Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 791/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 791/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ HỢP PHẦN CỦA DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;
Căn cứ Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc (HPPMG) ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc thống nhất ký ban hành ngày 06/5/2010;
Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh Quyết định số 3700/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/11/2008 về việc phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án “Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu”, dự án SCDM;
Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2011 Dự án “Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu”;
Xét Tờ trình số 44/GNTT ngày 11/3/2011 của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu” năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão – Tổng cục Thủy lợi,.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu” năm 2011 với các nội dung như sau:

+ Tên gói thầu:

- Gói thầu số 1 (hoạt động 1.1.1.1): Đánh giá tiến độ thực hiện chiến lược Quốc gia về Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (GNTT) đến năm 2020 giai đoạn 2007 – 2010 và xây dựng hướng dẫn theo dõi đánh giá thực hiện.

- Gói thầu số 2 (hoạt động 1.1.1.2): Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, di dân và tái định cư.

- Gói thầu số 3a (hoạt động 1.1.1.3): Đánh giá rủi ro đối với Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM): Xây dựng tiêu chí và thử nghiệm ở 3 tỉnh thí điểm.

- Gói thầu số 3b (hoạt động 1.1.1.3): Đánh giá rủi ro đối với CBDRM: Thực hiện trên toàn quốc.

- Gói thầu số 4 (hoạt động 1.1.1.4): Xây dựng tài liệu Hướng dẫn M&E để thực hiện chương trình CBDRM.

- Gói thầu số 5 (hoạt động 1.1.2): Tiến hành các nghiên cứu cụ thể để hỗ trợ việc xây dựng Luật.

- Gói thầu số 6 (hoạt động 2.1.1.2): Thành lập hệ thống thông tin quản lý thiên tai (DMIS); Nâng cấp trang web của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và tạo lập trang web của Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (DMC).

- Gói thầu số 7 (hoạt động 2.1.2.1): Thiết kế và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm.

- Gói thầu số 8 (hoạt động 2.1.2.3): Lập bản đồ công trình khí tượng thủy văn ở các tỉnh thí điểm.

- Gói thầu số 9 (hoạt động 2.3.1): Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm DMC.

- Gói thầu số 10 (hoạt động 2.1.3.1): Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ của Bộ NN&PTNT.

+ Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu 1, 2, 4, 5: Tuyển chọn tư vấn cá nhân.

- Gói thầu 3a, 3b, 6, 7, 8: Đấu thầu rộng rãi.

- Gói thầu 9, 10: Chào hàng cạnh tranh.

+ Giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Giám đốc Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai thuộc Tổng cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Trung tâm PT&GNTT;
- Lưu VT, TCTL, HTQT(NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 


KẾ HOẠCH

ĐẤU THẦU MỘT SỐ HỢP PHẦN CỦA DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 791/QĐ-BNN-HTQT ngày 19 tháng 4 năm 2011)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nghìn đồng

Quy đổi USD

 

HĐ 1.1.1.1. Trợ giúp Bộ NN & PTNT xây dựng các hướng dẫn lập và cập nhật kế hoạch hành động QLRRTT của tỉnh và Bộ, bao gồm M&E: Xây dựng hướng dẫn về QLRRTT và tiến hành một thử nghiệm sử dụng bản hướng dẫn

Gói 1

Đánh giá tiến độ thực hiện chiến lược Quốc gia về Phòng chống và GNTT đến năm 2020 giai đoạn 2007 – 2010 và xây dựng hướng dẫn theo dõi đánh giá thực hiện

585.000

30.000

100% vốn ODA

Tuyển chọn TV cá nhân

Mời quan tâm

Tháng 4+5/2011

Trọn gói

Đến 30/11/2011

 

HĐ 1.1.1.2. Tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động của BDKH: CC, di dân, sơ tán và định cư

Gói 2

Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, di dân và tái định cư

644.182

33.035

100% vốn ODA

Tuyển chọn TV cá nhân

Mời quan tâm

Tháng 4+5/2011

Trọn gói

Xong trước 30/9/2011

 

HĐ 1.1.1.3: Đánh giá rủi ro đối với CBDRM

Gói 3a

Xây dựng tiêu chí và thử nghiệm ở 3 tỉnh thí điểm

390.000

20.000

100% vốn ODA

Đấu thầu rộng rãi

02 túi hồ sơ

Tháng 4+5/2011

Trọn gói

Đến 31/7/2011

3b

Thực hiện trên toàn quốc

1.170.000

60.000

100% vốn ODA

Đấu thầu rộng rãi

02 túi hồ sơ

Tháng 6+7/2011

Trọn gói

Đến 30/11/2011

 

HĐ 1.1.1.4: Hướng dẫn thực hiện M&E đối với CBDRM

4

Xây dựng tài liệu Hướng dẫn M&E để thực hiện chương trình CBDRM

292.500

15.000

100% vốn ODA

Tuyển chọn TV cá nhân

Mời quan tâm

Tháng 4+5/2011

Trọn gói

Đến 30/11/2011

 

HĐ 1.1.2: Trợ giúp Chính phủ trong các hoạt động cải cách thể chế về QLRRTT:

5

Tiến hành các nghiên cứu cụ thể để hỗ trợ việc xây dựng Luật

176.260

9.039

100% vốn ODA

Tuyển chọn TV cá nhân

Mời quan tâm

Tháng 4-6/2011

Trọn gói

Đến 30/11/2011

6

HĐ 2.1.1.2: Thành lập hệ thống thông tin quản lý thiên tai (DMIS); Nâng cấp trang web của Văn phòng BCĐ PCLB trung ương và tạo lập trang web của DMC 

292.500

15.000

100% vốn ODA

Đấu thầu rộng rãi

02 túi hồ sơ

Tháng 4+5/2011

Trọn gói

Đến 30/11/2011

7

HĐ 2.1.2.1: Thiết kế và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm

532.116

27.288

100% vốn ODA

Đấu thầu rộng rãi

02 túi hồ sơ

Tháng 5+6/2011

Trọn gói

Đến 30/11/2011

8

HĐ 2.1.2.3: Lập bản đồ công trình khí tượng thủy văn ở các tỉnh thí điểm

702.000

36.000

100% vốn ODA

Đấu thầu rộng rãi

02 túi hồ sơ

Tháng 4+5/2011

Trọn gói

Đến 30/11/2011

 

HĐ 2.3.1: Hỗ trợ xây dựng Trung tâm QLTT tại Trung ương

9

Mua sắm trang thiết bị

292.500

15.000

100% vốn ODA

Chào hàng cạnh tranh

01 túi hồ sơ

Tháng 7+8/2011

Trọn gói

Đến 30/11/2011

 

HĐ 2.1.3.1: Đào tạo kỹ năng cho cán bộ được lựa chọn của Bộ Nông nghiệp và PTNT

10

Nâng cao trình độ Ngoại ngữ cho Cán bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT

585.000

30.000

100% vốn ODA

Chào hàng cạnh tranh

01 túi hồ sơ

Tháng 4+5/2011

Theo đơn giá

Đến 30/11/2011

Tổng giá trị thực hiện

5.662.059

290.362

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 791/QĐ-BNN-HTQT ngày 19/04/2011 về phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu” ngày 19/04/2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152