Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT bảo vệ môi trường chi tiết đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Số hiệu: 26/2015/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 28/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Rút ngắn thời hạn thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Theo đó:

Thời hạn tối đa để thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết được rút ngắn xuống còn 25 hoặc 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ tùy thuộc vào từng đề án (trước đây là 30 hoặc 45 ngày làm việc).

Ngoài ra, thời hạn xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cũng được rút ngắn còn 10 ngày làm việc (trước đây là 20 hoặc 30 ngày làm việc).
 
Thông tư 26 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 và thay thế Thông tư 01/2012/TT-BTNMT và 22/2014/TT-BTNMT .

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi tắt là đề án chi tiết) và việc lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (sau đây gọi tắt là đề án đơn giản).

Chương II

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHI TIẾT

Điều 3. Đối tượng phải lập đề án chi tiết

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở) đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết

1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

Điều 5. Tham vấn ý kiến về đề án chi tiết

1. Trong giai đoạn lập đề án chi tiết, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo tóm tắt những nội dung chính của đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở để xin ý kiến tham vấn.

2. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản trả lời theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp, Ủy ban nhân dân cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được coi như đồng ý với nội dung của đề án chi tiết.

3. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu chủ cơ sở tổ chức đối thoại với đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn về nội dung đề án chi tiết; chủ cơ sở có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền tham gia đối thoại.

4. Các trường hợp không phải thực hiện tham vấn bao gồm:

a) Cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết;

b) Cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định cụ thể được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

Điều 6. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trừ các cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở khác thuộc bí mật an ninh, quốc phòng và cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều này.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở trên địa bàn của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này.

Điều 7. Thẩm định, phê duyệt và thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết

1. Thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết bao gồm các hoạt động sau đây:

a) Rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết. Trường hợp không đúng quy định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở để hoàn thiện;

b) Thành lập đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: trưởng đoàn là đại diện của cơ quan thẩm định, phê duyệt đề án, trường hợp cần thiết có một (01) phó trưởng đoàn; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở (trường hợp đề án chi tiết do Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt) và các chuyên gia về môi trường, lĩnh vực liên quan đến loại hình hoạt động của cơ sở. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

Nội dung kiểm tra: kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở; đo đạc, lấy mẫu phân tích để kiểm chứng số liệu trong trường hợp cần thiết. Việc kiểm tra được tiến hành khi có sự tham gia của ít nhất hai phần ba (2/3) số lượng thành viên đoàn kiểm tra, trong đó phải có trưởng đoàn hoặc phó trưởng đoàn (khi được trưởng đoàn ủy quyền) và có mặt của đại diện có thẩm quyền của cơ sở. Thành viên đoàn kiểm tra phải có bản nhận xét về đề án chi tiết của cơ sở. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản kiểm tra. Bản nhận xét của thành viên đoàn kiểm tra và biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 7, Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Thu thập các thông tin liên quan đến cơ sở và đề án chi tiết của cơ sở; tổng hợp, xử lý ý kiến của các cơ quan, chuyên gia có liên quan (nếu có);

d) Thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án chi tiết theo một (01) trong ba (03) trường hợp sau: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung khi tất cả thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung kèm theo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét không thông qua (nêu rõ lý do).

đ) Tổ chức rà soát nội dung đề án chi tiết đã được chủ cơ sở hoàn thiện;

g) Phê duyệt đề án chi tiết, mẫu quyết định phê duyệt quy định tại Phụ lục 9 Thông tư này.

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, chủ cơ sở có trách nhiệm:

a) Trường hợp đề án chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: gửi ba (03) bản đề án chi tiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này có đóng dấu giáp lai đến cơ quan thẩm định để phê duyệt;

b) Trường hợp đề án chi tiết được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: chỉnh sửa, bổ sung đề án theo yêu cầu và gửi ba (03) bản đề án theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này có đóng dấu giáp lai kèm theo một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa, văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan có thẩm quyền tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo của cơ quan thẩm định, phê duyệt;

c) Trường hợp đề án chi tiết không được thông qua: lập lại đề án chi tiết và gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt. Thời hạn thẩm định lại đề án chi tiết thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết được quy định như sau:

a) Tối đa bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của cơ quan quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của cơ quan quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư này;

c) Thời hạn quy định tại các điểm a, b Khoản này không bao gồm thời gian chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 8. Ký, đóng dấu xác nhận và gửi đề án chi tiết

1. Sau khi có quyết định phê duyệt đề án chi tiết, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt ký, đóng dấu xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của đề án theo mẫu quy định tại Phụ lục 10a ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định, phê duyệt:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi một (01) bản quyết định phê duyệt kèm theo đề án chi tiết đã được phê duyệt cho chủ cơ sở; gửi một (01) quyết định phê duyệt đề án chi tiết cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi quyết định phê duyệt và đề án chi tiết đã được phê duyệt theo quy định riêng của an ninh, quốc phòng;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi một (01) bản quyết định phê duyệt kèm theo đề án chi tiết đã được phê duyệt và xác nhận cho chủ cơ sở; gửi quyết định phê duyệt đề án chi tiết cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi một (01) bản quyết định phê duyệt kèm theo đề án chi tiết đã được phê duyệt và xác nhận cho chủ cơ sở; gửi quyết định phê duyệt đề án chi tiết cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường sao lục quyết định phê duyệt đề án chi tiết do các Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Điều 9. Thực hiện đề án chi tiết sau khi được phê duyệt đối với cơ sở chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

1. Trách nhiệm của chủ cơ sở:

a) Đầu tư, xây lắp, cải tạo công trình bảo vệ môi trường bảo đảm xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong thời hạn đã được quy định tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết;

b) Báo cáo bằng văn bản tiến độ thực hiện đề án chi tiết theo thời hạn quy định tại quyết định phê duyệt đến cơ quan thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này để theo dõi, kiểm tra;

c) Sau khi hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết, gửi văn bản báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình đến cơ quan thẩm định, phê duyệt để kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 Thông tư này;

d) Trường hợp có thay đổi về nội dung so với đề án đã được phê duyệt nhưng chưa tới mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết theo quy định hiện hành, phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết để xem xét và có ý kiến chấp thuận.

2. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định, phê duyệt:

a) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đề án chi tiết do mình phê duyệt theo nội dung và tiến độ quy định tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết;

b) Trên cơ sở báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của chủ cơ sở hoặc đến thời hạn hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết, cơ quan thẩm định, phê duyệt tiến hành kiểm tra việc thực hiện đề án chi tiết thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c) Nội dung kiểm tra bao gồm: việc đầu tư xây lắp, cải tạo, vận hành, hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường; tiến độ thực hiện theo quy định tại quyết định phê duyệt đề án.

Chương III

LẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN

Điều 10. Đối tượng phải lập đề án đơn giản

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án đơn giản

1. Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

a) Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 12. Thẩm quyền, thời hạn xác nhận đăng ký đề án đơn giản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;

b) Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;

c) Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký đề án đơn giản khi được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền bằng văn bản.

4. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 13. Ký, đóng dấu xác nhận và gửi đề án đơn giản

1. Sau khi đề án đơn giản đã được xác nhận đăng ký, cơ quan xác nhận ký và đóng dấu xác nhận vào mặt sau của trang phụ bìa của đề án đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 10b ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trách nhiệm của cơ quan xác nhận:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường gửi một (01) bản giấy xác nhận kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản giấy xác nhận đề án cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở hoạt động;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi một (01) bản giấy xác nhận kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản giấy xác nhận đề án cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hoạt động;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi một (01) bản xác nhận đăng ký kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản xác nhận đề án cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 14. Thực hiện đề án đơn giản

1. Trách nhiệm của chủ cơ sở:

a) Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các nội dung của đề án đơn giản đã được xác nhận đăng ký;

b) Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, phải dừng hoạt động, thực hiện các biện pháp khắc phục và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở hoạt động và các cơ quan có liên quan.

2. Trách nhiệm của cơ quan xác nhận:

a) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường theo đề án đơn giản đã được xác nhận;

b) Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của chủ cơ sở.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Chế độ tài chính đối với việc lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

Chế độ tài chính cho việc lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra việc thực hiện đề án chi tiết và việc lập, đăng ký đề án đơn giản được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cơ sở đã được phê duyệt đề án chi tiết và xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; cơ sở đã được xác nhận đề án đơn giản trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tiếp tục thực hiện theo các nội dung, yêu cầu đã phê duyệt, xác nhận.

2. Cơ sở đã được phê duyệt đề án chi tiết nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư này và không phải lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

3. Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết, đăng ký xác nhận đề án đơn giản được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 nhưng chưa được phê duyệt, xác nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm tiếp nhận. Trường hợp này cơ sở không phải lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với đề án chi tiết nhưng phải thực hiện các quy định tại Điều 9 Thông tư này; đối với đối tượng đăng ký đề án đơn giản sau khi được xác nhận ngoài việc thực hiện các yêu cầu, nội dung về bảo vệ môi trường thì phải thực hiện các quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường là cơ quan thẩm định, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án chi tiết thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn thẩm định, trình Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án chi tiết thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký đề án đơn giản thuộc thẩm quyền xác nhận.

Điều 18. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 và thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản và Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, PC, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

PHỤ LỤC 1A.

ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

c) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

PHỤ LỤC 1B.

ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

a) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

b) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

c) Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

d) Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

đ) Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

e) Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

PHỤ LỤC 2.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../…..

V/v thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của…(2)…

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …(3)…

…(1)… có địa chỉ tại …(4)…, số điện thoại …. , fax ….., email ….

xin gửi đến …(3)… bẩy (07) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)…

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Kính đề nghị …(3)… sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết này.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …(6)…
- Lưu …

…(5)…

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở

(2) Tên đầy đủ của cơ sở

(3) Tên cơ quan thẩm quyền thẩm định

(4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện

(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở

(6) Nơi nhận khác (nếu có)

PHỤ LỤC 3.

BÌA, PHỤ BÌA, NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ PHÊ DUYỆT CƠ SỞ - nếu có)

(TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ)

ĐỀ ÁN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

của …(1)…

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ (2)

(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (2)

(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(Địa danh), Tháng… năm…

Ghi chú:

(1) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở (theo văn bản về đầu tư của cơ sở).

(2) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH

MỞ ĐẦU

1. Việc hình thành của cơ sở

- Tóm tắt quá trình hình thành cơ sở: Cơ sở được hình thành từ cơ sở đầu tư nào, ai/cấp nào đã thành lập cơ sở này, số và ngày của văn bản hay quyết định đó; cơ sở có hay không có đăng ký đầu tư, nếu có thì nêu rõ số và ngày của văn bản đăng ký đó; có hay không được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nếu có thì nêu rõ số và ngày của giấy chứng nhận đầu tư, các thông tin liên quan khác (sao và đính kèm các văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Cơ sở được hình thành có phù hợp với các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt hay không (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, các quy hoạch liên quan khác), có phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn hay không.

- Trường hợp địa điểm của cơ sở đặt tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (khu kinh tế, khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu/cụm sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tập trung khác) thì phải nêu rõ tên của khu/cụm, số và ngày của văn bản chấp thuận của Ban quản lý khu/cụm đó (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

2. Căn cứ để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

2.1. Căn cứ pháp lý

Liệt kê đầy đủ các văn bản sau đây (số, ngày ban hành, cơ quan ban hành, nội dung trích yếu của văn bản):

- Văn bản là căn cứ lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, kể cả các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường có liên quan.

- Văn bản của ban quản lý khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung chấp thuận cho cơ sở đầu tư vào khu này (trường hợp địa điểm của cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung).

2.2. Các thông tin, tài liệu liên quan

Liệt kê các tài liệu (tên, tác giả, xuất xứ thời gian, nơi xuất bản hoặc nơi lưu giữ) có những thông tin, số liệu được sử dụng cho việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

3. Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Nêu tóm tắt về việc tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết của chủ cơ sở; trường hợp có thuê tư vấn thì nêu rõ tên đơn vị tư vấn kèm theo địa chỉ liên hệ, họ và tên người đứng đầu đơn vị tư vấn và phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hộp thư điện tử).

- Danh sách những người trực tiếp tham gia lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, bao gồm người của cơ sở và của đơn vị tư vấn kèm theo chỉ dẫn về học hàm, học vị, chuyên ngành đào tạo của từng người.

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ

1.1. Tên cơ sở

Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở (thống nhất với tên đã ghi ở trang bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường chi tiết này).

1.2. Chủ cơ sở

Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hộp thư điện tử).

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

- Mô tả vị trí địa lý của cơ sở: Nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị hành chính từ cấp xã trở lên; trường hợp cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải chỉ rõ tên khu/cụm này trước khi nêu địa danh hành chính; tọa độ các điểm khống chế vị trí của cơ sở kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí các điểm khống chế đó.

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơ sở (sông, suối, ao, hồ và các vực nước khác; vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn thiên nhiên khác; hệ thống giao thông thủy, bộ đi đến cơ sở; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các điểm dân cư, bệnh viện, trường học, nhà thờ, đền, chùa; các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí; các khu di tích lịch sử, văn hóa, di sản văn hóa đã xếp hạng và các đối tượng kinh tế - xã hội khác).

- Mô tả rõ vị trí xả nước thải của cơ sở và mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành (trường hợp có nước thải).

- Bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí địa lý của cơ sở và các đối tượng xung quanh như đã mô tả.

1.4. Nguồn vốn đầu tư của cơ sở

- Tổng vốn đầu tư của cơ sở;

- Vốn đầu tư của cơ sở qua các giai đoạn;

- Vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của cơ sở.

1.5. Các hạng mục xây dựng của cơ sở

1.5.1. Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng, như: đường giao thông, bến cảng, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, các kết cấu hạ tầng khác (nếu có);

1.5.2. Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: văn phòng làm việc, nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, bãi tập kết nguyên liệu và các hạng mục liên quan khác;

1.5.3. Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường, như: quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại (nơi lưu giữ, nơi trung chuyển, nơi xử lý, nơi chôn lấp); xử lý nước thải; xử lý khí thải; chống ồn, rung; chống xói lở, xói mòn, sụt, lún, trượt, lở đất; chống úng, ngập nước; các hạng mục về bảo vệ môi trường khác.

Cần liệt kê tất cả các hạng mục xây dựng kèm theo sơ đồ tổng mặt bằng chỉ dẫn rõ ràng từng hạng mục, trong đó liệt kê các hạng mục đã xây dựng xong; các hạng mục đang và sẽ xây dựng kèm theo mô tả cách thức/công nghệ thi công, kinh phí đầu tư, khối lượng thi công, tiến độ thi công đối với từng hạng mục.

1.6. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

- Quy mô/công suất thiết kế tổng thể, thiết kế cho từng giai đoạn (nếu có) của cơ sở.

- Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động; thời điểm dự kiến đóng cửa hoạt động của cơ sở (nếu có).

1.7. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

Mô tả tóm tắt công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ khối để minh họa, trong đó có chỉ dẫn cụ thể vị trí của các dòng chất thải và/hoặc vị trí có thể gây ra các vấn đề môi trường không do chất thải (nếu có).

1.8. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của cơ sở

1.8.1. Máy móc, thiết bị

Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành với chỉ dẫn cụ thể về: tên gọi, nơi sản xuất, năm sản xuất, tình trạng khi đưa vào sử dụng (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn lại là bao nhiêu phần trăm).

1.8.2. Nguyên liệu, nhiên liệu

Liệt kê từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng với chỉ dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

1.8.3. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác

Nêu cụ thể khối lượng nước, lượng điện và các vật liệu khác cần sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

1.9. Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua

- Nêu tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Lý do không thực hiện đúng các thủ tục về môi trường và phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

- Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường (nếu có). Trường hợp đã bị xử phạt, phải sao và đính kèm các văn bản xử phạt vào phần phụ lục của bản đề án.

- Những tồn tại, khó khăn (nếu có).

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ, HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2.1. Các nguồn chất thải

2.1.1. Nước thải

2.1.2. Chất thải rắn thông thường

2.1.3. Chất thải nguy hại

2.1.4. Khí thải

Yêu cầu đối với các nội dung từ mục 2.1.1 đến mục 2.1.4:

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: Hàm lượng thải (nồng độ) của từng thông số đặc trưng cho cơ sở và theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng; tổng lượng/lưu lượng thải (kg,tấn,m3) của từng thông số đặc trưng và của toàn bộ nguồn trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. Trường hợp cơ sở có từ 02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trường thì phải tính tổng lượng/lưu lượng thải cho từng điểm thải.

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

Mô tả rõ và đánh giá từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế - xã hội

- Mô tả các vấn đề môi trường do cơ sở tạo ra (nếu có), như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường khác;

- Mô tả và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường;

- Mô tả các vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra (nếu có) liên quan đến hoạt động giải phóng mặt bằng (đền bù/bồi thường tái định cư và các hoạt động khác liên quan đến việc giải phóng mặt bằng);

Các nội dung trong mục 2.1 và 2.2. phải thể hiện rõ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại.

- Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra (nếu có).

- Giai đoạn đóng cửa hoạt động (nếu có).

2.3. Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Trong các nội dung trong các mục từ 2.3.1. đến 2.3.6, cần nêu rõ:

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

- Quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, hiệu quả xử lý và so sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành.

- Trường hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và kinh tế - xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành.

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, CẢI TẠO, VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường)

3.1. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nước mưa

3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom,lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

3.5. Các công trình, biện pháp và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Đối với từng công trình cần mô tả:

- Tiến độ thực hiện (nêu rõ tiến tiến độ thực hiện của từng hạng mục khi bắt đầu, hoàn thành).

- Kinh phí dự kiến.

- Trách nhiệm thực hiện.

- Thông số đo đạc, phân tích khi vận hành công trình (phải đảm bảo đủ các thông số đặc trưng cho chất thải của cơ sở và đã được quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng).

- Các thiết bị quan trắc môi trường cho từng nguồn thải (nếu có).

CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1. Chương trình quản lý môi trường

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả của các Chương 1, 2, 3 dưới dạng bảng như sau:

Các hoạt động của cơ sở

Các tác động môi trường

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Thời gian thực hiện và hoàn thành

Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Trách nhiệm giám sát

4.2. Chương trình giám sát môi trường

Chương trình giám sát môi trường bao gồm các nội dung giám sát chất thải và giám sát các vấn đề môi trường khác, cụ thể như sau:

- Giám sát nước thải và khí thải: phải giám sát lưu lượng thải và các thông số đặc trưng của các nguồn nước thải, khí thải với tần suất theo quy định; vị trí các điểm giám sát phải được mô tả rõ và thể hiện trên sơ đồ với chú giải rõ ràng.

- Giám sát chất thải rắn: giám sát khối lượng, chủng loại chất thải rắn phát sinh.

- Giám sát các vấn đề môi trường khác (nếu có) như: đa dạng sinh học, hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở bồi lắng; sự thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, xâm nhập mặn, xâm nhập phèn nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian và thời gian của các vấn đề này.

Yêu cầu:

- Đối với giám sát chất thải: chỉ thực hiện giám sát các loại chất thải hoặc thông số có trong chất thải mà cơ sở phát thải ra môi trường;

- Việc lấy mẫu, đo đạc, phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện;

- Kết quả giám sát chất thải phải được đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;

- Việc quan trắc liên tục, tự động nước thải và khí thải của cơ sở được thực hiện theo pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG 5. THAM VẤN Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

5.1. Văn bản của chủ cơ sở gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã

Ghi rõ số hiệu và ngày văn bản của chủ cơ sở gửi các Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở để xin ý kiến tham vấn.

5.2. Ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Ghi rõ số hiệu và ngày của văn bản trả lời của từng Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Nêu tóm tắt những ý kiến chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã, đặc biệt lưu ý đến những ý kiến không tán thành, những đề xuất, những kiến nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp xã không có văn bản trả lời thì phải nêu rõ bằng chứng về việc chủ cơ sở đã gửi văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã (giấy biên nhận trực tiếp của cấp xã hoặc giấy biên nhận của bưu điện nơi gửi hoặc bằng chứng khác).

- Trường hợp phải tổ chức cuộc họp với đại diện cộng đồng dân cư trong xã để trình bày, đối thoại về nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết, cần nêu rõ các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng.

5.3. Ý kiến phản hồi của chủ cơ sở

- Nhận xét về tính sát thực, khách quan của các ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở.

- Tiếp thu, giải trình của chủ cơ sở đối với các ý kiến không tán thành, các đề xuất, các kiến nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã; trường hợp không tiếp thu thì phải nêu rõ lý do và đề xuất hướng xử lý tiếp theo.

Các văn bản tham vấn ý kiến, giấy tờ là bằng chứng của chủ cơ sở; văn bản trả lời của Uỷ ban nhân dân cấp xã, các văn bản liên quan khác (nếu có) phải được sao và đính kèm ở phần phụ lục của đề án, chỉ dẫn rõ các bản sao này đã được đính kèm ở phụ lục cụ thể nào của đề án.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Phải kết luận rõ:

- Đã nhận dạng, mô tả được các nguồn thải và tính toán được các loại chất thải, nhận dạng và mô tả được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội;

- Tính hiệu quả và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; giải quyết được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội phát sinh từ hoạt động của cơ sở.

2. Kiến nghị

Kiến nghị với các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

3. Cam kết

- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án;

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Các văn bản liên quan

Phụ lục 1.1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến sự hình thành cơ sở

Phụ lục 1.2. Bản sao các văn bản về xử lý vi phạm về môi trường (nếu có)

Phụ lục 1.3. Bản sao các văn bản về tham vấn ý kiến

Phụ lục 1.4. Bản sao các phiếu kết quả phân tích về môi trường, hợp đồng xử lý về môi trường (nếu có)

Phụ lục 1.5. Bản sao các văn bản khác có liên quan (nếu có)

Phụ lục 2: Các hình, ảnh minh họa (trừ các hình, ảnh đã thể hiện trong bản đề án)

Từng văn bản, hình, ảnh trong phụ lục phải được xếp theo thứ tự rõ ràng với mã số cụ thể và đều phải được dẫn chiếu ở phần nội dung tương ứng của bản đề án.

PHỤ LỤC 4.

MẪU VĂN BẢN THAM VẤN Ý KIẾN CỦA CHỦ CƠ SỞ GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../……

V/v tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với …(2)…

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã …(3) …

Thực hiện quy định pháp luật hiện hành, …(1)… xin gửi đến quý Ủy ban nội dung tóm tắt của đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)… để nghiên cứu và cho ý kiến.

Kính mong quý Ủy ban sớm có văn bản trả lời và gửi tới …(1)… theo địa chỉ sau đây:

… (địa chỉ theo đường bưu điện)…

Thông tin liên hệ khác của chúng tôi:

- Số điện thoại: ………

- Hộp thư điện tử: ……..

- Số fax (nếu có): …….

Xin trân trọng cám ơn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- …(5) ...
- Lưu.

…(4)…

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở

(2) Tên đầy đủ của cơ sở

(3) Tên xã hoặc đơn vị hành chính tương đương

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở

(5) Nơi nhận khác (nếu có)

TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

(Kèm theo công văn số ......../…… ngày… tháng … năm …… của (1))

1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ

1.1. Tên cơ sở, chủ cơ sở, nguồn vốn đầu tư của cơ sở.

1.2. Vị trí tại thôn, xã, huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

1.3. Loại hình sản xuất; loại hình công nghệ của cơ sở.

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở.

1.5. Quy mô, công suất thiết kế tổng thể, công suất thiết kế cho từng giai đoạn (nếu có) của cơ sở; thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động.

1.6. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của cơ sở.

1.7. Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở.

2. TÓM TẮT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

2.1. Tóm tắt về các loại chất thải phát sinh và công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.1.1. Nước thải và nước mưa

2.1.2. Chất thải rắn thông thường

2.1.3. Chất thải nguy hại

2.1.4. Khí thải

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế - xã hội

2.3. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

2.4. Khái quát về chương trình quản lý và giám sát môi trường của cơ sở

3. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

3.1. Kiến nghị

Kiến nghị với các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

3.2. Cam kết

- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án;

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.

PHỤ LỤC 5.

MẪU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRẢ LỜI CHỦ CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

UBND …(1)…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../……

V/v ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với …(2)…

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …(3) ……………..…

Phúc đáp Văn bản số …………. ngày …. tháng ….năm …….của …(3)…, Uỷ ban nhân dân …(1)… xin có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của …(3)…

- Nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.

- Nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ cơ sở liên quan đến việc cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của cơ sở đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và các kiến nghị khác có liên quan đến cơ sở (nếu có).

2. Kiến nghị đối với chủ cơ sở

Các kiến nghị của địa phương có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …(5) ...
- Lưu.

…(4)…

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên xã hoặc đơn vị hành chính tương đương.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(4) Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).

PHỤ LỤC 6.

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

… (1) …
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định
đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “…
(2) …”

… (3) …

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ… ngày … tháng … năm … của ………. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …;

Căn cứ Thông tư số /2015/TT-BTNMT ngày tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Xét đề nghị của … (4) … tại Văn bản số … ngày … tháng … năm về việc đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “… (2) …”;

Theo đề nghị của … (5) …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với “… (2) …” gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông/bà …, Trưởng đoàn;

2. Ông/bà …, Phó Trưởng đoàn (nếu có);

3. Ông/bà …, thành viên;

.....

….Ông/bà …, thành viên, thư ký;

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của “… (2) …” làm căn cứ để thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP .

Điều 3. Việc kiểm tra phải được hoàn thành trước ngày … tháng … năm …

Điều 4. Chi phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc “… (1) …”, các ông, bà có tên trong Điều 1, chủ cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của “… (2)…” chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- …(6)…
- Lưu …

… (3) …

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

(2) Tên cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ra quyết định

(4) Tên của cơ quan là chủ cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

(5) Thủ trưởng cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra

(6) Nơi nhận khác (nếu có)

PHỤ LỤC 7.

MẪU BẢN NHẬN XÉT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN NHẬN XÉT

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

CỦA …………………………..

I. Người viết nhận xét

1. Họ và tên: …

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: …

3. Nơi công tác: (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax, e-mail)

4. Chức danh trong đoàn kiểm tra: …..

II. Nhận xét về nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết

1. Những nội dung đạt yêu cầu: (nhận xét chung về những ưu điểm, những mặt tích cực của nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết)

2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần được chỉnh sửa, bổ sung: (nhận xét chi tiết, cụ thể theo trình tự các chương, mục của đề án)

3. Những nhận xét khác:

III. Kết quả kiểm tra thực tế

1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

4. Các biện pháp chống ồn, rung

5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

IV. Kết luận và đề nghị:

(trong đó cần nêu rõ 01 trong 03 mức độ: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua)

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày… tháng … năm…
NGƯỜI NHẬN XÉT
(Ký, ghi họ tên)

PHỤ LỤC 8.

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số …/QĐ-… ngày tháng … năm 20..… của (1)về việc kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với (2),

- Thời gian kiểm tra: từ … giờ … ngày … tháng … năm … đến … giờ … ngày … tháng … năm …

Tên cơ sở:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

I. Thành phần Đoàn kiểm tra:(ghi đầy đủ họ tên tất cả các thành viên có mặt)

II. Đại diện cơ sở …(2)…: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt)

III. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của (2) theo quy định của pháp luật, làm căn cứ để thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Lấy mẫu kiểm chứng số liệu về các nguồn chất thải của cơ sở (nếu có).

IV. Nhận xét: Nhận xét chi tiết về tình hình hoạt động và công tác bảo vệ môi trường của cơ sở, cụ thể:

1. Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

1.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

1.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

1.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

1.4. Các biện pháp chống ồn, rung

1.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

1.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

2. Việc lấy và phân tích mẫu chất thải (nếu có)

V. Ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra

VI. Kết luận:

1. Các kết quả đạt được

2.Các tồn tại về hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết

3. Các tồn tại về công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

4. Các yêu cầu cần phải thực hiện

VII. Ý kiến của chủ cơ sở

Biên bản được lập vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại … và đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe.

Chủ cơ sở
(Ký, ghi họ tên, chức vụ)

Thư ký đoàn kiểm tra

(Ký, ghi họ tên)

Trưởng đoàn kiểm tra
(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú:

(1) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

(2) Tên cơ sở

(*) Trưởng đoàn kiểm tra và chủ cơ sở ký nháy vào góc dưới phía trái của từng trang biên bản (trừ trang cuối).

PHỤ LỤC 9.

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../…

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)…

…(3)…

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số/2015/TT-BTNMT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ …(4)…;

Căn cứ Quyết định/Văn bản số … ngày … tháng … năm … của …(3)… về việc ủy quyền/nhiệm cho …(5)… ký quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (nếu có ủy quyền);

Căn cứ Biên bản kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của…(2)…;

Xét nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)… đã được hoàn chỉnh gửi kèm Văn bản số… ngày… tháng… năm… của …(6)…;

Xét đề nghị của …(7)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của …(2)… (sau đây gọi là Cơ sở) được lập bởi …(6)… (sau đây gọi là Chủ cơ sở) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạt động:

1.1. Vị trí của cơ sở

1.2. Quy mô/công suất hoạt động của cơ sở

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở:

2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án.

2.2. Phải đảm bảo các chất thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường.

2.3. Phải hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo các thời hạn như sau:

- Công trình/biện pháp….., thời hạn hoàn thành trước ngày…

- Công trình/biện pháp….., thời hạn hoàn thành trước ngày…

- Công trình/biện pháp….., thời hạn hoàn thành trước ngày…

2.4. Đến thời điểm yêu cầu hoàn thành từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, hoàn thành toàn bộ công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, báo cáo về kết quả thực hiện đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(các mục 2.3, 2.4 chỉ áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường)

3. Các điều kiện kèm theo (nếu có):

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi so với nội dung đề án chi tiết đã được phê duyệt, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo với …(1)… và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Nơi nhận:
- Chủ cơ sở;
- …(9)…
- Lưu …

…(8)…

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan thẩm quyền phê duyệt

(2) Tên đầy đủ của cơ sở

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm quyền phê duyệt

(4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

(5) Họ, tên và chức danh của người được ủy quyền (trường hợp có văn bản ủy quyền)

(6) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở

(7) Thủ trưởng cơ quan thẩm định

(8) Chức danh của thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm quyền phê duyệt

(9) Nơi nhận theo quy định tương ứng tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư này.

PHỤ LỤC 10.

MẪU XÁC NHẬN ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phụ lục 10a. Mẫu xác nhận đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

…(1)…xác nhận: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết này đã được phê duyệt bởi Quyết định số… ngày… tháng… năm … của …(2)...

(Địa danh), ngày… tháng… năm…
Thủtrưởng cơ quan xác nhận
(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan phê duyệt đề án hoặc cơ quan thẩm định khi được ủy quyền

(2) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phê duyệt

Phụ lục 10b. Mẫu xác nhận đã cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

…(1)…xác nhận: Đề án bảo vệ môi trường đơn giản này đã được cấp giấy xác nhận đăng ký số… ngày… tháng… năm … của …(2)...

(Địa danh), ngày… tháng… năm…
Thủtrưởng cơ quan xác nhận
(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan xác nhận đề án hoặc cơ quan thường trực xác nhận khi được ủy quyền

(2) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan xác nhận

PHỤ LỤC 11.

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: … (2) …

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

của …(3)…

1. Thông tin chung về cơ sở:

Tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………….

Điện thoại:………… Fax: ............ E-mail:...............................

Quyết định phê đề án bảo vệ môi trường chi tiết số … ngày ... tháng … năm …. của ...

2. Các công trình/biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở đã hoàn thành

2.1. Công trình/biện pháp đã hoàn thành …Ngày hoàn thành…, Ngày đi vào vận hành…

2.2. Công trình/biện pháp đã hoàn thành …Ngày hoàn thành…, Ngày đi vào vận hành…

...

3. Kết quả quan trắc, phân tích các thông số đặc trưng khi vận hành công trình/biện pháp bảo vệ môi trường

(phải đảm bảo đủ các thông số đặc trưng cho chất thải của cơ sở và đã được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng).

4. Các nội dung thay đổi so với đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt(nếu có)

4. Hồ sơ kèm theo báo cáo (nếu có)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

(4)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chủ Cơ sở

2) Tên cơ quan thẩm định

(3) Tên của Cơ sở

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ sở.

PHỤ LỤC 12.

MẪU CÔNG VĂN BÁO CÁO HOÀN THÀNH TOÀN BỘ CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

V/v báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án BVMT chi tiết của…(3)…

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …(2)…

Tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………….

Địa điểm thực hiện: ………………………………………………

Điện thoại:………… Fax: ............ E-mail:...............................

Quyết định phê đề án bảo vệ môi trường chi tiết số … ngày ... tháng … năm …. của ...(2)…

Đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo các nội dung tại Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, gồm có:

1…

2…

Xin gửi đến quý …(2)… hồ sơ gồm:

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được (4) phê duyệt;

- Bẩy (07) bản báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …
- Lưu:...

(4)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp/chủ cơ sở

(2) Tên cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

(3) Tên đầy đủ của cơ sở;

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ sở.

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

của Cơ sở (3)

1. Thông tin chung về cơ sở:

Tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………….

Địa điểm thực hiện: ………………………………………………

Điện thoại:………… Fax: ............ E-mail:...............................

Quyết định phê đề án bảo vệ môi trường chi tiết số … ngày ... tháng … năm …. của ...

2. Các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đã hoàn thành

2.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

2.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải và nước mưa

(cần mô tả rõ các thông số kỹ thuật của mạng lưới thu gom nước thải, nước mưa; vị trí của các công trình này kèm theo sơ đồ minh họa và thiết kế kỹ thuật)

2.1.2. Công trình xử lý nước thải và nước mưa đã được xây lắp, cải tạo:

(cần mô tả rõ quy trình công nghệ, quy mô công suất, các thông số kỹ thuật của công trình, các thiết bị đã được xây lắp, cải tạo)

(Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm))

2.1.3. Kết quả vận hành công trình xử lý nước thải và nước mưa

(cần nêu rõ tên và địa chỉ liên hệ của đơn vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường: thời gian, phương pháp, khối lượng mẫu giả định được tạo lập (nếu có); thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu; thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng)

Kết quả vận hành công trình xử lý nước thải, nước mưa được trình bày theo mẫu bảng sau:

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu.

Lưu lượng thải

(Đơn vị tính)

Thông số ô nhiễm đặc trưng(*) của cơ sở

Thông số A

(Đơn vị tính)

Thông số B

(Đơn vị tính)

v.v…

Trước khi xử lý

Sau khi xử lý

Trước khi xử lý

Sau khi xử lý

Trước khi xử lý

Sau khi xử lý

Lần 1

TCVN/QCVN……….

Ghi chú:

(*) Thông số ô nhiễm đặc trưng của cơ sở là những thông số ô nhiễm do cơ sở trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra.

2.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

(Làm rõ quy mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp chủ cơ sở tự xử lý)

(Trường hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án). sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành)

2.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

(cần liệt kê đầy đủ các công trình; biện pháp xử lý bụi, khí thải đã được xây lắp; nguồn gốc và hiệu quả xử lý của các thiết bị xử lý bụi, khí thải chính đã được lắp đặt; kết quả vận hành các công trình xử lý bụi, khí thải và thống kê dưới dạng bảng tương tự như đối với nước thải (trừ cột trước khi xử lý).

2.4. Các biện pháp chống ồn, rung

2.5.Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

2.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và kinh tế - xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành.

Lưu ý: Trong trường hợp chủ cơ sở có điều chỉnh, thay đổi các công trình biện pháp bảo vệ môi trường so với đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt thì phải giải trình và kèm theo văn bản đồng ý/cho phép của cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

3. Hồ sơ kèm theo báo cáo

Chúng tôi xin gửi những hồ sơ, tài liệu có liên quan được đóng thành tập gửi theo báo cáo này gồm:

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được (4) phê duyệt;

- Bẩy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở; Kèm theo các Phụ lục sau đây: (tùy loại hình cơ sở mà có thể có một số hoặc tất cả các tài liệu này):

+ Hồ sơ bản vẽ hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (trường hợp chưa có bản vẽ hoàn công, có thể cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Trường hợp chỉ có hồ sơ thiết kế kỹ thuật, cần nêu rõ đã thực hiện đúng như hồ sơ thiết kế kỹ thuật hay không. Nếu có sai khác cần chỉ rõ);

+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

+ Các phiếu lấy mẫu và kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;

+ Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường với đơn vị có chức năng (đối với trường hợp cơ sở có phát sinh chất thải rắn thông thường trong giai đoạn vận hành và không có công trình xử lý chất thải rắn thông thường);

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng, kèm theo văn bản chứng minh chức năng của đơn vị đó (đối với trường hợp cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành và không có công trình xử lý chất thải nguy hại);

+ Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận về việc đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải (đối với trường hợp cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và có phát sinh nước thải trong giai đoạn vận hành);

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu; văn bản chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cấp cho cơ sở (đối với trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải có các loại văn bản này theo quy định của pháp luật).

4. Chương trình giám sát môi trường

Trên cơ sở chương trình giám sát môi trường trong đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt, chủ cơ sở rà soát những nội dung bất cập và chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình giám sát môi trường cho phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở.

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

(4)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

PHỤ LỤC 13.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../…..

V/v xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …(2)…

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …(3)…

…(1)… có địa chỉ tại …(4)…, xin gửi đến …(3)… ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …(2)…

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Kính đề nghị quý (3) sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản này.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …(6)…
- Lưu …

…(5)…

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

(4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện

(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(6) Nơi nhận khác (nếu có).

PHỤ LỤC 14.

BÌA, PHỤ BÌA, CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phụ lục 14a. Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ PHÊ DUYỆT CƠ SỞ - nếu có)

(TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ)

ĐỀ ÁN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

của …(1)…

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ (2)

(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (2)

(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(Địa danh), Tháng… năm…

Ghi chú:

(1) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở (theo văn bản về đầu tư của cơ sở).

(2) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH

MỞ ĐẦU

- Cơ sở được thành lập theo quyết định của ai/cấp nào, số và ngày của văn bản hay quyết định thành lập; số và ngày của văn bản đăng ký đầu tư (nếu có); số và ngày của giấy chứng nhận đầu tư (nếu có); các thông tin liên quan khác (sao và đính kèm các văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Trường hợp địa điểm của cơ sở đặt tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải nêu rõ tên của khu/cụm, số và ngày của văn bản chấp thuận của Ban quản lý khu/cụm đó (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này).

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ

1.1. Tên của cơ sở

Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở (thống nhất với tên đã ghi ở trang bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường này).

1.2. Chủ cơ sở

Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử).

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

- Mô tả vị trí địa lý của cơ sở: Nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị hành chính từ cấp thôn và/hoặc xã trở lên; trường hợp cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải chỉ rõ tên khu/cụm này trước khi nêu địa danh hành chính; tọa độ các điểm khống chế vị trí của cơ sở kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí các điểm khống chế đó.

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơ sở.

- Chỉ dẫn địa điểm đang và sẽ xả nước thải của cơ sở và chỉ dẫn mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành (trường hợp có nước thải).

- Bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí địa lý của cơ sở và các đối tượng xung quanh như đã mô tả.

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở

- Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng, như: đường giao thông, bến cảng, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, các kết cấu hạ tầng khác (nếu có);

- Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: văn phòng làm việc, nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, bãi tập kết nguyên liệu và các hạng mục liên quan khác;

- Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường, như: quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại (nơi lưu giữ, nơi trung chuyển, nơi xử lý, nơi chôn lấp); xử lý nước thải; xử lý khí thải; chống ồn, rung; chống xói lở, xói mòn, sụt, lún, trượt, lở đất; chống úng, ngập nước; các hạng mục về bảo vệ môi trường khác.

1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

- Quy mô/công suất.

- Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động; dự kiến đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động (đối với cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

1.6. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

Mô tả tóm tắt công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ minh họa, trong đó có chỉ dẫn cụ thể vị trí của các dòng chất thải và/hoặc vị trí có thể gây ra các vấn đề môi trường không do chất thải (nếu có).

1.7. Máy móc, thiết bị

Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành; đang và sẽ lắp đặt (đối với cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này) với chỉ dẫn cụ thể về: Tên gọi, nơi sản xuất, năm sản xuất, tình trạng khi đưa vào sử dụng (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn lại là bao nhiêu).

1.8. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu

Liệt kê từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng với chỉ dẫn cụ thể về: Tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

Nêu cụ thể khối lượng điện, nước và các vật liệu khác cần sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

1.9. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua

- Nêu tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong quá trình hoạt động.

- Lý do đã không lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường trước đây.

- Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt khác về môi trường (nếu có).

- Những tồn tại, khó khăn (nếu có).

Yêu cầu: Trường hợp đã bị xử phạt, phải sao và đính kèm các văn bản xử phạt vào phần phụ lục của bản đề án.

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2.1. Các nguồn phát sinh chất thải

2.1.1. Nước thải

2.1.2. Chất thải rắn thông thường

2.1.3. Chất thải nguy hại

2.1.4. Khí thải

Yêu cầu đối với các nội dung từ mục 2.1.1 đến mục 2.1.4:

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: Hàm lượng thải (nồng độ) của từng thông số đặc trưng cho cơ sở và theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng; tổng lượng/lưu lượng thải (kg, tấn, m3) của từng thông số đặc trưng và của toàn bộ nguồn trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. Trường hợp cơ sở có từ 02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trường thì phải tính tổng lượng/lưu lượng thải cho từng điểm thải.

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế - xã hội

- Mô tả các vấn đề môi trường do cơ sở tạo ra (nếu có), như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường khác;

Các nội dung trong mục 2.1 và 2.2. phải thể hiện rõ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại.

- Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra (nếu có).

- Giai đoạn đóng cửa hoạt động (nếu có).

2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Trong các nội dung trong các mục từ 2.3.1. đến 2.3.6, cần nêu rõ:

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

- Quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, hiệu quả xử lý và so sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành.

- Trường hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và kinh tế - xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành.

2.4. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

- Biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của cơ sở phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác

Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiểu tác động xấu đó. Trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của cơ sở thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

- Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm đặc trưng có trong khí thải, nước thải đặc trưng cho cơ sở, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu chủ cơ sở giám sát nước thải đối với cơ sở có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

- Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.

Yêu cầu:

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ kết quả của việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên nhân của các kết quả đó.

- Đối với đối tượng lập lại đề án bảo vệ môi trường, trong nội dung của phần III Phụ lục này, cần nêu rõ các thay đổi về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

- Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như hướng dẫn tại mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình.

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở cải tạo, nâng cấp, nâng công suất.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Phải kết luận rõ:

- Đã nhận dạng, mô tả được các nguồn thải và tính toán được các loại chất thải, nhận dạng và mô tả được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội;

- Tính hiệu quả và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; giải quyết được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội phát sinh từ hoạt động của cơ sở.

2. Kiến nghị

Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

3. Cam kết

- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án;

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Các văn bản liên quan

Phụ lục 1.1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến sự hình thành cơ sở

Phụ lục 1.2. Bản sao các văn bản về xử lý vi phạm về môi trường (nếu có)

Phụ lục 1.3. Bản sao các phiếu kết quả phân tích về môi trường, hợp đồng xử lý về môi trường (nếu có)

Phụ lục 1.4. Bản sao các văn bản khác có liên quan (nếu có)

Phụ lục 2: Các hình, ảnh minh họa (trừ các hình, ảnh đã thể hiện trong bản đề án)

Từng văn bản, hình, ảnh trong phụ lục phải được xếp theo thứ tự rõ ràng với mã số cụ thể và đều phải được dẫn chiếu ở phần nội dung tương ứng của bản đề án.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ cơ sở ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ cơ sở ở trang cuối cùng.

Phụ lục 14b. Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có quy mô hộ gia đình

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ PHÊ DUYỆT CƠ SỞ - nếu có)

(TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ)

ĐỀ ÁN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

của …(1)…

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ (2)

(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (2)

(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(Địa danh), Tháng… năm…

Ghi chú:

(1) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở

(2) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

- Cơ sở được thành lập trên cơ sở giấy phép kinh doanh/đăng ký hộ kinh doanh nào, số và ngày của văn bản đó (nếu có, sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục).

- Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này).

Phần 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ

1.1. Tên của cơ sở

Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở

1.2. Chủ cơ sở

Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử).

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

Nêu cụ thể vị trí thuộc địa lý của cơ sở

1.4. Quy mô/công suất, quy trình sản xuất và thời gian hoạt động của cơ sở

- Quy mô/công suất.

- Quy trình sản xuất của cơ sở.

- Thời gian bắt đầu hoạt động, thời gian hoạt động trong năm (đối với các loại hình hoạt động theo mùa vụ).

Phần 2. NGUỒN CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường

2.2. Nguồn chất thải lỏng

2.3. Nguồn chất thải khí

2.4. Nguồn chất thải nguy hại (nếu có)

Đối với các loại chất thải rắn, lỏng và khí:Liệt kê nguồn phát sinh chất thải, tổng lượng/lưu lượng thải (kg,tấn,m3) của từng nguồn và của cả cơ sở trong một ngày đêm (24 giờ); biện pháp quản lý, xử lý.

2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

Liệt kê các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, mức độ; biện pháp xử lý.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

- Về tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý các nguồn chất thải của cơ sở.

2. Kiến nghị

Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

3. Cam kết

- Cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải.

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.

PHỤ LỤC

- Các văn bản liên quan.

- Các hình vẽ, hình ảnh (nếu có).

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ cơ sở, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ cơ sở ở trang cuối cùng.

PHỤ LỤC 15.

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

UBND...(1)….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../…..

(Địa danh), ngày… tháng … năm …..

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

của … (2) …

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số… /2015/TT-BTNMT ngày…tháng…năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ …(3)… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …;

Xét nội dung đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …(2)… kèm theo Văn bản số… ngày… tháng… năm… của …(4)…,

… (1) …

XÁC NHẬN:

Điều 1. Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản (sau đây gọi là Đề án) của …(2)… (sau đây gọi là Cơ sở) do …(4)… lập (sau đây gọi là Chủ cơ sở) đã được đăng ký tại …(1)...

Điều 2. Chủ cơ sở có trách nhiệm:

2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường đề ra trong đề án; đảm bảo các chất thải và các vấn đề môi trường khác được quản lý, xử lý đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. … (nếu có yêu cầu khác)

Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- … (6) …
- Lưu …

…(5)…

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1)…

(4) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(5) Đại diện có thẩm quyền của (1).

(6) Nơi nhận khác (nếu có).

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1a. Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 1b. Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Phụ lục 2. Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 3. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 4. Mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 5. Mẫu văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời chủ cơ sở

Phụ lục 6. Mẫu quyết định thành lập Đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 7. Mẫu bản nhận xét đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 8. Mẫu biên bản kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 9. Mẫu quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 10. Mẫu xác nhận đề án

Phụ lục 10a. Mẫu xác nhận đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 10b. Mẫu xác nhận đã cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Phụ lục 11. Mẫu báo cáo thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 12. Mẫu công văn báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phụ lục 13. Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Phụ lục 14. Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Phụ lục 14a. Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phụ lục 14b. Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có quy mô hộ gia đình

Phụ lục 15. Mẫu giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 26/2015/TT-BTNMT

Hanoi, May 28, 2015

 

CIRCULAR

REGULATING DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT, SIMPLE ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT

Pursuant to the Law on Environment protection dated June 23, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 18/2015 / ND-CP dated February 14, 2015 defining environmental protection planning, strategic environment assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans;

Pursuant to the Government's Decree No. 21/2013 / ND-CP dated March 4, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure the Ministry of Natural Resources and Environment;

At the request of the Director of Vietnam Environment Administration, the Director of Legal Department;

The Minister of Natural Resources and Environment promulgates the Circular providing for detailed environmental protection project, simple environmental protection project,

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Governing scope

This Circular details Paragraph 3 of Article 22 of the Government's Decree No. 18/2015 / ND-CP dated February 14, 2015 defining environmental protection planning, strategic environment assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans (hereinafter referred to as Decree No. 18/2015/NĐ-CP).

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to agencies, organizations, and individuals engaged in activities relating to setting-up, assessment, approval of detailed environmental protection project(hereinafter referred to as detailed project) and setting-up, registration of simple environmental protection project (hereinafter referred to as simple project)

Chapter II

SETTING-UP, ASSESSMENT, APPROVAL AND IMPLEMETATION OF DETAILED PROJECT

Article 3. Entities to set up detailed project

Establishments of manufacturing, trading and services (hereinafter referred to as establishment) that were put into operation prior to April 1, 2015 and of which scale and nature are similar to entities that are required to prepare reports on environmental impact assessment defined in Paragraph 1, Article 12 of Decree No. 18/2015 / ND-CP, but fail to gain the decision to approve such reports and that are detailed in Appendix 1a enclosed with this Circular.

Article 4. Application for assessment and approval of detailed projects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Seven (07) copies of the detailed project under the form included in Appendix 3 enclosed with this Circular.

3. One (01) CD recording contents of the detailed project.

Article 5. Consultation on detailed projects

1. During the setting-up of the detailed plan, the establishment’s owner (hereinafter referred to as the owner) shall submit a written request and a written summary of main contents of the detailed project under the form included in Appendix 5 enclosed with this Circular to People’s Committee of communes, wards and towns (hereinafter referred to as People’s Committee of communes) where his/ her establishment manufactures, conduct business and operate services for consultation.

2. Within fifteen (15) working days, from the date of receipt of the written request of the establishment’s owner, the People’s Committee of communes shall make a written reply under the form included in Appendix 6 enclosed with this Circular. If the People’s Committee of communes does not make a written reply, it shall be assumed that the People’s Committee of communes has agreed with the contents of the detailed project.

3. If necessary, the People’s Committee of communes shall request the owner to hold a meeting with the representatives of communities in administrative division about the content of the detailed project; the owner shall appoint competent representatives to participate in the meeting.

4. Cases that are not required the consultation include:

a) The establishment located in industrial zones, processing and exporting zones, hi-tech zones, industrial complexes, concentrated area of production, trading and services of which the report on environmental impact assessment or the detailed project is approved by competent agencies;

b) The establishment located territorial waters of which administrative management responsibility of the People’s Committees of communes has not been determined;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Competence in assessment and approval of detailed projects

1. the Ministry of Natural Resources and Environment shall assess and approve the detailed project of the establishment of which scale and nature are similar to the entities that are required to make reports on environmental impact assessment prescribed in Appendix III enclosed herewith Decree No. 18/2015/NĐ-CP; except for establishments having the factors of security and national defense secret.

2. The Ministry of Public Security, the Ministry of National Defense shall assess the detailed project of other establishments having the factors of security and national defense secret and the establishment under their decision and approval powers; except for cases specified in Paragraph 1 of this Article.

3. Ministries, Ministerial-level agencies shall assess the detailed project of establishments under their decision and approval powers; except for cases specified in Paragraphs 1, 2, 4 of this Article.

4. People’s Committee of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provincial People’s Committees) shall assess and approve the detailed projects of establishments in their administrative area; except for cases specified in Paragraphs 1, 2, 3 of this Article.

Article 7. Assessment, approval and time-limit for assessment and approval of detailed projects

1. Assessment and approval of the detailed projects shall be as follows:

a) Review and assess the validity and completeness of the application for assessment and approval of detailed projects. If the application is not satisfactory, within five (05) working days from the date of receipt of such application, agencies competent in assessment and approval shall send a written notification to establishment’s owner for amendment and supplementation;

b) Establish the Inspectorate to inspect physically the environment protection at the establishment. the inspection team’s members include: the head who is representative of agency assessing and approving the project, one (01) deputy head (if necessary); the representative of the Service of Natural Resources and Environment where the establishment manufactures, conducts business and operates its service (in case the detailed project is assessed and approved by Ministries, Ministerial-level agencies) and experts in environment and fields relating to operation of the establishment. Decision on foundation of the establishment shall be in the form prescribed in Appendix 6 enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Collect information relating to the establishment and the detailed project of such establishment; summarize process opinions of relevant agencies and experts (if any);

d) Notify in writing the establishment’s owner of the assessment results of the detailed project of one (01) in three (03) following cases: approving without any amendment, supplementation if all members of the Inspectorate have a written agreement; approving with amendment, supplementation together with specific requirements of the amendment and supplementation if at least two thirds (2/3) of the members of the Inspectorate have a written agreement to approval or approval with amendment, supplementation; not approving if more than one-third (1/3) of the members of the Inspectorate have written disagreement (specifying the reason).

dd) review the contents of the detailed project completed by the establishment’s owner;

g) Approve the detailed project and the form of approval decision included in Appendix 9 of this Circular.

2. After receiving the notification of assessment results specified in Point d, Clause 1 of this Article, the owner shall:

a) Submit three (03) copies of the detailed project as prescribed in Paragraph 2 of Article 4 of this Circular stamped on adjoining edges of pages to assessment and approval agencies if such detailed project is approved without any amendment or supplementation;

b) Amend, supplement the detailed project as required and submit three (03) copies of the project as prescribed in Clause 2, Article 4 of this Circular stamped on adjoining edges of pages and one (01) CD recording the amended project, a written explanation of the amendment and supplementation of the project to competent agencies for consideration and approval if the project is approved but required to amend, supplement. The time-limit for amendment, supplementation and resubmission to competent agencies is maximum thirty (30) working days from the date of the notification of the assessment and approval agency;

c)  Set up the detailed project again and submit to competent agencies for assessment and approval if it is not approved. The time-limit for reassessment of the detailed project shall comply with the provisions of Paragraph 3 of this Article.

3. Time-limit for assessment and approval of detailed projects shall be defined as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A maximum of twenty-five (25) working days from the date of receipt of a satisfactory application for projects under the competence in assessment and approval of the agencies defined in Paragraph 4 of Article 6 This Circular;

c) The time-limit specified in points a and b of this Clause does not include the time in which the owners complete their application as prescribed in Point b, Clause 2 of this Article.

Article 8. Signing, stamping and sending detailed projects

1. After having the decision to approve the detailed project, agencies competent in assessment and approval shall sign, stamp for accreditation in the back of the endpaper of the project using the form prescribed in Appendix 10a enclosed with this Circular.

2. Responsibility of assessment and approval agencies:

the Ministry of Natural Resources and Environment shall send one (01) written decision on approval and the approved detailed project to the owner; send one (01) written decision on approval of the detailed project to the Service of Natural Resources and Environment where the establishment manufactures, conducts business, and operates service;

b) The Ministry of National Defense, the Ministry of Public Security shall send the decision on approval and the approved detailed project under separate provisions of security and national defense;

c) Ministries, Ministerial-level agencies shall send one (01) written decision on approval and the approved detailed project to the owner; send the written decision on approval of the detailed project to the Ministry of Natural Resources and Environment where the establishment manufactures, conducts business, and operates service;

d) provincial People’s Committees shall send one (01) written decision on approval and the approved detailed project to the owner; send the written decision on approval of the detailed project to the Ministry of Natural Resources and Environment, the Service of Natural Resources and Environment, People’s Committee of districts, towns (hereinafter referred to as district-level People’s Committee) and People’s Committees of communes where the establishment manufactures, conducts business, and operates service;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Implementation of detailed projects after approval for establishments of which environmental protection works have not completed.

1. Responsibilities of owners:

a) Invest, construct and renovate works of environmental protection to ensure that waste treatment meet National technical regulation on environment within the time-limit defined in the decision on approval of the detailed project;

b) Send a written report on the progress of the detailed project within the time-limit specified in the decision on approval to assessment and approval agencies using the form included in Appendix 11 enclosed with this Circular for monitoring and inspection;

c) Send a written report on the completed work to assessment and approval agencies for inspection Investigation using the form prescribed in Appendix 12 of this Circular after completing the entire work of environmental protection as required in the decision on approval of the detailed project;

d) Send a written report to assessment and approval agency for consideration and consent if the establishment has any change in the content of the approved project which does not require to make the report on environmental impact assessment or the detailed project again according to current regulations.

2. Responsibility of assessment and approval agencies:

a) Monitor and inspect the implementation of detailed project approved by them according to the contents and schedule specified in the decision on approving the detailed project;

b) Conduct inspection of the implementation of the detailed projects under their competence in assessment, approval based on the report on the completion of the environmental protection work of the owner or at the deadline for completion of the environmental protection work as required in the decision on approving the detailed project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

SETTING-UP AND REGISTRATION OF SIMPLE PROJECTS

Article 10. Entities to set up simple projects

Establishments that were put into operation prior to April 1, 2015 and of which scale and nature are similar to entities defined in Paragraph 1, Article 18 of Decree No. 18/2015 / ND-CP, but do not have the written commitment to environment protection and are detailed in Appendix 1a enclosed with this Circular.

Article 11. Application for registration of simple projects

1. One (01) written request for registration of the simple project of the establishment’s owner under the form included in Appendix 13 enclosed with this Circular.

2. Three (03) copies of the simple project; where necessary at the request of competent agencies, the owner shall send the additional copies of the simple project as required. Cover, endpaper, contents and structure of the simple project are defined as follows:

a) The establishment registering at the Service of Natural Resources and Environment or district-level People’s Committee shall comply with the provisions in Appendix 14a enclosed with this Circular;

b) The establishment registering at People’s Committees of communes shall comply with the provisions in Appendix 14b enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Service of Natural Resources and Environment shall certify the simple project in the following cases:

a) The establishment is located in 02 or more districts;

b) The establishment is located in territorial waters of which waste is brought into the administrative division for treatment;

c) The establishment of which scale and nature are similar to entities under the competence in certification of registration of environmental protection plans under the provisions of the law on strategic environment assessment, environmental impact assessment and environmental protection plan.

2. district-level People’s Committee shall certify the registration of the simple project, except for cases specified in Clause 1 of this Article.

3. People’s Committees of communes shall certify the registration of the simple project when being authorized in writing by People’s Committee at district-level.

4. Within ten (10) working days from the date of receipt of a satisfactory application for certification registration of the simple project, competent agencies shall certify in writing using the form prescribed in Appendix 15 enclosed with this Circular. If competent agencies do not certify, they shall send a written notification to the establishment and provide explanation.

Article 13. Signing, stamping and sending simple projects

1. After the simple project is certified, certifying bodies shall sign and stamp for certification in the back of the endpaper of the simple project using the form prescribed in Appendix 10b enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

the Service of Natural Resources and Environment shall submit one (01) copy of the certificate and the certified simple project to the owner; submit one (01) copy of the certificate to the district-level People’s Committee where the establishment performs its operation;

b) The district-level People’s Committee shall submit one (01) copy of the certificate and the certified simple project to the owner; submit one (01) copy of the certificate to the Service of Natural Resources and Environment, People’s Committees of communes the district where the establishment perform its operation;

c) The People’s Committees of communes shall submit one (01) copy of the certificate and the certified simple project to the owner; submit one (01) copy of the certificate to the district-level People’s Committee.

Article 14. Implementation of simple projects

1. Responsibilities of owners:

a) Fulfill the requirements for environmental protection according to the contents of the certified simple project;

b) Stop their operations, implement remedial measures and immediately notify the People’s Committees of communes, district-level People’s Committee where the establishments perform their operations and relevant agencies in case of environmental emergencies.

2. Responsibility of certifying bodies:

a) Inspect the fulfillment of the requirements for environmental protection according to the contents of the certified simple project;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

IMPLEMENTATION AND IMPLEMENTARY PROVISIONS

Article 15. Financial regulations for setting-up, assessment and approval of environmental protection projects

Financial regulations for setting-up, assessment, approval, inspection of the implementation of the detailed projects and setting-up, registration of the simple project shall comply with the law.

Article 16. Transitional provisions

1. The establishments of which detailed projects have been approved and of which environmental protective works and measures have been certified as completion; the establishments of which simple projects have been certified before this Circular takes effect shall continue to comply with the approved, certified contents and requirements.

2. The establishments of which detailed projects have been approved and of which environmental protective works and measures have been certified as completion by competent agencies before this Circular takes effect shall comply with provisions in Article 9 of this Circular and are not required to submit application for certification of the completion of environmental protection works, measures.

3. The application for assessment and approval of detailed projects, the application for registration of confirmation of simple projects that have been received by competent agencies before December 31, 2014 but have not been approved and certified before this Circular takes effect shall continue to comply with the law at the time of receipt. In such case, the establishment is not required to submit the application for certification of the completion of environmental protection works, measures for the detailed project but is required to comply with the provisions of Article 9 of this Circular; for those registering the simple project after being certified, in addition to the implementation of the requirements and contents of environmental protection, they must comply with the provisions of Article 14 of this Circular.

Article 17. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministries, ministerial-level agencies, provincial People’s Committees shall assign specialized bodies to assess and request Ministries, ministerial-level agencies, provincial People’s Committees for approval of the detailed project under their competence.

3. The Service of Natural Resources and Environment, the district-level People’s Committee, the People’s Committees of communes shall permit the registration of the simple project under their competence.

Article 18. Effect and implementing responsibilities

1. This Circular takes effect from July 15, 2015 and replaces the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 01/2012 / TT-BTNMT dated March 16, 2012 defining setting-up, assessment, approval and inspection and certification of the implementation of detailed environmental protection projects; setting-up and registration of simple environmental protection projects and the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 22/2014 / TT-BTNMT dated May 5, 2014 defining and providing guidance on the implementation of the Government’s Decree No. 35 / 2014 / ND-CP dated April 29, 2014 amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 29/2011 / ND-CP dated April 18, 2011 defining strategic environment assessment, environmental impact assessment, commitment to environment protection.

2. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, the President of the People’s Committee at all levels shall implement this Circular.

3. Any problems arising in the course of implement should be reported to the Ministry of Natural Resources and Environment for study, amendment and supplementation./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 1A.

ENTITIES TO SET UP DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

1. Establishments that have been put into operation of which scale and nature are similar to entities that are required to prepare the report on environmental impact assessment defined in Paragraph 1, Article 12 of Decree No. 18/2015 / ND-CP and do not have one of the following documents: Decision on approval of report on environmental impact assessment, decision on approval of report on additional environmental impact assessment, decision on approval of environmental protection project.

2. Establishments that have been renovated and expanded, increased the capacity subject to preparing the report on additional environmental impact assessment (as defined previously) or subject to preparing the report on environmental impact assessment again (under previous regulations and provisions in Decree No. 18/2015 / ND-CP), but do not have one of the following documents:

Decision on approval of the report on environmental impact assessment;

b) Decision on approval of the report on additional environmental impact assessment;

c) Decision on approval of environmental protection project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 1B.

ENTITIES TO SET UP SIMPLE ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

(Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

1. Establishments that have been put into operation and have scale and nature similar to entities defined in Paragraph 1, Article 18 of Decree No. 18/2015 / ND-CP and do not have one of the following documents: Certificate of registration of environmental standards, certification of registration of written commitment to environmental protection, written notification of the receipt of written environmental protection commitment, certificate of registration of environmental protection project.

2. Establishments that have been renovated and expanded, increased the capacity subject to submitting the written registration of environmental standards, the additional written commitment to environment protection (before Decree No. 18/2015 / ND-CP takes effect) or subject to preparing the plan for environmental protection (as defined in Decree No. 18/2015 / ND-CP) but do not have one of the following documents:

a) Certificate of written commitment to environment protection;

b) Certificate of additional written commitment to environment protection;

c) Certificate of registration of environmental standards;

d) Certificate of registration of written commitment to environment protection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Written notification of receipt of registration of written commitment to environment protection.

APPENDIX 2.

FORM OF REQUEST FOR ASSESSMENT AND APPROVAL OF DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

…(1)…
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No: ...../…..

Regarding assessment and approval of detailed environmental protection project of ….(2)….

(Place), date………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: …(3)…

…..(1)…. . located at ... (4) ... telephone number .... fax ….., email ….

send to ... (3) ... seven (07) copies of the detailed environmental protection project of... (2) ...

We pledge that all information and data given in the above project is completely truthful and we bear full responsibility before the law if there is anything wrong.

Respectfully request ... (3) ... for early consideration, assessment and approval of this detailed environmental protection project.

Respectfully thanks. /.

 

Recipients:
As above; -...(6)… - Save…

…(5)…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Notes:

(1) Name of the agency / enterprise owning the establishment

(2) Full name of the establishment

(3) Name of the assessment competent agency

(4) Contact address by post

(5) Competent representative of agency/ enterprise owning the establishment

(6) Other recipient (if any)

APPENDIX 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

 

(NAME OF GOVERNING BODY/ APPROVING BODY OF THE ESTABLISHMENT-if any)

(NAME OF THE AGENCY / ENTERPRISE OWNING THE ESTABLISHMENT)

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION

Of…(1)…

 

 

 

 

Name of the agency / enterprise owning the establishment (2)

Signature, full name and stamp of competent representatives

ADVISORY BODY (if any) (2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

(Place), Month………….year…

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Full name of the establishment (as written in the investment document of the establishment).

(2) Only show in the endpaper.

 

TABLE OF CONTENTS OF LIST OF ABBREVIATION    IN THE LIST OF TABLES AND PICTURES

OPENING

1.  Establishment’s foundation

- Summary of the foundation process of the establishment: the name of the investment company that founded the establishment, the name of the person/agency that founded the establishment, the number and date of the document or decision; the establishment register or does not register for investment, if it has registered, the number and date of such written registration must be specified; the establishment is or isn’t granted the Investment certificate, if it is granted, the number and date of the Investment certificate must be specified and other relevant information (copied and enclosed with the appendix of the project).

- The establishment is founded in accordance with or not in accordance with the approved relevant master plan (master plan of land use, master plan of socio-economic development, master plan of sector development and other relevant master plan); it is or is not consistent with the policy of socio-economic development in the area.

- If the establishment is located in the concentrated ​​production, business and service zones (economic zones, industrial zones/ concentrations, processing and exporting zones, hi-tech zones, other production / business / service zones/concentrations), the name of the zone / concentration, number and date of the written approval of the management board of such zone/ concentration must be specified (copied and enclosed with the appendix of the project).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Legal basis

The following documents (number, date of issuance, issuing agencies, subject content of documents) shall be fully listed:

- Document which is the basis for setting up the detailed environmental protection project, including the relevant technical regulations on environment

- Document of the management board of the concentrated production, business, services zone that approves the establishment to invest in this zone (in case the establishment is located in the concentrated production, business, and service zone).

Relevant information and documents

The documents (name, author, time, publication or retention place) with information and data used for the setting-up of the detailed environmental protection project should be listed.

3. Setting up detailed environmental protection projects

- Summary of the setting-up of the detailed environmental protection project of the owner; if the establishment hires a consultancy unit, the name of the consultancy unit along with its contact address, the name of its head, means of communication (telephone, fax, e-mail) should be specified.

- List of persons directly involved in the setting-up of detailed environmental protection project, including the persons of the establishment and of the consultancy unit along with directions on academic titles and diploma, specialized training of each person.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Establishment’s name  

The current name of the establishment (in consistence with the name stated in the cover and endpaper of the detailed environmental protection project) should be specified fully and accurately.

Establishment’s owner

The full names and titles of the owner along with instructions on his contact address, means of communication (telephone, fax, e-mail) should be specified fully.

Establishment’s geographical location

- Description of the establishment’s geographical location: the location of the area of ​​the administrative unit from commune level upwards should be specified; If the establishment is located in the concentrated production, business and service zones, the name of such zone must be specified before the administrative place-name; coordinates the control points of the location of the establishment together with a diagram showing the position of such control points should be specified.

- The surrounding natural or socio-economic objects that are potentially affected by the establishment (rivers, streams, lakes and other water areas, national parks, nature reserves, biosphere reserves and other natural sanctuaries, transport system both on land and in water used to go to the establishment,  establishments of production, business and service; residential areas, hospitals, schools, churches , temples, pagodas; resorts, amusement parks, entertainment parks; ranked historical remain or cultural heritage zones and other socio-economic objects) should be described.

- The discharge position of wastewater of the establishment and the purpose of water use of receiving waters according to current regulations (in case of wastewater) should be described.

- The map or diagram should be enclosed to illustrate the geographic location of the establishment and surrounding objects as described.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total investment capital of the establishment;

- Investment capital of the establishment through the stage;

- Capital investment for environmental protection of the establishment.

Construction items of the establishment

Infrastructure item group includes: roads, ports, communications, electricity supply, water supply, wastewater drainage, rain water drainage and other infrastructure (if any);

Production, business and service item group includes: working office, housing, factories, warehouses, collection stations of raw materials and other relevant items;

environmental protection item group includes common solid waste and hazardous waste management (storage place, transfer station, treatment place and burial places); wastewater treatment; exhaust treatment; noise, vibration prevention; preventing erosion, subsidence, sliding, landslides; preventing flooding and other environmental protection items.

all construction items should be listed enclosed with master plan diagram giving clear instruction of each item which lists items that have been constructed, items that are being constructed and items that will be constructed together with the description of method / construction technology, investment expense, volume, construction schedule for each item.

Size / capacity, operation time of establishment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The time in which the establishment is put into operation; the time in which the establishment is expected to terminate its operation (if any).

Production / operation technology of establishment

production/ operation technology of the establishment should be briefly described enclosed with block diagram in order to illustrate which gives specific directions on waste streams and / or the position that can cause environmental problems which are not caused by waste (if any).

Machinery, equipment, raw materials, fuel, materials used for production / business / service of establishments

Machinery, equipment

Types of machinery and equipment that have been installed and are being used should be fully listed enclosed with the specific instructions on name, manufacture place, manufacture year, condition when they are put into use (new or old, if they are old, the remaining quality percentage must be specified).

Raw materials, fuel

type of raw material, fuel, chemicals that the establishment needs to use should be listed enclosed with specific instruction on trade name, chemical formula (if any), volume used per unit of time (day, month, quarter, year).

Demand for electricity, water and other materials

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Compliance with the legislation on environmental protection of establishments in past time

- The implementation of environmental protection of the establishment up to the time in which the detailed environmental protection project is set up should be summarized

- Reasons for failure to comply with the environmental procedures and reasons for setting-up the detailed environmental protection project should be specified;

- Level of penalties for administrative violations of environment (if any) that the establishment has suffered should be specified. In case of being penalized, the establishment must make copy and enclose the documents of penalty with the appendix of the project.

- Problems and difficulties (if any) should be specified.

CHAPTER 2. DESCRIPTION OF WASTE SOURCES, ENVIRONMENTAL IMPACT OF ESTABLISHMENTS AND CURRENT CONDITIONS OF WORKS, ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES  

Waste sources

Wastewater

Conventional solid wastes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Exhaust

Requirements for the contents from Section 2.1.1 to Section 2.1.4:

each generation source of waste should be clearly described enclosed with the specific calculation on discharge content (concentration) of each typical parameter of the establishment according to technical regulations on environment respectively; total volume / flow of discharge (kilograms, tons, m3) of each typical parameter and the entire source in one day (24 hours), one month, one quarter and one year. If the establishment has 02 or more different waste discharge points, the total volume / flow of discharge for each point must be calculated.

Sources of noise and vibration

Each source of noise and vibration should be described clearly and assessed

Impacts on environment and socio-economy  

- The environmental problems caused by the establishment (if any) such as: erosion, slide, landslide, subsidence; erosion of river, stream, lake, coast; change of surface water and groundwater level; salinization; alum intrusion; degradation of the physical and biological environment components; biodiversity change and other environmental problems should be described.

- The risk of environmental emergencies should be described and assessed;

- Socio-economic problems caused by the establishment (if any) relating to the premises clearance (compensation for relocation and other activities relating to the premises clearance) should be described;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Current operation stage.

- Future operation stage under the plan made (if any).

- Stage of termination of operation (if any)

Current conditions of environmental protection works, measures of establishment

Collection and treatment systems of wastewater and rainwater

Means and equipment for collection, storage and treatment of conventional solid wastes and hazardous wastes

Works and equipment of exhaust treatment

Measures for noise, vibration prevention

Works, measures to prevent and response to environmental emergencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In the contents in sections from 2.3.1. to 2.3.6, the establishment should state:

- Raw materials, fuel, materials including chemicals (if any) that have been used, are being used and will be used for the operation of the works, environmental protection measures along with the specific instructions about: trademark, chemical formula (if any), volume used per unit of time (day, month, quarter, year).

- Technology process, management and operation process of waste treatment works, treatment effectiveness and comparison of the results with the current technical regulations of the environment

- If the establishment hires another unit to treat the waste, it must state the name and address of such hired unit, enclosed with a contract on the hire of treatment (copied and attached in the appendix of the project).

- The effectiveness of other measures of prevention, minimizing the impact on the environment and socio-economic should be assessed and compared with the current regulations.

CHAPTER 3. PLAN FOR CONSTRUCTION, RENOVATION AND OPERATION OF WASTE TREATMENT WORKS AND IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES

(Only applies to establishments of which works, waste treatment measures that meet technical regulations on environment have not been completed)

Collection and treatment systems of wastewater and rainwater

Means and equipment for collection, storage and treatment of conventional solid wastes and hazardous wastes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Measures for noise, vibration prevention

Works, measures and plans for prevention and response to environmental emergencies

Other environmental protection works and measures

For each work, the establishment should describe:

- Progress (specify the progress of each item at the start, finish).

- Estimated cost

- Responsibility for carrying out the work.

- Parameter of measurement, analysis when operating the work (ensure all the typical parameters for waste of the establishment which have been defined in technical regulations and standards on environment respectively).

- Environmental monitoring equipment for each waster source (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Environmental management program

Environmental management program is developed on the basis of the overall results of Chapter 1, 2 and 3, as the following table:

Operation of the establishment

Impact of environment

environmental protection works and measures

Cost of environmental protection works and measures

Carrying-out and completion time

 Carrying-out responsibility.

Monitoring responsibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 Environmental monitoring program

Environmental monitoring program includes monitoring of waste and monitoring other environmental issues, specifically as follows:

- Monitoring of wastewater and exhaust: discharge flow and the typical parameters of the wastewater, exhaust sources with prescribed frequency should be monitored; location of monitoring points should be clearly described and shown in the diagram with clear notes.

- Monitoring of solid waste: volume and types of solid waste generated should be monitored.

- Monitoring the environmental problems (if any): biodiversity, sliding, landside, subsidence, erosion, sedimentation; changes of surface water and groundwater level, salinization, alum intrusion should be monitored in order to keep track of space and time change of such problems.

Requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sampling, measurement and analysis of environmental parameters should be carried out by the units recognized to be eligible by competent authorities;

- Waste monitoring results must be compared with the current standards and regulations;

- Continuous and automatic monitoring of wastewater and exhaust of the establishment shall comply with current legislation.

 

Chapter 5. CONSULTATION ON DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

Documents of establishment’s owners submitted to the communal People's Committee

The number and date of the owner’s document submitted to the communal People's Committee where the establishment performs its operation for consultation should be specified.

Opinions of the communal People's Committees

- The number and the date of the written reply of each communal People's Committee should be specified.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the communal People's Committee has no written reply, the establishment must indicate the proof of submission of document to the communal People's Committee (direct receipt of the communal People's Committee or receipt of postage or other proof).

- If a meeting with representatives of communities in the commune is held to present and talk about the content of the detailed environmental protection project, the opinions and petitions of the communities should be stated.

Response of establishment’s owners

- Assessment of reality, objectivity of the opinions of the communal People's Committee for the establishment.

- Receipt and explanations of the owner for disapproval, recommendations, petitions of the communal People's Committee; if the establishment’s owner does not receive such disapproval, recommendations, petitions, he must provides clear reasons and propose further handling measures.

The consultation documents and papers are proof of the owner; written replies of the communal People's Committee and other relevant documents (if any) must be copied and enclosed in the appendix of the project, the appendix where the copy has been attached should be specified…

CONCLUSIONS, PETITIONS AND COMMITMENTS

1. Conclusions

The establishment should clearly conclude:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The effectiveness and feasibility of environmental protection works and measures; it can solve environmental and socio-economic problems arising from its operation.

2. Petition

Petitions should be sent to relevant agencies central and local levels for solving the problems that are beyond the solving ability of the owner.

3. Commitment

- Commitment to comply with the contents and schedule of construction, renovation and operation of environmental protection works and measures;

- Commitment to comply with the reporting regulation in the decision on approving the project;

- Commitment to comply with the provisions of legislation on environmental protection relating to the establishment, including technical regulations and standards on environment.

- Commitment to compensate and remedy environmental pollution in the event of the occurrence of problems in the process of construction and operation of the establishment.

APPENDIX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appendix 1.1. Copies of the legal documents relating to the foundation of the establishment

Appendix 1.2. Copies of documents on handling environmental violations (if any)

Appendix 1.3. Copies of documents on consultation

Appendix 1.4. Copies of analysis result paper of environment, contract for environmental treatment (if any)

Appendix 1.5. Copies of relevant documents (if any)

Appendix 2: illustrating pictures (other than pictures shown in the project)

Each document, picture in the appendix must be arranged in a clear order with specific codes and must be referred to in the corresponding contents of the project.

APPENDIX 4.

 FORM OF CONSULTATION ON DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS SUBMITTED TO THE COMMUNUAL PEOPLE’S COMMITTEES BY ESTABLISHMENT’S OWNER (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No: ......../……

Regarding consultation on detailed environmental protection project for…(2)…

(Place), date………….

 

To: The People’s Committee of …….commune (3)

Implementing provisions of current legislation, ... (1) ... sends a summary of detailed environmental protection project of ... (2) ...to you for study and opinion.

We sincerely hope you to soon have a written reply which is sent to ... (1) ... in the following address:

 ... (Address by post) ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-  Telephone number: ......... ………

-  E-mail: ...... .. ……..

Fax number (if any): ....... …….

Respectfully thanks ./.

 


Recipients:


- …(5) ... As above;- ... (5) ...

 


- Save

…(4)…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Notes:

(1) Name of the agency / enterprise owning the establishment

(2) Full name of the establishment

(3) Name of the commune or equivalent administrative unit

(4) Competent representative of agency/ enterprise

(5) Other recipients (if any)

 

SUMMARY OF CONTENT OF THE DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. GENERAL DESCRIPTION OF ESTABLISHMENT’S OPERATIONS

Name of establishment, owner, and investment capital source.

Location in the village, commune, district and central-affiliated province / city.

Type of production; type of technology of the establishment.

Construction items of the establishment

The size and capacity of the overall design, the design capacity for each stage (if any) of the establishment; time in which the establishment was put into operation.

Machinery, equipment, raw materials, fuel, materials used for production / business / service of the establishment

Compliance with the legislation on environmental protection of the establishment

2. SUMMARY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF THE ESTABLISHMENT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Wastewater and rainwater

Conventional solid wastes

Hazardous wastes

Exhaust

Sources of noise and vibration

Impacts on environment and socio-economy  

Plan for construction, renovation and operation of works and implementation of environmental protection measures

An overview of environmental monitoring and management program of the establishment

3. PETITIONS AND COMMITMENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Petitions should be sent to relevant agencies central and local levels for solving the problems that are beyond the solving ability of the owner.

Commitments

- Commitment to comply with the contents and schedule of construction, renovation and operation of environmental protection works and measures;

- Commitment to comply with the reporting regulation in the decision on approving the project;

- Commitment to comply with the provisions of legislation on environmental protection relating to the establishment, including technical regulations and standards on environment.

- Commitment to compensate and remedy environmental pollution in the event of the occurrence of problems in the process of construction and operation of the establishment.

 

APPENDIX 5.

 FORM OF REPLY TO ESTABLISHMENT’S OWNER MADE BY THE COMMUNAL PEOPLE’S COMMITTEES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The People's committee ... (1) ...

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No: ......../……

Regarding opinion on detailed environmental protection project for…(2)…

(Place), date………….

 

To: …(3) ……………..…

In response to Document No. ............. date ...... of ... (3) ..., the People's Committee ... (1) ... shall have the following opinions:

1. On the implementation of environmental protection of ... (3) ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Specify the requirements and petitions of the community for the establishment’s owner relating to the commitment to implement measures, solutions to minimize the negative impact of the establishment to the natural environment, socio-economic, public health and other petitions relating to the establishment(if any).

2. Petitions for owners

The local petitions relating to environmental protection activities of the establishment..

 

Recipients:

- …(5) ... - As above;- ... (5) ...

 


- Save

…(4)…

(title, full name, signature and stamp)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notes:

(1) Name of the commune or equivalent administrative unit

(2) Full name of the establishment

(3) Name of the agency / enterprise owning the establishment

(4) President or Vice President of People’s Committees of communes

(5) Other recipients (if any)

APPENDIX 6.

FORM OF ESTABLISHMENT DECISION OF INSPECTORATE FOR ASSESSMENT OF DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No: …

(Place), date………….

 

DECISION

Regarding establishment of inspectorate for assessment of the detailed environmental protection project of “…. (2)…”

… (3) …

Pursuant to the Law on Environment protection dated June 23, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 18/2015 / ND-CP dated February 14, 2015 defining environmental protection planning, strategic environment assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No…/2015/TT-BTNMT dated….2015 stipulating detailed environmental protection projects, simple environmental protection project,

At the request of ... (4) ... in Document No. ... date….on the request for approval of the detailed environmental protection project of "... (2) ...";

At the request of ... (5) ...,

HEREBY DECIDES:

Article 1. To establish the Inspectorate for assessment of the detailed environmental protection project for "... (2) ..." including following persons:

1. Mr. / Ms ..., Head of the Inspectorate;

2. Mr./ Ms ..., Deputy Head of the Inspectorate (if any);

3. Mr./ Ms ..., member;

.....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. The Inspectorate shall be responsible for physical inspection of environmental protection of "... (2) ..." as a basis for assessment and approval of the detailed environmental protection project as prescribed in clause 2 Article 22 of Decree No. 18/2015 / ND-CP.

Article 3. The inspection must be completed before the date...

Article 4. The cost of the Inspectorate’s operations shall comply with provisions of current legislation.

Article 5. This Decision takes effect from the date of its signing.

The heads of the subordinate unit"... (1) ...", persons named in Article 1, the owner of establishment/ production, business and service zones of "... (2) ..." shall be responsible for the implementation of this Decision. /.

 

Recipients:

- … (6)…
- As stated in Article 5; - ... (6)...

- Save......

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

… (3) …

(title, full name, signature and stamp)

 

Notes:

(1) Agencies competent in Establishment Decision of Inspectorate

(2) Name of establishment/ production, business and service zone

(3) Head of the agency making the decision

(4) Name of agency being the owner of the establishment/ production, business and service zone

(5) Heads of agency assigned the inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 7.

FORM OF COMMENT ON DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

(Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
---------------
 

COMMENT

DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT

OF……

I. Person making comment

1. Full name: …

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Place of work: (name of agency, address, telephone number, fax, e-mail)

4. Title in the Inspectorate: ... .. …..

II. Comments on content of detailed environmental protection project

1. The satisfactory content: (general comments about the strength and positive aspects of content of the detailed environmental protection project)

2. The unsatisfactory content that should be amended and supplemented: ( detailed comments in the order of chapters and sections of the project)

3. Other comments:

III. Physical inspection results

1. Collection and treatment systems of wastewater and rainwater

2. Means and equipment for collection, storage and treatment of conventional solid wastes and hazardous wastes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Measures for noise, vibration prevention

5. Works, measures for prevention and response to environmental emergencies  

6. Other environmental protection works, measures

IV. Conclusions and suggestions:

(Indicate 01 in 03 levels: approving without any amendment or supplementation; approving with amendment, supplementation; not approving)

 

 

(Place), date….MADE BY (signature, full name)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF INSPECTION RECORD USED FOR ASSESSMENT OF DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
--------------- 

INSPECTION RECORD USED FOR ASSESSMENT OF DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT

Pursuant to the Law on Environment protection dated June 23, 2014;

- Inspectorate conduct inspection under the Decision No ... / QD ... dated..... ...  of (1) on the inspection for the assessment of the detailed environmental protection project for (2),

- Inspection time: from ... time... date ...... to ...time... date…

Name of the establishment:

Address:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. Members of the Inspectorate: (full name of all the present members)

II. Representatives of the establishment ... (2) ...: (full names, positions of present persons)

III. Inspection content

- Inspecting physically the environmental protection of (2) in accordance with the law, as a basis for assessment and approval of the detailed environmental protection project as prescribed in clause 2 of Article 22 of the Government’s Decree No. 18/2015 / ND-CP dated February 14, 2015 defining on environmental protection planning, strategic environment assessment, environmental impact assessment and environmental protection plan.

- Sampling to verify the data on the waste sources of the establishment (if any).

IV. Comment: detailed comment on the operation and environmental protection of the establishment, in particular:

1. current conditions of environmental protection works, measures of the establishment

Collection and treatment systems of wastewater and rainwater

Means and equipment for collection, storage and treatment of conventional solid wastes and hazardous wastes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Measures for noise, vibration prevention

Works, measures for prevention and response to environmental emergencies

Other environmental protection works, measures

2. The collection and analysis of waste samples (if any)

V. Opinions of members of Inspectorate

VI. Conclusions

1. The results obtained

The shortcomings of record of the detailed environmental protection projects

3. The shortcomings of environmental protection works and measures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VII. Opinions of establishment’s owner

Record is made at time... date ... in ... and is read carefully to those who have attended the inspection

 

Establishment’s owner
(signature, full name, job title)

Secretary of Inspectorate
(Signature and full name)

chief inspector
( signature, full name)

 

Notes:

(1) Agencies competent in decision on establishment of Inspectorate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*) chief inspector and establishment’s owner sign in the lower left corner of each page of the record (except the last page).

 

APPENDIX 9.

FORM OF APPROVAL DECISION OF DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

…(1)…
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No:…/…

(Place, date………….

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

On approval of detailed environmental protection project of ….(2)….

…(3)…

Pursuant to the Law on Environment protection dated June 23, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 18/2015 / ND-CP dated February 14, 2015 defining environmental protection planning, strategic environment assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans;

Pursuant to the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No… /2015/TT-BTNMT dated…, 2015 stipulating detailed environmental protection project, simple environmental protection project,

Pursuant to…(4)…;

Pursuant to the Decision / Document No. ... date .... of ... (3) ... on the authorization for ... (5) ... to sign a decision approving the detailed environmental protection project (in case of authorization);

Pursuant to inspection record used for assessment of detailed environmental protection project of…(2)…;

Considering the content of the detailed environmental protection project of ... (2) ... which was completed and enclosed with Document No. ... date ... of ... (6) ...;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEREBY DECIDES:

Article 1. To approve the detailed environmental protection project (hereinafter referred to as the Project) of ... (2) ... (hereinafter referred to as the establishment) established by ... (6) ... (hereinafter referred to as the owner) with the following contents:

1. Location, size / capacity of operation:

Establishment’s location

Operation size / capacity of establishment

2. Requirements for environmental protection for the establishment:

Implement correctly and fully solutions, measures, and commitments on environmental protection mentioned in the project.

Ensure that the waste is treated to meet technical regulations on environment before being discharged to the environment.

Complete environmental protection works, measures in accordance with the following time-limit:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- works / measures ... .., time-limit is before...

- works / measures ... .., time-limit is before...

Report on results of to the competent agencies for approval at the required time for completion of each work, environmental protection measures, completion of the whole works, environmental protection measures

 

(Sections 2.3 and 2.4 apply only to the establishments of which works, environmental protection measures are unfinished)

3. attached conditions (if any):

Article 2. In the process of implementation, if the owner wishes to change any content of the approved detailed project, he must have a written report to ... (1) ... and only make changes after the written approval.  

Article 3. This Decision takes effect from the date of its signing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66


Recipients:
The owner; -…(9)-save…

…(8)…

(title, full name, signature and stamp)

 

Notes:

(1) Name of the competent agency for approval

(2) Full name of the establishment

(3) Head of the competent authority for approval

(4) Full name of the document defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the competent authority for approval

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6) Name of the agency / enterprise owning the establishment

(7) Head of assessing agency

(8) Title of the head of the competent authority for approval

(9) Recipients under the correlative provisions of Clause 2, Article 10 of this Circular.

APPENDIX 10.

FORM OF CERTIFICATION OF PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

APPENDIX 10a. Form of certification of approving the detailed environmental protection project

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

….(1)…certifies that: The detailed environmental protection project has been approved by Decision No ... date ... of ... (2) ...

(place), date ...The head of certifying body(signature, full name, title, stamp

 

 

 

 

 

Notes:

(1) Name of agency approving the project or assessing agency when being authorized

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 10b. Form of certification of issuing the Certificate of registration of simple environmental protection projects

 

 

….(1)…certifies that: The simple environmental protection project has been granted registration certificate number ... date ... of ... (2) ...

(place), date ...the head of certifying body ( signature, full name, title, stamp)

 

 

Notes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Head of the certifying body

 

APPENDIX 11.

FORM OF REPORT ON IMPLEMENTATION OF DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No: …

(Place), date………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: … (2) …

 

REPORT ON PROGRESS OF THE IMPLEMANTATION OF THEDETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT

 

of…(3)…

 

1. General information about the establishment:

Name of the establishment’s owner: ……………………………………………………………

Address: ……………………………………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The decision on approval of the detailed environmental protection project No ... date ... of ... (2) ...

2. Completed environmental protection works, measures

Completed works / measures ... date of completion..., Date of putting into operation ...

Completed works / measures ... date of completion..., Date of putting into operation ...

...

3. The results of the monitoring, analysis of the typical parameters when the environment protection works/ measures are operated.

 Ensure all the typical parameters for waste of the establishment which have been defined in technical regulations on environment respectively.

4. The contents changed from the approved detailed environmental protection project (if any)

4. Documents enclosed with the report (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Recipients:
- As above ; - Save …

 

(4)

(title, full name, signature and stamp)

Notes:

Establishment’s owner

(2) Name of the assessing agency

(3) Name of the establishment

(4) Authorized representatives of the establishment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF REPORT ON COMPLETION OF THE WHOLE ENVIRONMENTAL PROTECTION WORKS UNDER THE DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

(1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No: …

Regarding report on completion of environmental protection works under the detailed environmental protection project of ... (3) ...

(Place), date………….

 

To: …(2)…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address: ……………………………………………………….

Place of implementation: ...................................................... ………………………………………………

Phone:….Fax : ............ E-mail :……………………..

The decision on approval of the detailed environmental protection project No ... date ... of ... (2) ...

Has implemented the environmental protection works, measures in accordance with the content of Decision on approving the detailed environmental protection project, including:

1…

2…

send to ... (2) ... a record including:

- One (01) copy of the approval decision together with a copy of the detailed environmental protection project approved by (4) ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We shall ensure the fidelity of the information and data given in the above documents. If anything goes wrong, we bear full responsibility before the law of Vietnam.

 

Recipients:
- As above ; - Save

(4)

(title, full name, signature and stamp)

 

Notes:

(1) Name of the agency / enterprise owning the establishment

(2) Name of the agency approving the detailed environmental protection project;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4) Authorized representatives of the establishment.

 

REPORT ON COMPLETION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION WORKS UNDER THE DETAILED ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT

of (3)

1. General information about the establishment:

Name of the establishment’s owner: ……………………………………………………………

Address: ……………………………………………………….

Place of implementation: ...................................................... ………………………………………………

Phone:….Fax : ............ E-mail :……………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Completed environmental protection works of the establishment

Collection and treatment systems of wastewater and rainwater

Collection network of wastewater and rainwater

(Clearly describe the technical parameter of the collection network of wastewater, rainwater, the location of these works together with illustrative diagrams and technical design)

Constructed and renovated treatment works of wastewater and rainwater:

(Clearly describe the technology process, the size and capacity, the technical parameters of the constructed and renovated works and equipment)

(Raw materials, fuel, materials including chemicals (if any) that have been used, are being used and will be used for the operation of the works, environmental protection measures along with the specific instructions about: trademark, chemical formula (if any), volume used per unit of time (day, month, quarter, year)).

Operation results of treatment works of wastewater and rainwater

(Specify name and contact address of the unit performing the measurement, analysis sampling of environment: time, method, volume of sample assumed to be set up(if any) time to carry out the measurement, sampling, sample analysis, equipment, methods of measurement, sampling and sample analysis that are used)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time of measurement, analysis sampling; Standards, Regulations for comparison.

Discharge flow

(Unit)

Typical pollution parameter (*) of the establishment

parameter A

(Unit)

parameter B

(Unit)

etc ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Before treatment

After treatment

Before treatment

After treatment

Before treatment

After treatment

First-time

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN/QCVN….

 

 

 

 

 

 

 

Notes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Means and equipment for collection, storage and treatment of conventional solid wastes and hazardous wastes

(Specify the scale, the technical parameter along with the detailed design of the solid waste treatment works in case of self-treatment of the establishment’s owner)

If the establishment hires another unit to treat the waste, it must state the name and address of such hired unit, enclosed with a contract on the hire of treatment (copied and attached in the appendix of the project). The written comparison the results with the current technical regulations on environment)

Works, equipment for exhaust treatment

(fully list constructed works, measures of treatment of dust and exhaust; origins and treatment effectiveness of equipment of treatment of dust, exhaust that was constructed, operating results of the treatment works of dust, exhaust and statistics under tabular format similar to wastewater (excluding column of before treatment).

Countermeasures for noise, vibration

Works, precautions and response to environmental emergencies  

Other environmental protection works, measures

- The effectiveness of other measures of prevention, minimizing the impact on the environment and socio-economic should be assessed and compared with the current regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Documents enclosed with the report

We send the relevant records and documents bounded into volume enclosed with this report including:

- One (01) copy of the approval decision together with a copy of the detailed environmental protection project approved by (4);

- Seven (07) copies of the report on results of implementation of the detailed environmental protection project of the establishment; enclosed with the following Appendices: (depending on the type of the establishment, some or all of these documents are included):

+ The record of as-built drawing of the environmental protection and treatment works (if the establishment does not have the as-built drawing, it is allowed to provide technical design documents. If it only has the technical design documents, it should specify whether it complies with the technical design documents. Specify deviations (if any));

+ The certificate, accreditation of environmental treatment equipment that is imported synchronously or has been commercialized (if any);

+ The note of sampling and results of measurement, analysis the sample of trial operation of waste treatment works;

+ The acceptance record of environmental protection works or other documents relating to the environmental protection works, measures;

+ The contract for collection, transportation, treatment of conventional solid wastes with competent units (for the case where the establishment generates conventional solid wastes during operation without conventional solid waste treatment works);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The contract or written agreement of the connection to the wastewater treatment and collection system (for the base where the establishment is located in the concentrated production, business, service zones and generates wastewater during operation);

+ The Decision on approval of plans to prevent and respond to oil spills; written certification of eligibility for fire and explosion prevention granted to the establishment (for the case where the establishment is subject to these types of documents as prescribed by law).

4.  Environmental monitoring program

Based on the environmental monitoring program in the approved detailed environmental protection project, the establishment’s owner reviews insufficient contents and rectifies, completes the environmental monitoring program in accordance with the production, business and service of the establishment.

We pledge that the information and data mentioned above is true; if there is anything wrong, we bear full responsibility before the law. /.

 

 

(4)

(title, full name, signature and stamp)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF REQUEST FOR CERTIFICATION OF REGISTRATION OF SIMPLE ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

…(1)…
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No: ...../…..

Regarding the certification of registration of simple environmental protection project of…(2)…

(Place, date………….

 

To: …(3)…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We pledge that all information and data given in the above project is completely truthful and we bear complete responsibility before the law if there is anything wrong.

Kindly request (3) to soon consider and grant the certificate of registration of simple environmental protection project.

Respectfully thanks. /.

 

Recipients:
As above; -...(6)… - Save…

…(5)…

(title, full name, signature and stamp)

 

Notes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Full name of the establishment

(3)Name of the agency certifying the registration of simple environmental protection project

(4) Contact address by post

(5) Competent representative of agency/ enterprise owning the establishment.

(6) Other recipients (if any)

 

APPENDIX 14.

COVER, EXTRA COVER, CONTENT AND STRUCTURE OF SIMPLE ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 14a. Cover, endpaper, content and structure of simple environmental protection project for establishment registering in the Service of Natural Resources and Environment or district-level People’s Committee

 

(NAME OF GOVERNING BODY/ APPROVING BODY OF THE ESTABLISHMENT-if any)

(NAME OF THE AGENCY / ENTERPRISE OWNING THE ESTABLISHMENT)

 

 

 

PROJECT

SIMPLE ENVIRONMENTAL PROTECTION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Name of the agency / enterprise owning the establishment (2)

Signature, full name and stamp of authorized representatives

ADVISORY BODY (if any) (2)

Signature, full name and stamp of authorized representatives

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

(Place), month………year….

 

 

Notes:

(1) Full name of the establishment (as written in the investment document of the establishment).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

TABLE OF CONTENTS OF LIST OF ABBREVIATION IN THE LIST OF TABLES AND PICTURES

OPENING

- Agency issuing the decision on the incorporation of the establishment, number and date of the establishment decision; number and date of the document of investment registration (if any); number and date of the investment certificate (if any); Other relevant information (copied and attached to the appendix of the project).

- If the establishment is located in the concentrated ​​production, business and service zones, the name of the zone / concentration, number and date of the written approval of the management board of such zone/ concentration must be specified (copied and enclosed with the appendix of the project).

- The current condition of the establishment (the type in accordance with Clause 1 of Article 15 of this Circular).

CHAPTER 1. BRIEF DESCRIPTION OF ESTABLISHMENTS

Name of the establishment  

The current name of the establishment (in consistence with the name stated in the cover and endpaper of the detailed environmental protection project) should be specified fully and accurately.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The full names and titles of the owner along with directions on his contact address, means of communication (telephone, fax, e-mail) should be specified fully.

Establishment’s geographical location

- Description of the establishment’s geographical location: the location of the area of ​​the administrative unit from commune level upwards should be specified; If the establishment is located in the concentrated production, business and service zones, the name of such zone must be specified before the administrative place-name; coordinates the control points of the location of the establishment together with a diagram showing the position of such control points should be specified.

- The natural, socio-economic objects that may be affected by the establishment should be described.

- the position from which wastewater is being discharged and will be discharged of the establishment and the purpose of water use of receiving waters according to current regulations (in case of wastewater) should be shown.

- The map or diagram should be enclosed to illustrate the geographic location of the establishment and surrounding objects as described.

Construction items of the establishment

- Infrastructure group such as roads, ports, communications, electricity supply, water supply, wastewater drainage, rain water drainage and other infrastructure (if any);

- Production, business and service item group includes: working office, housing, factories, warehouses, collection stations of raw materials and other relevant items;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Size / capacity, operation time of establishment

- Size/capacity.

- The time in which the establishment was put into operation; the time in which the establishment is expected to be put into operation (for establishments specified in Point dd, Clause 1, Article 15 of this Circular).

Production / operation technology of the establishment

production/ operation technology of the establishment should be briefly described enclosed with the illustrative diagram which gives specific instruction on waste streams and / or the position that can cause environmental problems which are not caused by waste (if any).

Machinery, equipment

Types of machinery and equipment that have been installed and are being used, that are being installed or will be installed should be fully listed (for establishments specified in Clause 1, Article 15 of this Circular) enclosed with the specific instructions on name, manufacture place, manufacture year, condition when they are put into use (new or old, if they are old, the remaining quality percentage must be specified).

Raw materials, fuel, materials

type of raw material, fuel, chemicals that the establishment needs to use should be listed enclosed with specific instruction on trade name, chemical formula (if any), volume used per unit of time (day, month, quarter, year).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Implementation of environmental protection of the establishment in past time

- The implementation of environmental protection of the establishment during operation should be summarized.

- The reasons for failure to make a registration of environmental standards, a written commitment to environment protection or environmental protection project before should be specified.

- The form and level of penalties for administrative violations and other penalties that the establishment has been suffered (if any).

- Problems and difficulties (if any) should be specified.

Requirements: If the establishment has been penalized, penalty documents must be copied and attached to the Appendix of the project.

CHAPTER 2. DESCRIPTION OF WASTE SOURCES, ENVIRONMENTAL IMPACT OF ESTABLISHMENTS, ENVIRONMENTAL PROTECTION WORKS AND MEASURES  

Generation sources of waste

Wastewater

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hazardous wastes

Exhaust

Requirements for the contents from Section 2.1.1 to Section 2.1.4:

each generation source of waste should be clearly described enclosed with the specific calculation on discharge content (concentration) of each typical parameter of the establishment according to technical regulations on environment respectively; total volume / flow of discharge (kilograms, tons, m3) of each typical parameter and the entire source in one day (24 hours), one month, one quarter and one year. If the establishment has 02 or more different waste discharge points, calculate the total volume / flow of discharge for each point must be calculated.

Sources of noise and vibration

Each generation source of noise and vibration should be described clearly.

Impact on environment and socio-economy  

- The environmental problems caused by the establishment (if any) such as: erosion, slide, Landslide, subsidence; erosion of river, stream, lake, coast; change of surface water and groundwater level; salinisation; alum intrusion; degradation of the physical and biological environment component; biodiversity change and other environmental problems should be described.

The contents in Section 2.1 and 2.2. must be stated clearly in each stage, as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Future operation stage under the plan made (if any).

- Stage of termination of operation (if any)

Environmental protection works and measures of the establishment

Collection and treatment systems of wastewater and rainwater

Means and equipment for collection, storage and treatment of conventional solid wastes and hazardous wastes

Works, equipment for exhaust treatment

Measures for noise, vibration prevention

Works, measures for prevention and response to environmental emergencies

Other environmental protection works, measures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Raw materials, fuel, materials including chemicals (if any) that have been used, are being used and will be used for the operation of the works, environmental protection measures along with the specific instructions about: trademark, chemical formula (if any), volume used per unit of time (day, month, quarter, year).

- Technology process, management and operation process of waste treatment works, treatment effectiveness and comparison of the results with the current technical regulations of the environment

- If the establishment hires another unit to treat the waste, it must state the name and address of such hired unit, enclosed with a contract on the hire of treatment (copied and attached in the appendix of the project).

- The effectiveness of other measures of prevention, minimizing the impact on the environment and socio-economic should be assessed and compared with the current regulations.

Plan for construction, renovation and operation of works and implementation of environmental protection measures

(Only applies to establishments of which environmental protection works and measures meet technical regulations on environment)

CHAPTER 3. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

Minimize adverse impacts due to waste

- Respective resolving measures and explanations about the feasibility, effectiveness of such resolving should be specified. If the establishment does not have measures or have measures but such measures are hardly feasible within the framework of the establishment, reasons and specific petitions must be specified so that relevant agencies can resolve and make decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Minimize other adverse impacts

Each adverse impact should be enclosed with the respective resolving measures and explanations about the feasibility, effectiveness of such resolving. If the establishment does not have measures or have measures but such measures are hardly feasible within the framework of the establishment, reasons and specific petitions must be specified so that relevant agencies can resolve and make decision.

Environmental monitoring plan

- The monitoring of flow of exhaust, wastewater and typical pollution parameters in typical exhaust, wastewater of the establishment, in conformity with the technical standards of the current environment, at least (01) time / 06 months is required. The owners of establishments which connect their wastewater to be treated in concentrated sewage treatment system of the concentrated production, business and service zones are not required to monitor their wastewater.

- Monitoring points must be shown in the diagram with clear notes and coordinates under current regulations.

Requirements:

- Entities which increase their scale, upgrade and increase their capacity must specify the results of the application of measures to minimize negative impacts, prevention and response to environmental emergencies of the establishment that is under operation and analyze the causes of such results in the content of Part III of this Appendix.

- Entities that are required to set up the environmental protection project again, must clearly show the changes in measures to minimize negative impacts, prevention and response to environmental emergencies in the content of Part III of this Appendix.

- In addition to the description of measures to minimize adverse environmental impacts as provided in Sections 3.1 and 3.2 of this Appendix, measures to minimize adverse environmental impacts with work nature must be listed under tabular form, in which type, technical properties, necessary quantity and together with the construction progress for each project should be specified..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CONCLUSIONS, PETITIONS AND COMMITMENTS

1. Conclusions

The establishment should clearly conclude that:

- It can identify, describe the waste sources and calculate types of wastes identify and describe the environmental and socio-economic problems;

- The environmental protection works and measures have the effectiveness and feasibility; it can solve environmental and socio-economic problems arising from its operation.

2. Petition

Petitions should be sent to relevant agencies, departments at central and local levels for solving the problems that exceeds the solving ability of the owner.

3. Commitment

- Committing to comply with the contents and schedule of construction, renovation and operation of environmental protection works and measures;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Commitment to comply with the provisions of legislation on environmental protection relating to the establishment, including technical regulations and standards on environment.

- Commitment to compensate and remedy environmental pollution in the event of the occurrence of a problem during operation of the establishment.

APPENDIX

Appendix 1: Relevant documents

Appendix 1.1. Copies of the legal documents relating to the establishment of the facility

Annex 1.2. Copies of documents on handling environmental violations (if any)

Annex 1.3. Copies of analysis result paper of environment, contract of environmental treatment (if any)

Appendix 1.4. Copies of relevant documents (if any)

Appendix 2: illustrating pictures (other than pictures shown in the project)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The simple environmental protection project is set up in three (03) originals, signed by the establishment’s owner at the bottom of each page and signed, written full name, title and stamped (if any) of the authorized representative of the establishment’s owner on the last page.

APPENDIX 14b. Cover, endpaper, structure and content of simple environmental protection project for establishments of which scale is households

 

(NAME OF GOVERNING BODY/ APPROVING BODY OF THE ESTABLISHMENT-if any)

(NAME OF THE AGENCY / ENTERPRISE OWNING THE ESTABLISHMENT)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SIMPLE ENVIRONMENTAL PROTECTION

of…(1)…

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Signature, full name and stamp of authorized representatives

ADVISORY BODY (if any) (2)

Signature, full name and stamp of authorized representatives

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Place), month………year….

 

 

Notes:

The full and exact name of the establishment

(2) Only shown in the endpaper.

 

APPENDIX

OPENING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The current condition of the establishment (the type in accordance with Clause 1 of Article 14 of this Circular).

Part 1. BRIEF DESCRIPTION OF THE ESTABLISHMENT

Name of the establishment  

Fully, exact and current name of the establishment  

Establishment’s owner

The full names and titles of the owner along with directions on his contact address, means of communication (telephone, fax, e-mail) should be specified fully.

Establishment’s geographical location

The geographic location of the establishment should be specified

Size / capacity, manufacturing process and operation time of establishment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- manufacturing process

- Beginning time of the operation, operation time in the year (for the seasonal operation type)

Part 2. WASTE SOURCES AND MANAGEMENT/ TREATMENT MEASURES

Conventional solid waste source

Liquid waste sources

Gaseous waste sources

Hazardous waste sources (if any)

For other types of solid, liquid and gaseous waste: generation sources of waste, total volume / flow of discharge (kilograms, tons, m3) of each source and the whole establishment of one day (24 hours,  management and treatment measures should be listed..

Sources of noise and vibration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CONCLUSIONS, PETITIONS AND COMMITMENTS

1. Conclusions

- The effectiveness and feasibility of the measures to collect, store, treat wastes sources of the establishment should be specified.

2. Petition

Petitions should be presented to relevant agencies, departments for solving problems beyond the solving capacity of the owner.

3. Commitment

- Commitment to implement the contents of environmental protection stated in the simple environmental protection project, especially the contents of the waste treatment.

- Commitment to comply with the provisions of legislation on environmental protection relating to the establishment.

- Commitment to compensate and remedy environmental pollution in the event of the occurrence of problems in the process of construction and operation of the establishment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Relevant documents

- Drawings, pictures (if any).

 

The simple environmental protection project is set up in three (03) originals, signed by the establishment’s owner, written full name, title and stamped (if any) of the authorized representative of the establishment’s owner on the last page.

APPENDIX 15.

FORM OF CERTIFICATION OF REGISTRATION OF SIMPLE ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECTS

 (Enclosed herewith the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 26/2015 / TT-BTNMT dated May 28, 2015)

The People’s Committee of…(1)…
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Place), date………….

 

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SIMPLE ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT

Of…(2)…

 

Pursuant to the Law on Environment protection dated June 23, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 18/2015 / ND-CP dated February 14, 2015 defining environmental protection planning, strategic environment assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans;

Pursuant to the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No…/2015/TT-BTNMT dated…, 2015 stipulating detailed environmental protection project, simple environmental protection project;

Pursuant to…(3).......... defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of ... (1) ...;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

… (1) …

….(1)…HEREBY CERTIFIES:

Article 1. The simple environmental protection project (hereinafter referred to as the Project) of ... (2) ... (hereinafter referred to as the establishment) founded by ... (4) ... (hereinafter referred to as the owner) is registered at….(1)….

Article 2. Responsibility of establishment’s owner

Implement properly and fully contents in the environmental protection project; ensure that the waste and other environmental problems are managed, treated satisfactorily under current law.

... (In case of other requirements)

Article 3. This certificate is valid from the date of its signing. /.

 

Recipients:
As above; -...(6)… - Save…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(title, full name, signature and stamp)

 

Notes:

(1) Name of the agency certifying the registration of simple environmental protection project

(2) Full name of the establishment

(3) Full name of the document defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of …(1)…

(4) Name of the agency / enterprise owning the establishment

(5) Authorized representatives of..(1)….

(6) Other recipients (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX LIST

Appendix 1a. Entities that are required to set up detailed environmental protection project

Appendix 1b. Entities that are required to set up simple environmental protection project

Appendix 2. form of written request for assessment and approval of detailed environmental protection project

Appendix 3. Cover, endpaper, content and structure of detailed environmental protection project

Appendix 4. Form of consultation on detailed environmental protection project submitted to communal People’s Committees by establishment’s owner.

Appendix 5. Form of reply to establishment’s owner made by the communal people’s committee

Appendix 6. Form of establishment decision of inspectorate for assessment of the detailed environmental protection project

Appendix 7. Form of comment on detailed environmental protection project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appendix 9. Form of approval decision of detailed environmental protection project

Appendix 10. Form of certification of project

Appendix 10a. Form of certification of approving detailed environmental protection project

Appendix 10b. Form of certification of issuing the Certificate of registration of simple environmental protection project

Appendix 11. Form of report on implementation of detailed environmental protection project

Appendix 12. Form of report on completion of environmental protection works under detailed environmental protection project

Appendix 13. Form of written request for certification of registration of simple environmental protection project

Appendix 14. Cover, endpaper, content and structure of simple environmental protection project

Appendix 14a. Cover, endpaper, content and structure of simple environmental protection project for establishment registering in the Service of Natural Resources and Environment or district-level People’s Committee

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appendix 15. Form of certification of registration of simple environmental protection project

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


193.853

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!