, tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động kết hợp quân dân y theo quy định tại Nghị định này.

2. Đề xuất chủ trương đầu tư cho hoạt động kết hợp quân dân theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

3. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong phòng, chống dịch bệnh:

a) Xây dựng và ban hành các tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh;

b) Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành y tế phối hợp với lực lượng quân y thực hiện hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh;

c) Tổ chức các nội dung phối hợp quy định tại các Khoản 3, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 7 Nghị định này;

d) Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành y tế phối hợp với lực lượng quân y thực hiện điều tra, giám sát và can thiệp trong phòng, chống dịch bệnh;

đ) Chỉ đạo tổ chức dự trữ thuốc, trang bị kỹ thuật, vật tư y tế theo phân cấp để sẵn sàng đáng ứng nhu cầu phòng chống dịch khi có yêu cầu.

4. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong khám bệnh, chữa bệnh:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh dân y, quân dân y phối hợp với lực lượng quân y tổ chức cấp cứu, vận chuyển, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội trong phạm vi chuyên môn theo phân hạng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng hạng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chỉ đạo các cơ sở quân y, dân y, quân dân y phối hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách; tham gia thực hiện công tác dân vận và đối ngoại ở khu vực biên giới, hải đảo.

5. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong bảo đảm y tế phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành y tế xây dựng kế hoạch kết hợp quân dân y trong phòng, chống thiên tai, thảm họa theo nội dung quy định tại Khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định này;

b) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch kết hợp quân dân y trong phòng, chống thiên tai, thảm họa;

c) Chỉ đạo biên soạn tài liệu chuyên môn về phòng, chống thiên tai, thảm họa và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống thiên tai, thảm họa;

d) Điều động các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa và bảo đảm kinh phí để thực hiện hoạt động này;

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này.

6. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong xây dựng lực lượng dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Sở Y tế trong việc thực hiện xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành y tế và lực lượng huy động ngành y tế;

b) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các tỉnh trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành y tế và lực lượng huy động ngành y tế;

c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn và khả năng sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên ngành y tế và lực lượng huy động ngành y tế.

7. Bảo đảm kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động kết hợp quân dân y của các đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế và kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định này.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này.

2. Phối hợp với Bộ Y tế thực hiện kiểm tra, thanh tra, đánh giá kết quả hoạt động kết hợp quân dân y; tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp cùng ngành y tế thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

4. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong khám bệnh, chữa bệnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với các cơ sở dân y tổ chức cấp cứu, vận chuyển, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội trong phạm vi chuyên môn theo phân hạng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng hạng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách; tham gia thực hiện công tác dân vận và đối ngoại ở khu vực biên giới, hải đảo.

5. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong bảo đảm y tế phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp với ngành y tế trong việc xây dựng kế hoạch kết hợp quân dân y trong phòng, chống thiên tai, thảm họa theo nội dung quy định tại Khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định này;

b) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch kết hợp quân dân y trong phòng, chống thiên tai, thảm họa;

c) Tham gia biên soạn tài liệu chuyên môn về phòng, chống thiên tai, thảm họa;

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống thiên tai, thảm họa;

đ) Điều động các đơn vị thuộc quyền quản lý tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa và bảo đảm kinh phí để thực hiện hoạt động này.

6. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong xây dựng lực lượng dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế:

a) Hướng dẫn tạo nguồn, sắp xếp, quản lý lực lượng dự bị động viên ngành y tế và lực lượng huy động ngành y tế;

b) Biên soạn tài liệu huấn luyện, diễn tập triển khai đơn vị y tế dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn và khả năng sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên ngành y tế và lực lượng huy động ngành y tế.

7. Bảo đảm kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động kết hợp quân dân y của các đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng và kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định này.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này trên địa bàn được giao quản lý.

2. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong phòng, chống dịch bệnh:

a) Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong việc tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh;

b) Cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ quan, đơn vị quân đội khi thực hiện hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch, bệnh;

c) Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong việc tổ chức hoạt động điều tra, giám sát và tổ chức các biện pháp can thiệp trong phòng, chống dịch bệnh, gồm các nội dung:

- Xác định các địa bàn cần có sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội trong việc thực hiện điều tra, giám sát dịch tễ học; tổ chức tiêm chủng;

- Xây dựng các phương án phối hợp đối với các nội dung quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 7 Nghị định này;

- Định kỳ tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch tại địa phương.

3. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong khám bệnh, chữa bệnh:

a) Chỉ đạo các cơ sở dân y, quân dân y phối hợp với lực lượng quân y trên địa bàn tổ chức cấp cứu, vận chuyển, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội trong phạm vi chuyên môn theo phân hạng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng hạng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quy hoạch, quản lý hoạt động của các cơ sở quân dân y trên địa bàn; có kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, nhân viên y tế đến công tác tại các cơ sở quân dân y; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tài các cơ sở quân dân y ;

c) Bố trí ngân sách đầu tư xây dựng và hoạt động của các cơ sở quân dân y  theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng quân y, dân y tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách; tham gia thực hiện công tác dân vận và đối ngoại ở khu vực biên giới, hải đảo.

4. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong bảo đảm y tế phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa:

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong việc tổ chức hoạt động bảo đảm y tế phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, gồm:

- Xây dựng phương án kết hợp quân dân y trong cấp cứu, vận chuyển người bệnh, người bị thương, bị nạn;

- Tổ chức dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế để nhanh chóng đáp ứng khi có tình huống;

- Tổ chức, huấn luyện, diễn tập các phương án bảo đảm y tế sát với tình hình thực tế tại địa phương.

b) Điều phối các lực lượng y tế tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa;

5. Trách nhiệm thực hiện đối với các nội dung kết hợp trong xây dựng lực lượng dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế:

a) Xây dựng đơn vị y tế dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế theo chỉ tiêu được giao;

b) Thực hiện việc rà soát, thống kê số lượng sĩ quan dự bị động viên ngành y tế và cử đi đào tạo để bảo đảm số lượng sĩ quan dự bị động viên ngành y tế theo chỉ tiêu được giao;

c) Tổ chức huấn luyện, diễn tập triển khai đơn vị y tế dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế theo chỉ tiêu được giao;

d) Bảo đảm kinh phí cho xây dựng và hoạt động của đơn vị y tế dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế theo chỉ tiêu được giao.

6. Bảo đảm kinh phí chi thường xuyên cho Sở Y tế để thực hiện các hoạt động hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, thanh tra, đánh giá kết quả, tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động kết hợp quân dân y.

7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng thực hiện kiểm tra, thanh tra, đánh giá kết quả hoạt động kết hợp quân dân y trên địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng    năm 2018.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT,
KGVX.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Nghị định quy định về công tác kết hợp quân dân y

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


707
DMCA.com Protection Status