Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 814/2006/QĐ-BTNMT Ban hành quy chế lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 814/2006/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Công Thành
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 814/2006/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN CHUYÊN MÔN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng
- Lưu VT, Vụ KHTC

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Công Thành

 

QUY CHẾ

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN CHUYÊN MÔN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện và nghiệm thu các dự án, đề án chuyên môn (dưới đây gọi chung là các dự án chuyên môn) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chế này không điều chỉnh đối với các nhiệm vụ có tính chất thường xuyên.

Quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện và nghiệm thu các dự án chuyên môn.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của công tác quản lý các dự án chuyên môn

1. Thống nhất quản lý các dự án chuyên môn thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì quản lý và thực hiện.

2. Đảm bảo việc sử dụng ngân sách của Nhà nước trong việc thực hiện các dự án chuyên môn đúng mục đích, đạt chất lượng và có hiệu quả.

3. Xác định rõ yêu cầu quản lý phù hợp với mục đích sử dụng vốn, xác lập và công khai hóa các yêu cầu quản lý.

4. Phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý chuyên môn, đơn giản hóa các thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý các dự án chuyên môn

1. Các dự án chuyên môn phải xuất phát từ yêu cầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các dự án chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện phải nằm trong kế hoạch hàng năm Bộ đã giao cho đơn vị thực hiện.

3. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

4. Tuân thủ các quy trình, quy phạm, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành.

Điều 4. Trình tự quản lý các dự án chuyên môn

Trình tự quản lý các dự án chuyên môn bao gồm các giai đoạn sau:

1. Lập kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn hàng năm: Căn cứ hướng dẫn lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, các đơn vị tiến hành lập kế hoạch chuyên môn, trong đó nêu cụ thể các dự án cần triển khai theo thứ tự ưu tiên trình Bộ trưởng phê duyệt.

2. Lập dự án:

a) Dự án chỉ được lập khi có trong danh mục kế hoạch Bộ giao cho đơn vị, hoặc được Bộ cho phép bằng văn bản.

b) Công tác lập dự án bao gồm toàn bộ các công việc nghiên cứu, khảo sát, xác định nội dung chuyên môn, dự toán kinh phí, hoàn thành văn bản, thẩm định và phê duyệt dự án.

3. Thực hiện dự án: Bao gồm toàn bộ các công việc từ khi có quyết định phê duyệt dự án, giao kế hoạch thực hiện cho đến khi hoàn thành toàn bộ dự án.

4. Nghiệm thu kết thúc dự án: Bao gồm các công việc kiểm tra nghiệm thu, thẩm định về khối lượng, chất lượng sản phẩm dự án của các cơ quan chức năng hoặc của Hội đồng nghiệm thu (nếu có).

Điều 5. Các loại dự án chuyên môn và thẩm quyền phê duyệt

1. Tuỳ theo tính chất và quy mô, các dự án chuyên môn được phân loại như sau:

a) Dự án quan trọng có tính quốc gia liên ngành: Là dự án có liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương và có liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

b) Dự án cấp Bộ, ngành: Là dự án có mục tiêu nhằm giải quyết những nhiệm vụ lớn, có liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn và có dự toán kinh phí trên 1 tỷ đồng.

c) Dự án cấp cơ sở: Là dự án có dự toán kinh phí đến 1 tỷ đồng.

2. Thẩm quyền phê duyệt dự án:

a) Dự án quan trọng có tính chất liên ngành: Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Dự án cấp Bộ, ngành, cấp cơ sở: Các đơn vị trình Bộ trưởng phê duyệt. Căn cứ tầm quan trọng và quy mô của từng dự án, Bộ trưởng có thể phân cấp cho thủ trưởng các đơn vị phê duyệt.

Chương 2:

TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN CHUYÊN MÔN

Điều 6. Lập dự án chuyên môn

Nội dung cơ bản của dự án chuyên môn bao gồm:

1. Sự cần thiết, mục tiêu và nhiệm vụ của dự án:

Cần nêu rõ cơ sở pháp lý, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của dự án; thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện dự án, chủ đầu tư, chủ quản đầu tư, đơn vị thựchiện, đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có).

2. Hiện trạng về thông tin tư liệu, những công việc đã làm có liên quan đến dự án:

Nêu rõ đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu vực thực hiện dự án. Những thông tin, tư liệu, công việc đã làm có liên quan đến nội dung dự án và đánh giá mức độ sử dụng phục vụ cho dự án.

3. Nội dung chính của dự án:

Nêu cụ thể những công việc cần làm, những giải pháp kỹ thuật - công nghệ, khối lượng nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và các sản phẩm của dự án.

4. Dự toán kinh phí:

Bao gồm các văn bản pháp lý được sử dụng để lập dự toán như các thông tư hướng dẫn, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi và các văn bản khác có liên quan; dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc và tổng dự toán của toàn bộ dự án; đối với những dự án lớn chưa lập được dự toán chi tiết của từng hạng mục công việc thì có thể lập dự toán cho các hạng mục công việc chính, trong quá trình triển khai dự án sẽ lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau; nguồn kinh phí đầu tư cho thực hiện dự án.

5. Tổ chức thực hiện:

Nêu rõ cơ chế thực hiện, tiến độ thực hiện, tiến độ cấp phát kinh phí...

6. Phần phụ lục (nếu có).

Điều 7. Thẩm định dự án chuyên môn

Tất cả các dự án chuyên môn trước khi phê duyệt phải được thẩm định. Trình tự và nội dung thẩm định được quy định như sau:

1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ và Bộ phê duyệt:

a) Vụ Kế hoạch Tài chính là cơ quan chủ trì thẩm định các dự án chuyên môn do Thủ tướng Chính phủ và Bộ phê duyệt. Trước khi gửi dự án về Bộ để thẩm định, đơn vị phải tiến hành thẩm định ở cấp cơ sở. Quy trình thẩm định cấp cơ sở do thủ trưởng đơn vị quyết định.

b) Hồ sơ đề nghị Bộ thẩm định gửi qua Vụ Kế hoạch Tài chính, gồm tờ trình và 5 bộ hồ sơ dự án.

c) Khi nhận được hồ sơ xin thẩm định, Vụ Kế hoạch Tài chính chuyển cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến thẩm định hoặc các thành viên Hội đồng thẩm định (nếu có).

d) Khi xét thấy cần thiết, Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định những dự án có phạm vi, nội dung, tính chất và quy mô lớn, có tính quốc gia, liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực.

đ) Thời gian thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi có ý kiến thẩm định, Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp và thông báo cho đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa. Thời gian chỉnh sửa không quá 5 ngày làm việc. Hồ sơ sau khi chỉnh sửa và tờ trình đề nghị phê duyệt, trong đó nêu rõ những ý kiến đã tiếp thu sửa chữa. Trên cơ sở dự án đã chỉnh sửa, Vụ Kế hoạch Tài chính xem xét trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Đối với các dự án đã phân cấp cho các đơn vị phê duyệt:

Việc thẩm định do thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định của mình.

3 Nội dung thẩm định bao gồm:

a) Sự cần thiết và tính cấp bách của dự án;

b) Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn, mức độ tin cậy của các thông tin dữ liệu để lập dự án;

c) Sự phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch được giao;

d) Nội dung công việc, giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý, khối lượng sản phẩm;

đ) Căn cứ xác định và mức độ chính xác của dự toán kinh phí;

e) Tính khả thi và tính hiệu quả của dự án.

Điều 8. Phê duyệt dự án chuyên môn

1. Đối với các dự án chuyên môn do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

Vụ Kế hoạch Tài chính dự thảo văn bản trình Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực ký gửi các Bộ, ngành có liên quan xin ý kiến thẩm định, tổng hợp ý kiến thông báo cho đơn vị tiếp thu sửa chữa; dự thảo văn bản của Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với các dự án do Bộ phê duyệt:

Sau khi các đơn vị chỉnh sửa hoàn chỉnh, Vụ Kế hoạch Tài chính kiểm tra soát xét lại lần cuối, dự thảo quyết định trình Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực phê duyệt.

3. Đối với các dự án Bộ phân cấp cho các đơn vị phê duyệt:

Sau khi phê duyệt xong phải gửi quyết định phê duyệt dự án kèm theo 01 bộ hồ sơ dự án về Vụ Kế hoạch Tài chính để theo dõi.

Chương 3:

QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN CHUYÊN MÔN

Điều 9. Nội dung quản lý thực hiện dự án chuyên môn

1. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện dự án.

2. Triển khai tiếp các công việc của dự án như: Tổ chức khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế ( đề cương chi tiết chuyên môn) và dự toán chi tiết các hạng mục công việc (nếu có).

3. Giao kế hoạch hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị thực hiện dự án (đối với các dự án có yêu cầu).

4. Tổ chức giám sát thực hiện dự án.

Điều 10. Lập, phân bổ và quyết toán kinh phí các dự án chuyên môn

1. Hàng năm, căn cứ vào văn bản hướng dẫn lập kế hoạch và dự toán ngân sách của Bộ, các đơn vị lập dự toán chi cho các dự án chuyên môn cùng với dự toán năm của đơn vị gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ vào các dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm được các cơ quan có thẩm quyền giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Kế hoạch Tài chính lập phương án phân bổ cho các dự án chuyên môn cùng với phân bổ dự toán năm cho các đơn vị trình Bộ trưởng xem xét và gửi Bộ Tài chính để thẩm định.

3.Sau khi phương án phân bổ dự toán ngân sách đã được Bộ Tài chính thống nhất, Bộ trưởng quyết định giao dự toán chi cho các dự án chuyên môn cùng với dự toán chi hàng năm cho các đơn vị thực hiện.

4. Cuối năm kế hoạch, các đơn vị sử dụng ngân sách lập báo cáo quyết toán chi phí cho các dự án chuyên môn theo đúng quy định hiện hành và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch Tài chính) để xét duyệt.

Điều 11. Thiết kế kỹ thuật (lập đề cương chi tiết chuyên môn) và lập dự toán chi tiết dự án chuyên môn

1. Trước khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong dự án, phải tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đề cương chi tiết chuyên môn) và dự toán chi tiết (nếu có).

2. Thiết kế kỹ thuật (để cương chi tiết chuyên môn) của từng hạng mục công việc phải phù hợp với phương án kỹ thuật công nghệ (nội dung chuyên môn) đã phê duyệt trong dự án.

3. Dự toán chi tiết các hạng mục công việc phải phù hợp với dự toán trong dự án đã phê duyệt. Tổng dự toán chi tiết các hạng mục công việc nếu vượt tổng dự toán của dự án đã phê duyệt phải báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt dự án để điều chỉnh.

4. Việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đề cương chi tiết chuyên môn) và dự toán chi tiết các hạng mục công việc thực hiện theo quyết định phân cấp, ủy quyền của Bộ.

Điều 12. Bổ sung, điều chỉnh dự án chuyên môn

1. Trường hợp dự án đã được phê duyệt và đang thực hiện theo kế hoạch được giao, nhưng do điều chỉnh yêu cầu quản lý, thay đổi địa điểm, thay đổi nội dung chuyên môn, thiết kế kỹ thuật - công nghệ, thì chủ đầu tư phải lập tờ trình gửi cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt lại dự án.

2. Trường hợp có lý do chính đáng để không thể tiếp tục thực hiện dự án thì đơn vị phải trình cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến và phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định sau đây để làm cơ sở cấp phát và thanh quyết toán khối lượng công việc đã thực hiện:

a) Quyết định đình chỉ thi công của cơ quan có thẩm quyền;

b) Biên bản kiểm tra xác nhận khối lượng đã thi công của cơ quan có thẩm quyền;

c) Báo cáo quyết toán kinh phí khối lượng đã thi công;

d) Các chứng từ thanh toán có liên quan.

Điều 13. Quản lý chất lượng các dự án chuyên môn

Đơn vị được giao chủ đầu tư dự án chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý chất lượng dự án ngay từ giai đoạn lập dự án, thực hiện dự án cho đến khi kết thúc dự án; thực hiện đẩy đủ các quy định hiện hành về lập, thẩm định, trình duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán chi tiết; thường xuyên kiểm tra chất lượng trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình thi công.

Chương 4:

NGHIỆM THU KẾT THÚC DỰ ÁN CHUYÊN MÔN

Điều 14. Nghiệm thu kết thúc dự án chuyên môn

1. Dự án chuyên môn chỉ được công nhận hoàn thành, bàn giao khi đã thực hiện đầy đủ những yêu cầu chuyên môn do dự án đề ra và được nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng.

2. Tuỳ theo tính chất, đặc điểm của từng dự án chuyên môn, công tác nghiệm thu có thể được tiến hành theo từng phần công việc, từng năm kế hoạch hoặc nghiệm thu toàn bộ dự án.

3. Công tác kiểm tra nghiệm thu, xác nhận dự án hoàn thành do chủ đầu tư tổ chức thực hiện trên cơ sở quy chế kiểm tra nghiệm thu của từng lĩnh vực chuyên môn.

Điều 15. Giao nộp sản phẩm

1. Tất cả sản phẩm dự án sau khi hoàn thành phải giao nộp về cơ quan lưu trữ của từng lĩnh vực để sử dụng chung.

2. Hồ sơ giao nộp gồm:

a) Một bản dự án và quyết định phê duyệt.

b) Hồ sơ nghiệm thu dự án.

c) Các sản phẩm của dự án.

3. Dự án chỉ được thanh quyết toán kinh phí khi có đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu, thẩm định và biên bản giao nộp sản phẩm./. 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 814/2006/QĐ-BTNMT Ban hành quy chế lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.371

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182