Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2010 quy định giá bán gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 749/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Đảng
Ngày ban hành: 14/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 749/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 14 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN MỘT SỐ LỌAỊ GỖ, ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ LÂM SẢN TỊCH THU KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10, ngày 26/4/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẩn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 212/TC-GCS ngày 02/3/ 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Đối với các loại gỗ cùng loại quy định tại Quyết định này nhưng kích cở, chủng loại không phù hợp hoặc chất lượng kém; các loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản khác chưa có trong danh mục quy định tại Quyết định này, UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính phối hợp với Chi cục Kiểm lâm căn cứ vào nhóm gỗ, động vật hoang dã, lâm sản khác cùng loại và giá cả trên thị trường để xác định giá bán cho phù hợp, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu giá thị trường tăng hoặc giảm trên 10% so với mức giá đã quy định trên thì Sở Tài chính phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thống nhất trình UBND xem xét điều chỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1552/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp &PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Cục quản lý giá;
- Thanh tra, CA tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, Sở Tư pháp;
- Lưu VT, NN, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đảng

 

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ BÁN GỖ TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên loại gỗ

ĐVT

Giá bán (đồng/m3)

Gỗ tròn

Gỗ hộp

1

Gỗ mun

 

 

 

a

Gỗ Mun hộp

 

 

 

 -

Dài >2m, rộng >30cm

m3

 

48.000.000

 -

Đủ 1 trong 2 tiêu chuẩn trên

m3

 

42.000.000

 -

Không đủ 1 trong 2 tiêu chuẩn trên

m3

 

36.000.000

b

Gỗ Mun tròn

m3

30.000.000

 

2

Gỗ Trắc

 

 

 

a

Gỗ  Trắc hộp

 

 

 

 -

Dài >2m, rộng >30cm

m3

 

50.000.000

 -

Đủ 1 trong 2 tiêu chuẩn trên

m3

 

43.750.000

 -

Không đủ 1 trong 2 tiêu chuẩn trên

m3

 

37.500.000

b

Gỗ Trắc tròn

m3

31.250.000

 

3

Gỗ Lát, Cẩm lai

m3

9.600.000

13.200.000

4

Gỗ Gõ

m3

6.000.000

8.640.000

5

Gỗ Hương

m3

13.440.000

19.200.000

6

Gỗ Dạ Hương

m3

6.000.000

8.640.000

7

Gỗ Lim

 

 

 

a

Dài >2m

m3

10.780.000

15.400.000

b

Dài <2m

m3

7.700.000

11.000.000

8

Gỗ Sơn huyết

m3

2.990.000

4.370.000

9

Gỗ Cẩm xe, Kiền kiền

m3

3.910.000

5.520.000

10

Gỗ Táu, Sến

m3

2.875.000

4.140.000

11

Gỗ Dổi

m3

4.200.000

6.000.000

12

Gỗ Chua khét

m3

4.200.000

6.000.000

13

Gỗ Huỵệnh, Trường, Xoay, Dầu rái

m3

2.645.000

3.680.000

14

Gỗ Huyệnh tàu thuyền

m3

5.750.000

8.280.000

15

Gỗ Dổi tàu thuyền

m3

4.945.000

7.130.000

16

Gỗ Muồng, Chủa

m3

2.070.000

2.990.000

17

Gỗ nhóm 3 khác (gồm cả Re Hương)

m3

2.200.000

3.080.000

18

Gỗ nhóm 4

m3

1.650.000

2.310.000

19

Gỗ nhóm 5 + gội

m3

1.430.000

1.980.000

20

Gỗ nhóm 6

m3

1.210.000

1.650.000

21

Gỗ nhóm 7+8

m3

990.000

1.320.000

Ghi chú: 1- Gỗ tròn xẻ đôi, xẻ ba mức giá bán bằng  giá gỗ tròn cùng loại.

              2- Gỗ thành khí giá bán bằng 2 lần gỗ tròn cùng loại

             3- Gỗ lốc lõi, tận dụng giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại

             4- Gỗ cành ngọn giá bán bằng 60% gỗ tròn cùng loại.

             5- Gỗ có kích thước dưới 1m ( trừ gỗ mun, trắc, huê, cẩm lai, lát ) giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại.

 

PHỤ LỤC  2

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ BÁN MỘT SỐ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ LÂM SẢN KHÁC TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 749/QĐ- UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh)

TT

Tên hàng - quy cách

ĐVT

Mức giá bán

I

Động vật hoang dã

 

 

1

Tê tê < 5kg

đồng/kg

800.000

2

Tê tê > 5kg

đồng/kg

750.000

3

Rắn hỗ mang (Hỗ phì)

đồng/kg

345.000

4

Rắn ráo trâu

đồng/kg

200.000

5

Trăn

đồng/kg

58.000

6

Rắn mai (Rắn cạp nong)

đồng/kg

92.000

7

Rắn ráo thường

đồng/kg

80.000

8

Rắn sọc dưa

đồng/kg

70.000

9

Rùa hộp

đồng/kg

240.000

10

Rùa đá

đồng/kg

108.000

11

Ba ba gai

đồng/kg

330.000

12

Ba ba trơn

đồng/kg

200.000

13

Rùa voi

đồng/kg

120.000

14

Kỳ đà

đồng/kg

145.000

15

Chồn mướp

đồng/kg

216.000

16

Chồn mỡ

đồng/kg

180.000

17

Nhím

đồng/kg

120.000

18

Ton

đồng/kg

96.000

19

Lơn rừng

đồng/kg

120.000

20

Tắc kè

đồng/kg

70.000

21

Kỳ (nhông)

đồng/kg

70.000

22

Khỉ

đồng/kg

120.000

II

Lâm sản khác

 

 

1

Võ mèng cèng

đồng/kg

2.000

2

Bột cây gió

đồng/kg

50.000

3

Võ cây gió

đồng/kg

40.000

4

Song bột, song cát, mây tắt

 

 

a

Song bột chiều dài >5m

 

 

 -

Loại I có đường kính > 0,25cm

đồng/đốt

40.000

 -

Loại I có đường kính < 0,25cm

đồng/đốt

25.000

b

Song bột chiều dài < 5m

 

 

 -

     Loại I, II

đồng/đốt

20.000

c

Song cát, mây tắt

 

 

 -

     Loại > 5m

đồng/kg

15.000

 -

     Loại < 5m

đồng/kg

6.000

5

Gốc, rể, ngọn, cành nhánh gỗ Trắc

đồng/tấn

6.000.000

6

Củi các loại

đồng/ste

100.000

7

Dây Hoàng Đằng

đồng/kg

3.500

8

Than củi (Than hầm)

đồng/kg

6.000

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Các loại động vật hoang dã quý hiểm được quy định tại Nghị định số: 32 /2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ  khi bắt giữ các Hạt Kiểm lâm phải lập biên bản vi phạm ban đầu và báo cáo Chi cục Kiểm lâm để cùng Sở Tài chính, xem xét áp dụng cho việc xử phạt, xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

- Các loại động vật, lâm sản chưa được quy định tại văn bản này khi bắt giữ các đơn vị lập hồ sơ ban đầu báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm để cùng Sở Tài chính, xem xét giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2010 quy định giá bán gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.080
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37