Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 116/KH-UBND thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016 tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 116/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH ĐỒNG TH�P
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 116/KH-UBND

Đồng Th�p, ng�y 27 th�ng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CH�NH S�CH QUỐC GIA PH�NG, CHỐNG T�C HẠI THUỐC L� NĂM 2016 TỈNH ĐỒNG TH�P

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTg ng�y 25 th�ng 01 năm 2013 của Thủ tướng Ch�nh phủ về việc ph� duyệt �Chiến lược quốc gia ph�ng, chống t�c hại của thuốc l� đến năm 2020�, Ủy ban nh�n d�n tỉnh Đồng Th�p ban h�nh Kế hoạch thực hiện Ch�nh s�ch quốc gia ph�ng, chống t�c hại của thuốc l� tỉnh Đồng Th�p năm 2016 (gọi tắt l� Kế hoạch) với nội dung như sau:

I. T�NH H�NH CHUNG

H�t thuốc l� g�y t�c hại về mặt sức khỏe v� kinh tế tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam c� 50% nam v� 3,4% nữ h�t thuốc l� (cao nhất Ch�u �), 26% thanh thiếu ni�n c� độ tuổi từ 15 - 24, tr�n 40% nam v� 1,3% nữ c�n bộ y tế h�t thuốc l�. Nếu kh�ng c� biện ph�p can thiệp kịp thời, 10% d�n số Việt Nam sẽ chết sớm do h�t thuốc l�. Về kinh tế, năm 2012, Việt Nam chi 22 ngh�n tỷ đồng cho ti�u d�ng thuốc l�. Theo nghi�n cứu của Đại học Y tế C�ng cộng, tổng chi ph� điều trị v� tổn thất do mất khả năng lao động v� ốm đau v� tử vong sớm cho 5 nh�m bệnh tr�n tổng số 25 bệnh do thuốc l� g�y ra l� tr�n 23 ngh�n tỷ đồng/năm.

Đồng Th�p c� tỷ lệ người h�t thuốc l� ở mức cao v� chưa c� chiều hướng giảm, đặc biệt, c�n bộ, c�ng chức, vi�n chức chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người h�t thuốc l�. Từ khi Luật Ph�ng, chống t�c hại của thuốc l� c� hiệu lực đến nay, c�ng t�c ph�ng, chống t�c hại của thuốc l� (PCTHTL) đ� được đẩy mạnh tr�n địa b�n tỉnh. Qua khảo s�t điều tra năm 2015, việc thực hiện Luật PCTHTL đ� được c�c Sở, ban, ng�nh ủng hộ v� tỉnh đ� tổ chức tuy�n truyền về t�c hại của thuốc l� v� quy định của Luật PCTHTL. Tuy nhi�n, c�ng t�c thanh, kiểm tra việc thực hiện PCTHTL chưa được triển khai, c�n tồn tại nhiều h�nh vi vi phạm.

II. MỤC Đ�CH, Y�U CẦU

1. Mục đ�ch

- Tổ chức triển khai đồng bộ c�c biện ph�p giảm nhu cầu sử dụng thuốc l� kết hợp với biện ph�p kiểm so�t để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc l�. Đẩy mạnh c�ng t�c thanh, kiểm tra v� xử l� vi phạm trong PCTHTL.

- Th�ng tin, gi�o dục, truyền th�ng về PCTHTL l� giải ph�p chủ đạo v� phải được lồng gh�p v�o c�c chương tr�nh, chiến lược về n�ng cao sức khỏe để tăng cường nhận thức của người d�n về t�c hại của thuốc l�, từ đ� thay đổi h�nh vi sử dụng thuốc l� trong cộng đồng.

2. Y�u cầu

- C�ng t�c PCTHTL cần sự quan t�m của l�nh đạo c�c sở, ban, ng�nh, đo�n thể, địa phương, đơn vị; phải xem đ�y l� nhiệm vụ thường xuy�n, li�n tục.

- Đẩy mạnh x� hội h�a c�ng t�c PCTHTL; tăng cường sự phối hợp li�n ng�nh.

III. MỤC TI�U

1. Mục ti�u chung:

Tăng cường thực thi nghi�m Luật PCTHTL v� m�i trường kh�ng kh�i thuốc tại tỉnh Đồng Th�p trong năm 2016.

2. Mục ti�u cụ thể:

2.1. N�ng cao nhận thức của người d�n về t�c hại của thuốc l�, lợi �ch của m�i trường kh�ng kh�i thuốc, c�c quy định của Luật PCTHTL v� c�c văn bản hướng dẫn.

2.2. X�y dựng m�i trường kh�ng kh�i thuốc v� gi�m s�t, đ�nh gi� t�nh h�nh thực hiện c�c hoạt động PCTHTL tại c�c cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, điểm tham quan du lịch, phương tiện giao th�ng c�ng cộng v� một số địa điểm c�ng cộng kh�c.

2.3. Tăng cường năng lực cho c�n bộ thanh tra, c�ng an về PCTHTL, c�c quy định của Luật PCTHTL v� c�c văn bản hướng dẫn.

IV. NỘI DUNG

1. C�ng t�c chỉ đạo:

1.1. Kiện to�n Ban Chỉ đạo Chăm s�c v� bảo vệ sức khỏe nh�n d�n (BCĐCSBVSKND) c�c cấp. Bổ sung nhiệm vụ PCTHTL cho BCĐCSBVSKND tỉnh, huyện v� 100% cơ sở y tế, chỉ đạo thực hiện m� h�nh kh�ng thuốc l�. C�c th�nh vi�n BCĐCSBVSKND tỉnh tổ chức kiểm tra, theo d�i, đ�nh gi� kết quả hoạt động của c�c đơn vị trực thuộc, địa phương.

1.2. Thiết lập mạng lưới về PCTHTL bao gồm c�c sở, ban, ng�nh, đo�n thể c�c cấp, trong đ�, c� Y tế, Gi�o dục, C�ng an, quản l� thị trường,...

2. C�ng t�c tuy�n truyền:

2.1. Truyền th�ng tr�n hệ thống truyền h�nh

Nội dung tuy�n truyền: c�c nội dung về thực hiện Luật PCTHTL tại c�c sở, ban, ng�nh, cơ quan, trường học, cơ sở y tế tr�n địa b�n tỉnh; nơi quy định cấm h�t thuốc v� xử phạt vi phạm theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP; t�c hại của thuốc l� đối với sức khỏe bản th�n v� người xung quanh; thuốc l� v� c�c bệnh li�n quan.

2.2. Truyền th�ng tr�n hệ thống ph�t thanh

Nội dung:

� Phổ biến Luật PCTHTL.

� Nơi quy định cấm h�t thuốc v� xử phạt vi phạm quy định theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP.

� T�c hại của thuốc l� đối với sức khỏe bản th�n v� người xung quanh.

� Thuốc l� v� c�c bệnh li�n quan.

2.3. Tuy�n truyền tr�n B�o Đồng Th�p:

Nội dung:

� Phổ biến Luật PCTHTL.

Nơi quy định cấm h�t thuốc v� xử phạt vi phạm quy định theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP.

� T�c hại của thuốc l� đối với sức khỏe bản th�n v� người xung quanh.

� Thuốc l� v� c�c bệnh li�n quan.

� Guơng tập thể, c� nh�n thực hiện tốt c�ng t�c PCTHTL.

� Giới thiệu m� h�nh kh�ng kh�i thuốc l�.

2.4. Tổ chức truyền th�ng trực tiếp về t�c hại của thuốc l� v� c�c quy định ph�p luật về PCTHTL tại c�c cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp:

- Tổ chức c�c buổi truyền th�ng hướng dẫn x�y dựng đơn vị kh�ng kh�i thuốc, phổ biến t�c hại của thuốc l�, Luật PCTHTL v� c�c văn bản c� li�n quan.

- X�y dựng v� phổ biến nội quy.

- Gắn biển cấm tại nơi quy định, loại bỏ c�c vật dụng li�n quan đến thuốc l�.

- Tuy�n truyền, n�i chuyện chuy�n đề.

- Gi�m s�t, đ�nh gi� hoạt động.

- B�o c�o kết quả x�y dựng m� h�nh.

2.5. Tổ chức Hội thi viết về PCTHTL ở c�c trường phổ th�ng trung học:

Nội dung: T�m hiểu t�c hại thuốc l� v� Luật PCTHTL trong học sinh THPT.

2.6. Sản xuất t�i liệu truyền th�ng về PCTHTL

3. X�y dựng m� h�nh m�i trường kh�ng kh�i thuốc tại c�c cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi c�ng cộng trong tỉnh

- Địa điểm:

+ Ng�nh Y tế x�y dựng m� h�nh chuẩn �Đơn vị kh�ng kh�i thuốc� tại Sở Y tế v� c�c đơn vị trực thuộc.

+ Ng�nh Gi�o dục x�y dựng m� h�nh chuẩn �Trường học kh�ng kh�i thuốc� tại 12 Trường Trung học phổ th�ng v� 10 Trường Trung học cơ sở.

+ C� �t nhất 09 cơ quan doanh nghiệp v� 01 nh� h�ng thực hiện nghi�m quy định cấm h�t thuốc l� tại nơi l�m việc.

+ Trường Cao đẳng Y tế Đồng Th�p: Tiếp tục duy tr� m� h�nh �Trường học kh�ng kh�i thuốc� đ� được x�y dựng.

- Thời gian: Từ Qu� II đến Qu� IV/2016.

- Nội dung: Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị v� kiến thức đầy đủ để c�c cơ quan n�u tr�n đạt chuẩn đơn vị kh�ng kh�i thuốc theo quy định của Luật PCTHTL. Cơ quan th� điểm thực hiện theo t�i liệu hướng dẫn x�y dựng cơ quan kh�ng kh�i thuốc với c�c ti�u ch� như sau:

+ Th�nh lập Ban Chỉ đạo, tổ gi�m s�t của đơn vị với chế độ họp thường kỳ v� đột xuất.

+ X�y dựng kế hoạch PCTHTL của đơn vị, c� khảo s�t thực trạng sử dụng thuốc l� v� tu�n thủ luật tại đơn vị.

+ X�y dựng nội quy v� phổ biến nội quy.

+ Gắn biển cấm tại nơi quy định, loại bỏ c�c vật dụng li�n quan đến thuốc l�.

+ C� h�nh thức khen thưởng, xử phạt.

+ Tập huấn, tuy�n truyền, n�i chuyện chuy�n đề.

+ Gi�m s�t, đ�nh gi� hoạt động.

4. Hội nghị, tập huấn:

4.1. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch

4.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động PCTHTL

4.3. Họp c�n bộ chủ chốt

4.4. Tập huấn:

a. Tập huấn cho c�c kh�ch sạn, nh� h�ng về m�i trường kh�ng kh�i thuốc.

b. Tập huấn n�ng cao năng lực cho c�c c�n bộ thanh, kiểm tra về PCTHTL tại cơ quan c�c cấp.

c. Tập huấn chuy�n s�u về PCTHTL cho đội ngũ thanh tra li�n ng�nh

5. Thanh kiểm tra, gi�m s�t

- Lập nh�m gi�m s�t, thanh, kiểm tra li�n ng�nh của tỉnh bao gồm c�c Sở: Y tế, Gi�o dục v� Đ�o tạo, Văn h�a - Thể thao v� Du lịch, Th�ng tin v� Truyền th�ng, Giao th�ng Vận tải; C�ng an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh,...

- Nội dung: gi�m s�t, thanh, kiểm tra việc thi h�nh c�c quy định của Luật PCTHTL, đặc biệt l� m�i trường kh�ng kh�i thuốc, tổng hợp, đ�nh gi� c�c hoạt động PCTHTL, c�c vi phạm về quảng c�o, khuyến mại, t�i trợ tại điểm b�n thuốc l�, c�c vi phạm tại nh� h�ng, kh�ch sạn, bến t�u, bến xe,...

- Địa điểm: c�c cơ quan, đơn vị tr�n địa b�n tỉnh, c�ng sở, trường học, địa điểm cấm h�t thuốc l�, vui chơi, giải tr�, điểm b�n thuốc l�, nơi c�ng cộng.

- Nhiệm vụ: b�o c�o về Sở Y tế (qua Trung t�m Truyền th�ng gi�o dục sức khỏe tỉnh) để tổng hợp, ph�n t�ch v� tham mưu cho BCĐCSBVSKND tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Chăm s�c v� bảo vệ sức khỏe nh�n d�n tỉnh

Chỉ đạo, tổ chức v� kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Y tế

- Cơ quan thường trực về PCTHTL, c� nhiệm vụ phối hợp với c�c đơn vị li�n quan triển khai kế hoạch về PCTHTL, hoạt động của Quỹ PCTHTL tr�n phạm vi to�n tỉnh.

- Tổ chức tuy�n truyền mục ti�u, � nghĩa, nội dung của Luật PCTHTL v� c�c văn bản hướng dẫn; vận động cộng đồng t�ch cực hưởng ứng tham gia thực thi c�c quy định về PCTHTL; tổ chức, kiểm tra, gi�m s�t việc thực hiện Luật PCTHTL.

- L�m đầu mối tổng hợp, b�o c�o Bộ Y tế, Quỹ PCTHTL, UBND tỉnh việc thực hiện kế hoạch PCTHTL.

3. Sở Văn h�a, Thể thao v� Du lịch

- Chủ tr�, phối hợp với ng�nh Y tế th�ng tin, tuy�n truyền s�u rộng trong nh�n d�n về Luật PCTHTL, t�c hại của thuốc l� th�ng qua c�c loại h�nh văn h�a nghệ thuật, điện ảnh, thể thao.

- Phối hợp chỉ đạo lồng gh�p phong tr�o �To�n d�n đo�n kết x�y dựng đời sống văn h�a� gắn với x�y dựng cộng đồng d�n cư kh�ng sử dụng thuốc l�. Chỉ đạo x�y dựng c�c địa điểm du lịch kh�ng kh�i thuốc l�.

4. Sở Th�ng tin v� Truyền th�ng

- Chỉ đạo cơ quan b�o, đ�i địa phương phối hợp với ng�nh Y tế tăng cường c�ng t�c tuy�n truyền về Luật PCTHTL, phổ biến kiến thức về t�c hại của thuốc l�.

- Kiểm so�t chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng c�o c�c sản phẩm thuốc l�; chỉ đạo thực hiện nghi�m việc kh�ng đưa c�c th�ng tin quảng c�o, khuyến mại v� t�i trợ của c�c c�ng ty thuốc l� tr�n b�o ch�, đ�i, mạng th�ng tin m�y t�nh v� xuất bản phẩm trong tỉnh.

5. Sở C�ng Thương

Chủ tr�, đẩy mạnh c�ng t�c thanh tra, kiểm tra, kiểm so�t thị trường, ph�ng, chống c� hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh c�c sản phẩm thuốc l� nhập lậu, thuốc l� giả, thuốc l� kh�ng in cảnh b�o sức khỏe theo quy định.

6. Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo

- Chỉ đạo lồng gh�p c�c nội dung PCTHTL v�o chương tr�nh giảng dạy của c�c cấp học, bậc học theo hướng dẫn của Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo.

- Tăng cường c�ng t�c truyền th�ng, gi�o dục kiến thức về t�c hại của thuốc l�, c�c quy định ph�p luật về PCTHTL cho học sinh, c�n bộ, nh�n vi�n ng�nh Gi�o dục th�ng qua c�c hoạt động như tập huấn, tổ chức c�c cuộc thi t�m hiểu ph�p luật, tọa đ�m, hội thảo, n�i chuyện chuy�n đề về PCTHTL.

- Gi�m s�t c�c đơn vị trực thuộc, c�c trường học thực hiện nghi�m quy định cấm h�t thuốc l� nơi c�ng sở, trong khu�n vi�n trường học nhằm x�y dựng m� h�nh c�ng sở, trường học kh�ng kh�i thuốc. Đưa nội dung kh�ng h�t thuốc nơi c�ng sở, trường học v�o ti�u ch� b�nh x�t thi đua cuối năm.

7. Sở Giao th�ng Vận tải

Hướng dẫn, gi�m s�t, kiểm tra c�c c�ng ty vận tải thực hiện quy định cấm h�t thuốc tr�n c�c phương tiện vận chuyển h�nh kh�ch.

8. Sở Nội vụ

Đưa việc thực hiện quy định về PCTHTL, thực hiện m� h�nh �Kh�ng kh�i thuốc l� v�o ti�u ch� x�y dựng cơ quan, đơn vị văn h�a v� ti�u chuẩn b�nh x�t thi đua hằng năm.

9. C�ng an tỉnh

Phối hợp với Sở C�ng Thương v� c�c đơn vị li�n quan đẩy mạnh c�ng t�c ph�ng, chống kinh doanh thuốc l� bất hợp ph�p, tham gia xử l� c�c h�nh vi vi phạm quy định về PCTHTL.

10. Bộ Chỉ huy Qu�n sự tỉnh v� Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi�n ph�ng tỉnh

Tăng cường hoạt động PCTHTL trong c�c đơn vị trực thuộc; phối hợp với c�c đơn vị li�n quan đẩy mạnh c�ng t�c chống bu�n lậu thuốc l�.

11. Đ�i Ph�t thanh - Truyền h�nh Đồng Th�p, B�o Đồng Th�p, B�o Văn nghệ Đồng Th�p:

X�y dựng kế hoạch ph�t s�ng, mở chuy�n trang, chuy�n mục về PCTHTL.

12. C�c sở, ban, ng�nh li�n quan:

Triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị, đưa quy định cấm h�t thuốc l� tại nơi l�m việc v�o nội quy cơ quan, đơn vị; tổng kết định kỳ, b�o c�o kết quả thực hiện về Ủy ban nh�n d�n tỉnh (qua Sở Y tế).

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, c�c đo�n thể ch�nh trị - x� hội tỉnh:

Tăng cường hoạt động tuy�n truyền, phổ biến, gi�o dục ph�p luật về PCTHTL nhằm n�ng cao nhận thức cho c�n bộ, c�ng chức, vi�n chức, người lao động, đo�n vi�n v� hội vi�n. Chỉ đạo x�y dựng m� h�nh đơn vị �Kh�ng kh�i thuốc l� v� m� h�nh sinh hoạt kh�ng kh�i thuốc l� tại cộng đồng.

14. Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, thị x�, th�nh phố

- Tổ chức triển khai kế hoạch, chỉ đạo c�c cơ quan, đơn vị, địa phương huy động c�c nguồn lực t�ch cực thực hiện c�c hoạt động PCTHTL.

- Định kỳ b�o c�o kết quả thực hiện c�ng t�c PCTHTL về Ủy ban nh�n d�n tỉnh (qua Sở Y tế).

VI. KINH PH�:

Kinh ph� thực hiện hoạt động PCTHTL năm 2016 l� 1.550.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn) từ Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế. (C� chi tiết k�m theo).

VII. CHẾ ĐỘ B�O C�O:

- Thực hiện c�c chế độ b�o c�o định kỳ v� theo y�u cầu của Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Quỹ PCTHTL Trung ương.

- Chế độ kiểm to�n: Thực hiện sau khi kết th�c hoạt động v�o cuối năm 2016 theo quy định.

Y�u cầu Thủ trưởng c�c sở, ban, ng�nh tỉnh, Chủ tịch UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố triển khai thực hiện. Nếu c� vướng mắc, phản �nh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để xem x�t, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- CT v� c�c PCT UBND tỉnh;
- L�nh đạo VP/UBND tỉnh;
- C�c Sở, ban, ng�nh tỉnh;
- UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố;
- Lưu: VT, NC/KGVX.Ntn.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 116/KH-UBND thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016 tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103