Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/1999/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phân vùng khôi phục rừng ngập mặn (vùng dự án) thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 116/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 03/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 116/1999/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN VÙNG KHÔI PHỤC RỪNG NGẬP MẶN (VÙNG DỰ ÁN) THUỘC CÁC TỈNH CÀ MAU, BẠC LIÊU, SÓC TRĂNG, TRÀ VINH

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường và đề nghị của ủy ban nhân dân các tỉnh : Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phân vùng khôi phục rừng ngập mặn ven biển trên địa bàn 4 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh nhằm bảo vệ an toàn bờ biển, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển sản xuất, lâm ngư nông nghiệp bền vững và ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn.

Điều 2. Quy hoạch phân vùng rừng ngập mặn của 4 tỉnh trên được phân chia thành vùng phòng hộ xung yếu, ít xung yếu (vùng đệm) và vùng kinh tế. Ranh giới giữa các vùng được xác định trên bản đồ quy hoạch phân vùng tổng thể tỷ lệ 1;100.000 và bản đồ chi tiết tỷ lệ 1: 10.000 (riêng tỉnh sóc Trăng là 1: 5.000), do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ngày 26 tháng 4 năm 1999.

Tổng diện tích khôi phục rừng ngập mặn từ năm 1999 là 44.400 ha.

Trong đó:

- Vùng phòng hộ xung yếu là 27.053 ha.

- Vùng ít xung yếu là 17.347 ha.

Diện tích cụ thể của các tỉnh như sau :

Tỉnh

Tổng số

(ha)

Vùng phòng hộ

xung yếu

(ha)

Vùng đệm

(ha)

Tỉnh Cà Mau

25.262

14.103

11.159

Tỉnh Bạc Liêu

4.172

2.560

1.612

Tỉnh Sóc Trăng

8.441

6.441

2.000

Tỉnh Trà Vinh

6.525

3.949

2.576

Tổng toàn vùng Dự án

44.400

27.053

17.347

Điều 3. Nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng ngập mặn :

1. Đối với rừng phòng hộ xung yếu được bảo vệ triệt để nhằm phát triển rừng ngập mặn theo mô hình điều chế (rừng phòng hộ).

2. Đối với rừng phòng hộ ít xung yếu: Giành 60% diện tích để phát triển rừng ngập mặn theo mô hình điều chế rừng sản xuất, 40% diện tích còn lại giành cho phát triển thuỷ sản, nông nghiệp và các yêu cầu khác. Các hoạt động được phép và không được phép đối với các loại rừng phòng hộ thực hiện theo nội dung ghi trong báo cáo quy hoạch phân vùng.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh trong vùng Dự án căn cứ quy hoạch phân vùng khôi phục rừng ngập mặn chung của 4 tỉnh để phê duyệt quy hoạch cụ thể cho địa bàn tỉnh mình, đồng thời giao trách nhiệm cho các ngành chức năng, cá đơn vị cơ sở theo dõi, quản lý và phổ biến cho nhân dân trong vùng Dự án thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh : Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 116/1999/QD-TTg

Hanoi, May 05, 1999

 

DECISION

RATIFYING THE ZONING PLAN FOR RESTORATION OF SUBMERGED FORESTS (PROJECT AREA) IN CA MAU, BAC LIEU, SOC TRANG AND TRA VINH PROVINCES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Minister of Agriculture and Rural Development, the Minister of Planning and Investment and the Minister of Science, Technology and Environment, and of the People
s Committees of Ca Mau, Bac Lieu, Soc Trang and Tra Vinh provinces,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the zoning plan for restoration of coastal submerged forests in Ca Mau, Bac Lieu, Soc Trang and Tra Vinh provinces in order to protect the coast safety and ecological environment, thus contributing to the sustainable development of forestrial, fishery and agricultural production, and the socio-economic stabilization in these localities.

Article 2.- The plan for zoning of submerged forests of the above-said 4 provinces covers the vital protection zones, less vital zones (buffer zones) and economic zones. The boundaries between the zones are delineated on the overall zoning map of a scale of 1:100,000 and detailed maps of a scale of 1:10,000 (particularly for Soc Trang province: a scale of 1:5,000) as proposed by the Ministry of Agriculture and Rural Development on April 26, 1999.

The total acreage of submerged forests to be restored as from 1999 is 44,400 hectares.

Of which:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/1999/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phân vùng khôi phục rừng ngập mặn (vùng dự án) thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537
DMCA.com Protection Status