Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 82/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 13/4/ 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới (sau đâu gọi tắt là Chỉ thị 17), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phổ biến, quán triệt nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 17 trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Phân công trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm về quản lý ATTP theo đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh; đưa tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, phân công cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng năm; kịp thời xử lý dứt điểm các điểm nóng về ATTP được dư luận xã hội, người tiêu dùng quan tâm, phản ánh trên địa bàn. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị từ cấp tỉnh tới cơ sở phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP.

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm các thành viên và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên nhằm phát huy tối đa hiệu quả quản lý, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong công tác đảm bảo ATTP.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

- Các sở, ban, ngành, UBND các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm về ATTP, đặc biệt ở cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về ATTP, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP.

3. Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ATTP. Đổi mới hình thức nội dung truyền thông trong công tác ATTP phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng, chú trọng truyền thông về trách nhiệm quản lý, đảm bảo ATTP, thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và sử dụng dịch vụ thực phẩm. Nâng cao số lượng, chất lượng tài liệu, sản phẩm truyền thống.

- Biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác ATTP và công khai tổ chức, cá nhân vi phạm qui định về ATTP.

- Thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý tố giác, phản ánh của tổ chức/cá nhân về các hành vi vi phạm ATTP; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

4. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ATTP

- Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính về ATTP; thực hiện các thủ tục hành chính về ATTP thông qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến, đồng bộ để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về ATTP; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về ATTP và ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh. Thông tin rộng rãi các nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin để người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cùng khai thác, sử dụng.

5. Xây dựng, phát triển nguồn thực phẩm an toàn

- Tiếp tục tập trung mở rộng quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm ATTP, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); thúc đẩy phát triển các chuỗi cung ứng, phân phối thực phẩm an toàn. Tăng cường quản lý bảo đảm ATTP đối với các làng nghề thực phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm.

- Triển khai Chương trình kết nối sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn; phát huy hiệu quả Chương trình OCOP; áp dụng các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ quản lý chất lượng ATTP, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký sở hữu công nghiệp, phát triển các sản phẩm đặc thù của địa phương.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về ATTP: Chợ đảm bảo vệ sinh ATTP; sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn; mô hình điểm bếp ăn tập thể ATTP; thức ăn đường phố; các cơ sở dịch vụ ăn uống khu du lịch bảo đảm ATTP; thúc đẩy, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: GMP, SSOP, Viet GAP, HACCP...

6. Bố trí nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện có của Trung ương, của tỉnh liên quan đến đảm bảo ATTP, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, cần thiết, góp phần đẩy mạnh việc đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên nguồn lực và bố trí kinh phí phù hợp cho công tác quản lý ATTP. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc, dụng cụ để kiểm tra, kiểm soát thực phẩm cho các ngành chức năng, các đơn vị cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về quản lý ATTP.

- Bố trí đủ nhân lực ổn định và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý, theo dõi về ATTP các cấp.

7. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đảm bảo ATTP

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thực hiện bảo đảm ATTP theo các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ động, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về ATTP ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án… nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP theo phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý ATTP thuộc lĩnh vực Y tế được quy định tại Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh.

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế; phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về ATTP, phổ biến quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý ATTP của các huyện, thị xã, thành phố theo quy định, đặc biệt là trong các đợt cao điểm về ATTP; tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công; đặc biệt là các hành vi vi phạm trong kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Xử lý nghiêm các tổ chức/cá nhân vi phạm về ATTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, hậu kiểm kịp thời các cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm sau công bố.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về ATTP: mô hình điểm bếp ăn tập thể ATTP; thức ăn đường phố; các cơ sở dịch vụ ăn uống khu du lịch bảo đảm ATTP; thúc đẩy, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: GMP, SSOP, Viet GAP, HACCP...

- Thường xuyên nâng cấp, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của phòng kiểm nghiệm ATTP của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phục vụ quản lý nhà nước và nhu cầu kiểm nghiệm ATTP của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động sẵn sàng phương án tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị ngộ độc thực phẩm (NĐTP), hạn chế tối đa tử vong do NĐTP. Chỉ đạo, phối hợp với các địa phương điều tra, xác minh vụ NĐTP.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương và tổ chức hội, đoàn thể triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP nông, lâm, thủy sản, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh được quy định tại Quyết định số 45/2019/QĐ- UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh.

- Tổ chức xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án,.. thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực được phân công.

- Tổ chức triển khai các biện pháp thông tin truyền thông, phổ biến kiến thức, văn bản pháp luật về ATTP cho người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng. Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền; thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý tố giác, phản ánh của tổ chức/cá nhân về các hành vi vi phạm ATTP.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ vệ sinh tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý hoạt động kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung tại các địa phương; phương án di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư vào các cơ sở giết mổ động vật tập trung theo quy định.

- Đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần được khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ theo quy định trên địa bàn tỉnh; triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành.

- Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về đảm bảo chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tại các địa phương theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương và tổ chức hội đoàn thể triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP.

3. Sở Công Thương

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 về việc phân cấp quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chủ trì, tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ATTP theo Quyết định phân công, phân cấp.

- Tổ chức xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án,.. thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực được phân công.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương; thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý tố giác, phản ánh của tổ chức/cá nhân về các hành vi vi phạm ATTP; tổ chức hội nghị, tập huấn phổ biến kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ quản lý ATTP cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã và nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, xây dựng và nhân rộng phát triển mô hình chợ ATTP trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: GMP, SSOP, Viet GAP, HACCP...

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, kết nối sản xuất, tiêu thụ cho các sản phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn, ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng.

- Hướng dẫn UBND các cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về ATTP.

- Triển khai giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm thuộc ngành quản lý và áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời khi có sự cố về ATTP.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương và tổ chức hội đoàn thể triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua các chuyên mục truyền hình, phát thanh khoa học và công nghệ nhằm quảng bá các sản phẩm thương hiệu gắn với Chương trình OCOP trong mô hình Chương trình Nông thôn mới.

- Chủ trì đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong sản xuất thực phẩm an toàn; Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, bảo quản thực phẩm sau thu hoạch; Chuyển giao các kết quả nghiên cứu có liên quan đến sản xuất, bảo quản thực phẩm sau thu hoạch đã được nghiệm thu; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa; ghi nhãn hàng hóa; mã số mã vạch; triển khai, áp dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; triển khai xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm thực phẩm; quảng bá các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu không bảo đảm ATTP, hướng vào đối tượng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

- Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên báo chí, mạng xã hội và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và trên các phương tiện vận tải.

- Thông tin kịp thời, công khai các tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm các quy định về ATTP.

6. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan liên quan, căn cứ vào tình hình ngân sách hàng năm, Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí cho các hoạt động về ATTP theo quy định.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo không để các cơ sở không đảm bảo các điều kiện về ATTP cung ứng dịch vụ ăn uống cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP đối với chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP tại các cơ sở giáo dục, huy động giáo viên, phụ huynh, học sinh tham gia tích cực vào công tác đảm bảo ATTP.

8. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tuyên truyền cho cộng đồng thực hành bảo đảm ATTP gắn kết với thực hiện nếp sống văn minh trong đám hiếu, đám hỉ, lễ hội; vận động cộng đồng thay đổi những phong tục, tập quán ăn uống không đảm bảo ATTP, ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng con người.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh và các địa phương vận động tuyên truyền, kiểm tra giám sát bảo đảm ATTP trong các khu du lịch, lễ hội và các sự kiện văn hóa, thể thao.

9. Sở Du lịch

- Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh và các địa phương bảo đảm ATTP trong các khu, điểm du lịch; khách sạn; cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; sự kiện, hội thảo, hội chợ, lễ hội du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định về ATTP.

10. Công an tỉnh

- Tăng cường chỉ đạo điều tra, đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về ATTP. Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, kém chất lượng và thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên địa bàn tỉnh.

11. Cục Quản lý thị trường tỉnh

- Tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát thị trường; kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, tập trung đấu tranh phòng, chống các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm giả, gian lận thương mại không đủ các điều kiện lưu thông trên thị trường, phụ gia thực phẩm, dụng cụ bao gói chứa đựng thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, kém chất lượng và thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh.

12. Cục Hải quan tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với mặt hàng thực phẩm xuất, nhập khẩu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan trong công tác quản lý, trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP đối với mặt hàng thực phẩm xuất, nhập khẩu; đồng thời đăng tải công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm cảnh báo cho người tiêu dùng và phòng ngừa tái phạm.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào khu vực đóng quân, khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các đơn vị có bếp ăn tập thể thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP, phòng, chống NĐTP và bệnh truyền qua thực phẩm.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý về ATTP, các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương trong việc thông tin, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ việc vận chuyển trái phép các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật tư nông nghiệp: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón ...

14. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: phối hợp với các Sở, ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh đoàn: Tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên tham gia vào công tác bảo đảm ATTP. Phát động các phong trào, hội thi, việc làm tốt về bảo đảm ATTP; phối hợp với các Sở, ngành tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về ATTP.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tham gia vào công tác bảo đảm ATTP; phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về ATTP cho phụ nữ, đặc biệt là các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ.

- Hội Nông dân tỉnh: Chủ trì phát động các phong trào sáng kiến, việc làm tốt về công tác đảm bảo ATTP, tích cực đấu tranh với các hành vi mất ATTP trong cộng đồng, làng xã; phối hợp tổ chức hoạt động tập huấn, hướng dẫn cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn thức ăn chăn nuôi, phân bón; phối hợp với các Sở, ngành phổ biến, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ATTP, nhằm nâng cao kiến thức ATTP cho người tiêu dùng để sử dụng thực phẩm an toàn; thực hiện tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về ATTP đến các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi gây mất an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm cảnh báo cho người tiêu dùng và phòng ngừa tái phạm.

15. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực cho các đơn vị quản lý chuyên ngành về ATTP, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp huyện và cấp xã để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn quản lý.

- Chủ động, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ các quy định, điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công, phân cấp quản lý tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm về ATTP, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về ATTP trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về ATTP thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

- Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP trên địa bàn theo quy định.

- Bố trí đủ nguồn lực và kinh phí cho các cơ quan chuyên môn để thực hiện việc quản lý ATTP tại địa phương.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo theo quy định. Trong  quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Công Thương, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành liên quan;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


66

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34