Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 378/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và 1788/QĐ-TTg về Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 378/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 22/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1788/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN NĂM 2020

Ngày 16 tháng 9 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 1788/QĐ-TTg). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến nay hoàn thành trên 90% thể hiện quyết tâm và cố gắng lớn của Chính phủ và các Bộ, địa phương trong việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phần lớn tồn tại từ khi ban hành Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, cùng với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng tiếp tục phát sinh thêm là điều rất đáng quan tâm, cần có sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, địa phương để tập trung xử lý và khắc phục có hiệu quả. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn thiếu quyết liệt và cụ thể, việc phân công trách nhiệm và phối hợp liên ngành thời gian qua còn hạn chế, kinh phí bố trí còn thiếu ... nên kết quả thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn thấp.

2. Về các nhiệm vụ thời gian tới

Để phấn đấu thực hiện tốt Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Khẩn trương củng cố Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020; hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo đó phân công, làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành trong vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước;

- Hoàn thiện công tác thống kê, báo cáo, bảo đảm cung cấp thông tin chi tiết đến Ban Chỉ đạo liên ngành và Thủ tướng Chính phủ về đánh giá kết quả đã được thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, các trọng điểm xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại từng địa phương;

- Hoàn thiện cơ chế bàn bạc, trao đổi thông tin giữa Ban Chỉ đạo liên ngành và các Bộ, ngành để nghiên cứu, đề xuất các mô hình chính sách, cơ chế mới mang tính đột phá, hiệu quả để giải quyết nguồn vốn cho các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cùng với hướng dẫn và giám sát thực hiện tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đặc biệt quan tâm đến việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất phương thức và số liệu báo cáo trong kế hoạch hàng năm, năm năm về chỉ tiêu kết quả thực hiện xử cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Trong năm 2015 xây dựng và công bố các tiêu chí đánh giá để xếp hạng về chất lượng bảo vệ môi trường đối với các địa phương và cả nước;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định gắn trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu các cơ sở gây ô nhiễm trong việc xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý.

b) Trên cơ sở báo cáo chi tiết của Ban Chỉ đạo liên ngành về các hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các chỉ đạo cụ thể đối với từng Bộ, ngành và địa phương trong việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

c) Đối với Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh và Công ty cổ phần Mía đường Cà Mau

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm xây dựng phương án giải quyết triệt để ô nhiễm, đưa nhà máy vào hoạt động bình thường sau thời gian xử lý, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các Công ty cổ phần mía đường trong việc chậm xử lý ô nhiễm theo tinh thần
Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương xem xét, phê duyệt phương án hợp lý để xử lý nghiêm các vi phạm của hai nhà máy mía đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của nông dân vùng trồng mía nguyên liệu.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng và triển khai cơ chế huy động vốn ODA để xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (các bãi rác và bệnh viện tuyến huyện) đồng thời quan tâm nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư xã hội hóa bằng nguồn trong nước.

đ) Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý; tích cực phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn đến năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, CT, KH&CN, TC, GTVT, XD, KH&ĐT, NN&PTNT, YT, LĐ-TB&XH, CA, QP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), Th. 163

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 378/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và 1788/QĐ-TTg về Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.348

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17