Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 94/2002/QĐ-UB phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 94/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 21/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 1423/KHCNMT-DAMT ngày 28 tháng 7 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, các chương trình môi trường đến năm 2005 và kế hoạch môi trường năm 2002 với những nội dung cụ thể trong “Báo cáo tóm tắt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình môi trường thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng Ban, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường và Giám đốc Sở Giao thông công chánh làm Phó Trưởng Ban và đại diện của các cơ quan (theo danh sách đính kèm) làm Thành viên.

Ban Chỉ đạo chương trình môi trường thành phố có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch môi trường hàng năm, phù hợp với Chiến lược quản lý môi trường thành phố đến năm 2010; định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tiến độ thực hiện chương trình.

Điều 3. Phân công trách nhiệm :

3.1. Giao Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Sở Giao thông công chánh, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung chi tiết và kinh phí thực hiện các chương trình môi trường năm 2002 theo phân công trong báo cáo tóm tắt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Định kỳ hàng quý, các Sở có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình về Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo chương trình môi trường thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố.

3.2. Giao Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá tổ chức xem xét, thẩm định nội dung, kinh phí của các chương trình môi trường của các Sở được phân công tại Điểm 3.1, Điều 3 và trình Ban Chỉ đạo chương trình môi trường thành phố.

Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng chương trình môi trường hàng năm phù hợp với những nội dung trong Chiến lược đã được phê duyệt trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định ; hàng quý tổng hợp tình hình báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân thành phố

3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá có trách nhiệm bố trí vốn để triển khai thực hiện Chiến lược quản lý môi trường thành phố đến năm 2010.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Sở Giao thông công chánh, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Thành viên Ban Chỉ đạo chương trình môi trường thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Xây dựng
- Bộ Y tế
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành Ủy  
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP
- Các Sở-Ngành thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /2002/QĐ-Ủy ban Khoa học ngày tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban

  Chỉ đạo;

2. Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Phó Trưởng Ban

 Thường trực ;

3. Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Phó Trưởng Ban ;

4. Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Thành viên ;

5. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên ;

6. Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên ;

7. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên ;

8. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên ;

9. Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thành viên ;

10. Phó Kiến trúc sư trưởng thành phố, Thành viên ;

11. Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất,

 Thành viên ;

12. Phó Bí thư Thành Đoàn, Thành viên ;

13. Viện Trưởng Viện môi trường và Tài nguyên, Thành viên ;

14. Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường, Thành viên ;

15. Trưởng Phòng Quản lý môi trường, Sở Khoa học-Công nghệ và

 Môi trường, Thành viên./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/2002/QĐ-UB phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status