Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2018 triển khai Kế hoạch 73-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 91/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 16/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/KH-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 73-KH/TU NGÀY 27/01/2018 CỦA THÀNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII “VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

2. Yêu cầu

Bám sát các nội dung Kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, đề án, dự án cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện chương trình, phân công rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa... vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe nhân dân.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng bệnh và chữa bệnh.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung, tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi để huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Nâng cao sức khỏe nhân dân

Sở Y tế chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát huy vai trò của Ban Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân các cấp; Xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các Đề án, chương trình, kế hoạch về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người dân Thủ đô.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh, an toàn thực phẩm; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hướng dẫn, phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn cho nhân dân phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Triển khai có hiệu quả các chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em (ở các độ tuổi), người cao tuổi. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt ở các xã có đồng bào dân tộc và khu vực xa trung tâm.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

Tăng cường công tác y tế học đường. Đổi mới căn bản truyền thông giáo dục sức khỏe về thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể, đưa các nội dung phòng chống dịch bệnh vào trong chương trình giảng dạy của nhà trường.

Tham mưu UBND Thành phố triển khai chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc của người dân Thủ đô.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, lối sống lành mạnh, vệ sinh.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

Bảo đảm an toàn lao động; phòng, chống tai nạn, thương tích, cháy, nổ, bệnh nghề nghiệp, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

Phối hợp Sở Y tế hướng dẫn và triển khai các quy định về các sản phẩm, thực phẩm đóng gói phải có đầy đủ thông tin cần thiết về dinh dưỡng và các khuyến cáo ảnh hưởng đến sức khỏe trên bao bì của sản phẩm. Đẩy mạnh công tác phòng chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về dinh dưỡng, tăng cường bổ sung vi chất dinh dưỡng vào các sản phẩm thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý theo phân công phân cấp, kiểm soát đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá, rượu bia; Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống rượu, bia và đồ uống có cồn nhập lậu, giả và không bảo đảm chất lượng trên thị trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

Tăng cường công tác quản lý theo phân công phân cấp, kiểm soát an toàn thực phẩm tất cả các khâu từ sản xuất, nuôi trồng, giết mổ, bảo quản, chế biến đến kinh doanh lưu thông và tiêu dùng; khuyến khích sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến thực phẩm.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe. Quy hoạch thu gom rác thải trên địa bàn Thành phố.

Sở Xây dựng phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

Tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp, thoát nước đô thị; từng bước quy hoạch cung cấp nước sạch nông thôn bảo đảm người dân được sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; đẩy mạnh quy hoạch và xây dựng các cơ sở xử lý chất thải với công nghệ tiên tiến; tập trung khắc phục ô nhiễm các sông, hồ, các cơ sở sản xuất, khu/cụm công nghiệp.

Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan

Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến nhân phẩm và sức khỏe thầy thuốc.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Y tế và đơn vị liên quan

Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm họa.

3. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng, tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh đảm bảo các đối tượng được tiêm đủ mũi, đúng thời gian; tăng số vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét.

Đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động của y tế xã, phường, thị trấn để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Phát triển y học gia đình theo nguyên lý y học gia đình, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm, chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán BHYT.

Tăng cường và nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh để tầm soát, phát hiện sớm các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh; sàng lọc phát hiện sớm ung thư và các bệnh tật khác, quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên, đặc biệt là ở khu vực các vùng xa trung tâm.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan

Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khỏe khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh. Có cơ chế, lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thu thập, quản lý, thống kê số liệu dịch bệnh, tiêm chủng và các hoạt động phòng chống dịch tại Hà Nội, trong nước và quốc tế để phục vụ dự báo, cảnh báo nhanh, đầy đủ, kịp thời với các tình huống khẩn cấp không để dịch bệnh lớn xảy ra.

4. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

Sở Y tế chủ trì phối hợp đơn vị liên quan

- Phát triển và hoàn chỉnh hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng của Thành phố cân đối hài hòa với các bệnh viện Trung ương. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phối kết hợp các cơ sở y tế tuyến Trung ương trên địa bàn, tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

- Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tiến tới bảo đảm chất lượng dịch vụ kỹ thuật phù hợp với năng lực của tuyến y tế cơ sở.

- Triển khai hiệu quả hệ thống bác sỹ gia đình nhằm chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân.

- Hoàn thiện hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; liên tục cải tiến chất lượng bệnh viện để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với chất lượng ngày càng cao thông qua việc công bố mức chất lượng bệnh viện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện lộ trình liên thông tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, giữa các cơ sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới, tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách.

- Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, an toàn, văn minh hướng tới sự hài lòng của người bệnh và thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh.

- Đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, theo dõi, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa bằng giải pháp Telemedicine để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ y tế và góp phần giảm tải bệnh viện.

- Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe.

- Tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. Phát triển đồng bộ, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công và tư.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư trang thiết bị y tế với nguồn đầu tư đa dạng, phù hợp tình hình thực tế và xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật của khu vực và thế giới.

5. Đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới lưu thông, phân phối thuốc để tiếp tục chủ động cung ứng đủ thuốc có chất lượng, giá hợp lý, bảo đảm mọi người dân có thể tiếp cận được với nguồn thuốc khi có nhu cầu. Tập trung quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc duy trì các quy định về “Thực hành tốt ” theo quy định của Bộ Y tế.

- Tăng cường các giải pháp đồng bộ, kiểm soát chất lượng thuốc nhập khẩu, nâng cao năng lực kiểm nghiệm thuốc, kiểm tra, giám sát chất lượng các thuốc lưu hành trên thị trường, phát hiện kịp thời thuốc giả, thuốc kém chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy xuất nguồn gốc của thuốc, giá bán thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc.

- Bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; ưu tiên phát triển hoạt động Dược lâm sàng, Thông tin thuốc. Nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là kháng sinh; đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, cung ứng đủ, kịp thời, chất lượng tốt, giá hợp lý phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế và phù hợp với lộ trình tự chủ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế trên địa bàn Thành phố. Tổ chức đấu thầu tập trung thiết bị, hóa chất, vật tư y tế đúng quy định và đảm bảo tiến độ kế hoạch hàng năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND quận, huyện, thị xã

Có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế; Đẩy mạnh khuyến khích đầu tư sản xuất thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu, thuốc vừa hết thời gian bảo hộ bản quyền, thuốc sản xuất nhượng quyền, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận huyện thị xã

Đẩy mạnh phát triển các vùng chuyên canh trồng dược liệu (Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ...) hình thành các chuỗi liên kết trong nuôi trồng, chế biến, sản xuất, sử dụng dược liệu, từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dược liệu ngoại nhập.

6. Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế

Sở Y tế, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan

- Phát huy trách nhiệm, vai trò tự chủ của các đơn vị y tế trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn ngang tầm các quốc gia trong khu vực. Chủ động tích cực hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu.

- Có chính sách khuyến khích cán bộ y tế có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng xa trung tâm và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong, HIV/AIDS...

- Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ y tế, dược, y sinh học, định hướng thành lập Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng thành phố Hà Nội.

7. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

Sở Y tế, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan

- Tổ chức tiếp nhận quản lý các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương theo lộ trình. Thực hiện tinh giản, sắp xếp, tổ chức hệ thống y tế trên địa bàn Thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đa chức năng; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi toàn Thành phố tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động y tế phi lợi nhuận.

- Tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường. Củng cố mạng lưới trạm y tế xã, phường, thị trấn theo hướng tích hợp mô hình bác sỹ gia đình vào trạm y tế, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các trạm y tế nhằm đảm bảo cung cấp được đầy đủ gói dịch vụ y tế cơ bản.

- Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh.

- Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm.

- Kiện toàn các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp Thành phố, tổ chức thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội theo hướng dẫn của Bộ Y tế

- Tổ chức lại hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và cấp cứu ngoại viện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả theo mô hình các nước phát triển kết nối với hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh của Thành phố.

- Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.

- Tổ chức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực hiệu quả. Xây dựng hệ thống cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm xã, phường, thị trấn trong biên chế công chức xã, phường, thị trấn theo hình thức kiêm nhiệm.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Thành phố, Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

8. Đổi mới quản lý tài chính y tế

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có chính sách ưu đãi về đất, tín dụng... để khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Hướng dẫn vay vốn để liên doanh liên kết đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế.

- Đẩy mạnh phương thức nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng và thực hiện cơ chế giá gắn với chất lượng dịch vụ, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến dưới.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu), tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu. Các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoạt động không vì lợi nhuận được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các "nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

- Rà soát, đầu tư xây dựng từ 2 - 3 Bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, tiên tiến phù hợp điều kiện thực tế trên địa bàn Thành phố. Rà soát danh mục, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản, trình UBND Thành phố, HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư các Bệnh viện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dài hạn 2020 - 2030 đảm bảo chỉ tiêu giường bệnh theo kế hoạch.

- Tăng cường đầu tư trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa trung tâm.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan

- Tham mưu trình UBND Thành phố phê duyệt thực hiện các đề án, các hoạt động y tế, ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần...; đảm bảo chi ngân sách đáp ứng cho công tác y tế dự phòng.

- Tăng cường đầu tư, rà soát danh mục cải tạo chống xuống cấp các đơn vị, đầu tư trang thiết bị từ nguồn ngân sách sự nghiệp cho các cơ sở y tế.

- Thẩm định các đề án xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Hướng dẫn vay vốn để liên doanh liên kết đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Nâng cao hiệu quả quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Triển khai thực hiện khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và ngân sách nhà nước cùng chi trả; ngân sách nhà nước bảo đảm đối với một số đối tượng chính sách. Có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được.

9. Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành liên quan

- Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế. Tăng cường hoạt động hợp tác trong đầu tư xây dựng một số cơ sở mới hiện đại ngang tầm các cơ sở y tế của thủ đô các nước phát triển trong khu vực; Tiếp cận, ứng dụng, phát triển kỹ thuật tiên tiến theo hướng chuyên sâu. Mở rộng các loại hình đào tạo trong và ngoài nước đặc biệt là đào tạo cán bộ lĩnh vực chuyên khoa đầu ngành, các kỹ thuật cao, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế cơ sở, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết và đang thực hiện có hiệu quả, xúc tiến phát triển các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác mới.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về thủ tục đối ngoại, tiếp nhận viện trợ, quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ đúng mục đích hiệu quả. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực y dược...

- Hợp tác với các tổ chức nước ngoài triển khai các đề án, dự án cấp thiết như: điều chỉnh quy hoạch ngành y tế, hệ thống mạng lưới vận chuyển cấp cứu và cấp cứu trước viện; đào tạo cán bộ y tế trong và ngoài nước; phát triển công nghệ gen, tế bào gốc, chẩn đoán ung thư sớm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thị xã

- Căn cứ nội dung Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị để quán triệt thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện xong trước ngày 30/4/2018.

- Hoàn thành xây dựng đề án, kế hoạch, giải pháp cơ chế chính sách được giao (tại phụ lục kèm theo), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo phân công đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 30/11) có báo cáo tình hình triển khai thực hiện. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị giải quyết gửi về Sở Y tế tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và các tổ chức thành viên: Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đã đề ra.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô, các báo thuộc các đoàn thể của Thành phố phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương: Tăng cường tuyên truyền nội dung Kế hoạch của Thành phố, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về các hoạt động nâng cao sức khỏe của nhân dân.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Định kỳ tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hàng năm, sơ kết, tổng kết Kế hoạch và tham mưu UBND Thành phố tổng hợp báo cáo Thành ủy theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Y tế; BHXHVN;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- Đảng ủy Khối: Các cơ quan Thành phố, Công nghiệp, Đại học, Doanh nghiệp;
- Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cơ quan Báo, đài Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP;
Phòng: KGVX, NC, ĐT, KT, TH, TKBT;
- Lưu VT, KGVX(AN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC 1:

CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 73-KH/TU CỦA THÀNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI GIAI ĐOẠN 2018-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Tuổi thọ trung bình

tuổi

74,5

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

2

Số năm sống khỏe

năm

>67

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

3

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế

%

95%

Bảo hiểm xã hội HN

UBND quận, huyện thị xã

4

Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế trong tổng chi tiêu y tế

%

≤35%

Bảo hiểm xã hội HN

UBND quận, huyện thị xã

5

Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng (với 12 loại vắc xin)

%

> 96%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

6

Giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi

10,5‰;

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

7

Giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi

10‰

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

8

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi

%

<13%.

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

9

Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành

%

<11,4%.

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

10

Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam

cm

167,5

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

11

Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nữ

cm

156,5

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

12

Phấn đấu dân số được quản lý sức khỏe

%

92%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

13

Tỷ lệ Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả công tác dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm

%

98%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

14

Số giường bệnh viện/ 10.000 dân

giường bệnh

30

Sở Y tế

Sở kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính

15

Số bác sĩ/10.000 dân

bác sĩ

13,5

Sở Y tế

Sở Nội vụ và UBND quận, huyện thị xã

16

Số dược sĩ đại học/10.000 dân

dược sĩ

3

Sở Y tế

Sở Nội vụ và UBND quận, huyện thị xã

17

Số điều dưỡng viên/10.000 dân

điều dưỡng

25

Sở Y tế

Sở Nội vụ và UBND quận, huyện thị xã

18

Tỷ lệ giường bệnh tư nhân

%

12%.

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

19

Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế

%

> 85%.

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

 

PHỤ LỤC 2:

CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 73-KH/TU CỦA THÀNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI GIAI ĐOẠN 2025-2030
(Kèm theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Tuổi thọ trung bình

tuổi

>75

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

2

Số năm sống khỏe

năm

>68

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

3

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế

%

>98%

Bảo hiểm xã hội HN

UBND quận, huyện thị xã

4

Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế trong tổng chi tiêu y tế

%

≤30%

Bảo hiểm xã hội HN

UBND quận, huyện thị xã

5

Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng (với 14 loại vắc xin)

%

96%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

6

Giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi

10‰

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

7

Giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi

9,5‰

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

8

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi

%

<12%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

9

Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành

%

<10%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

10

Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam

cm

169

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

11

Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nữ

cm

158

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

12

Phấn đấu dân số được quản lý sức khỏe

%

98%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

13

Tỷ lệ Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả công tác dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm

%

100%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

14

Số giường bệnh viện/ 10.000 dân

giường bệnh

32

Sở kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

15

Số bác sĩ/10.000 dân

bác sĩ

14,2

Sở Nội vụ

UBND quận, huyện thị xã

16

Số dược sĩ đại học/10.000 dân

dược sĩ

3,2

Sở Nội vụ

UBND quận, huyện thị xã

17

Số điều dưỡng viên /10.000 dân

điều dưỡng

33

Sở Nội vụ

UBND quận, huyện thị xã

18

Tỷ lệ giường bệnh tư nhân

%

18%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

19

Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế

%

> 95%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

20

Dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét

%

0%

Sở Y tế

UBND quận, huyện thị xã

 

PHỤ LỤC 3:

CÁC ĐỀ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 73-KH/TU CỦA THÀNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI GIAI ĐOẠN 2018-2030
(Kèm theo kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng Đề án: Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm

Sở Y tế

Sở Nội vụ

2018

2019

2

Xây dựng Đề án: Sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp thành phố thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép

Sở Y tế

Sở Nội vụ

2018

2019

3

Xây dựng Đề án: sắp xếp các phòng khám đa khoa khu vực

Sở Y tế

Sở Nội vụ

2018

2019

4

Xây dựng Đề án: Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác

Sở Nội vụ

Sở Y tế

2018

2019

5

Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới (theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016)

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2020

2020-2030

6

Đề án phòng chống bệnh không lây nhiễm và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng

Sở Y tế

Sở Tài chính,

2019

2020-2030

7

Đề án chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Sở Y tế

Sở Tài chính,

2019

2020-2025

8

Đề án đảm bảo tài chính phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2030

Sở Y tế

Sở Tài chính,

2020

2021-2030

9

Đề án nâng cao năng lực hệ thống giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm

Sở Y tế

Sở Tài chính,

2020

2021-2030

10

Đề án nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe giai đoạn 2021-2030

Sở Y tế

Sở Tài chính,

2020

2021-2030

11

Đề án về phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn

Sở Y tế

Sở Tài chính,

2019

2019-2025

12

Đề án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2020

2021-2025

13

Xây dựng Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2030 định hướng đến năm 2040 theo Luật Quy hoạch số 21/2017

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT, Sở Quy hoạch, Kiến trúc, Sở Xây dựng

2020

2020-2030

14

Xây dựng Đề án Chăm sóc dinh dưỡng bảo vệ bà mẹ, trẻ em giai đoạn 2020 - 2030

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2020

2021-2030

15

Đề án Thành lập Trung tâm Tế bào gốc

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2019

2025

16

Đề án Quản trị chất lượng lab theo tiêu chuẩn quốc tế

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2019

2025

17

Đề án “Đào tạo chuyên sâu chuyên ngành Nội soi tiêu hóa và phẫu thuật nội soi tiêu hóa ngành Y tế giai đoạn 2017-2020

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2018

2018-2020

18

Đề án “Thành lập Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cơ sở II”

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2018

2018-2020

19

Đề án nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp cứu theo mô hình SAMU

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2018

2018-2020

20

Đề án cung cấp nước sạch Thủ Đô

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2018

2018-2020

21

Đề án quản lý kê đơn thuốc theo đơn

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2018

2018-2020

22

Đề án sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc của người dân Thủ đô

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2019

2019-2020

23

Xây dựng Đề án triển khai các quy định thực hiện bệnh án điện tử

Sở Y tế

Sở CNTT Sở Tài chính, Sở KHĐT

2020

2020-2025

24

Đề án thành lập Trung tâm phân phối thuốc theo mô hình Nhật

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở KHĐT

2019

2019-2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2018 triển khai Kế hoạch 73-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171