Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2007/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO THUỘC CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Huy động mọi nguồn lực nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2007 - 2010 của đất nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp vào việc tổ chức thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Công ước khí hậu), Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Nghị định thư Kyoto) và Cơ chế phát triển sạch (CDM).

2. Tận dụng triệt để các quyền và lợi ích mà Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto dành cho các nước đang phát triển.

3. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án CDM, khuyến khích cải tiến công nghệ, tiếp nhận, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, kỹ thuật hiện đại.

4. Góp phần quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên, môi trường, khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện tổ chức và tăng cường cơ sở vật chất thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM.

3. Đẩy mạnh các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM.

4. Nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM.

5. Xây dựng, tổ chức các hoạt động thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM trong các ngành nhằm bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội.

III. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Các nhiệm vụ, hoạt động, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện của Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010 được quy định trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010, có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này của các Bộ, ngành, địa phương; làm đầu mối quốc gia liên hệ với các tổ chức quốc tế.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lồng ghép các nhiệm vụ, dự án theo Kế hoạch này.

c) Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế tài chính sử dụng kinh phí của Kế hoạch, bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng quy định hiện hành và có hiệu quả.

d) Thẩm định và tham gia thẩm định các dự án cụ thể.

đ) Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của Bộ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền cho các đơn vị trong ngành nâng cao nhận thức thực hiện Nghị định thư Kyoto và CDM; khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhằm thực hiện CDM; chủ động lồng ghép các hoạt động thực hiện CDM vào các chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của ngành; xây dựng dự án CDM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng và của các Bộ có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý nâng cao nhận thức thực hiện Nghị định thư Kyoto và CDM; chủ động lồng ghép các hoạt động thực hiện CDM vào chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển của địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng dự án CDM thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có liên quan nghiên cứu đổi mới trang thiết bị, áp dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường nhằm góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế - xã hội bền vững cũng như chuẩn bị điều kiện để có thể tiếp nhận và thực hiện các dự án CDM.

5. Kinh phí để thực hiện các hợp phần tại Mục III của Kế hoạch này được ghi trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 47/2007/QD-TTg

Hanoi , April 06, 2007

 

DECISION

APPROVING THE PLAN ON ORGANIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE KYOTO PROTOCOL UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE IN THE 2007-2010 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment,

DECIDES:

Article 1.- To approve the Plan on organization of the implementation of the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change in the 2007-2010 period with the following principal contents:

I. OBJECTIVES

1. To mobilize all resources to contribute to implementing the country's socio-economic development plan for the 2007-2010 period in a fast, sustainable and environment-friendly manner and organizing the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change (hereinafter referred to as Climate Convention), the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change (hereinafter referred to as Kyoto Protocol) and the Clean Development Mechanism (CDM).

2. To make the utmost use of the rights and benefits which the Climate Convention and Kyoto Protocol grant to developing countries.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2007/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81