Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1545/QĐ-MTg năm 1995 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Cục Môi trường đặt tại các địa phương do Bộ trưởng Bộ Khoa học,công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu: 1545/QĐ-MTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Lê Quý An
Ngày ban hành: 07/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1545/QĐ-MTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CỦA CỤC MÔI TRƯỜNG ĐẶT TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22-5-1993 của Chính phủ xác định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1167-QĐ/MTg ngày 3-7-1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt thiết kế, dự toán Dự án tăng cường trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường cho 53 tỉnh, thành phố;
Theo đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Cục Môi trường đặt tại các địa phương".

Điều 2. Giao cho các ông Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng nội quy cụ thể về việc bảo quản và sử dụng các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường tại địa phương.

Điều 3. Các ông Cụ trưởng Cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các ông Giám đốc và các ông Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Quý An

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CỦA CỤC MÔI TRƯỜNG ĐẶT TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1545-QĐ/MTg ngày 07-9-1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Quy chế này được áp dụng cho các thiết bị được Nhà nước đầu tư cho Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đặt tại các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về môi trường và hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý môi trường của địa phương.

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thiết bị trong Quy định này thuộc tài sản của Nhà nước đầu tư cho Cục Môi trường và đặt tại các địa phương.

2. Thiết bị được sử dụng để thực hiện quan trắc và phân tích các thành phần môi trường, cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng, hiện trạng môi trường địa phương theo yêu cầu của Cục Môi trường cũng như yêu cầu về quản lý môi trường địa phương.

II. PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ:

1. Thiết bị quan trắc và phân tích môi trường được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch (thường xuyên và đột xuất) do Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường địa phương yêu cầu theo các phương thức sau đây:

- Kế hoạch quan trắc và phân tích môi trường đối với nhiệm vụ thường xuyên (hàng tháng, hàng quý, hàng năm) do Cục Môi trường giao.

- Hợp đồng đối với các nhiệm vụ quan trắc và phân tích môi trường đột xuất do yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đề xuất và được Cục Môi trường giao.

- Các nhiệm vụ quản lý môi trường của địa phương theo sự chỉ đạo của các Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và có sự nhất trí của Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Hàng năm, các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần lập dự trù kinh phí thường xuyên để đảm bảo cho các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường hoạt động được đều đặn. Tuỳ khả năng của Ngân sách nghiên cứu khoa học, Cục Môi trường sẽ lập kế hoạch hỗ trợ, bổ sung hàng năm.

3. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường địa phương được phép sử dụng các thiết bị nêu trong Quy định này, đồng thời có nghĩa vụ huy động thêm các thiết bị của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở địa phương theo kế hoạch do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao và các nhiệm vụ do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phân công.

III. CƠ CHẾ SỬ DỤNG, QUẢN LÝ THIẾT BỊ:

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giao quyền quản lý và sử dụng những thiết bị này cho các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Những thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Trung ương đặt tại địa phương chỉ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Việc thay đổi mục tiêu sử dụng, nhượng đổi hoặc thanh lý phải được thực hiện theo các quy định về quản lý tài sản hiện hành của Nhà nước và do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định có sự thoả thuận của địa phương.

3. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường địa phương có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra thực trạng thiết bị nêu trên và báo cáo cho Cục Môi trường theo quy định. Nếu hư hỏng hoặc thất lạc, Sở có trách nhiệm báo cáo cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để lập Hội đồng giám định, đánh giá và quy trách nhiệm theo chế độ hiện hành.

4. Cục Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ hiện trạng, tình hình sử dụng các thiết bị trên để có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng và bổ sung nhằm bảo đảm cho các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường hoạt động có hiệu quả; phối hợp với các Sở thực hiện việc kiểm kê tài sản theo kế hoạch chung của Nhà nước.

5. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm xây dựng nội quy sử dụng và phân công cán bộ có đủ trình độ vận hành, bảo dưỡng thiết bị đồng thời có kế hoạch nâng cao tay nghề cho đội ngũ này để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị trên.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký quyết định ban hành.

Cục trưởng Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của bản Quy chế này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1545/QĐ-MTg năm 1995 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Cục Môi trường đặt tại các địa phương do Bộ trưởng Bộ Khoa học,công nghệ và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144