Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 102/2004/QĐ-UB phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2004-2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 102/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 16/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 4 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THỨC ĂN THÔ XANH PHỤC VỤ CHĂN NUÔI BÒ SỮA GIAI ĐOẠN 2004-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2001-2005 và kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” trong năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 06 tháng 05 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2002-2005;
Xét Công văn của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 70/CV-NN ngày 04 tháng 02 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2004-2010 (kèm theo quyết định này). Kinh phí thực hiện Chương trình 8 tỷ 5 trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 25 - 30% (giống và kỹ thuật trồng, quản lý, tập huấn…).

Thời gian thực hiện : Từ năm 2004 đến năm 2010.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp các Sở - ngành, quận huyện liên quan và các doanh nghiệp để triển khai chương trình, tận dụng đất đai, mở rộng diện tích gieo trồng, cung cấp đủ nguồn thức ăn thô xanh phục vụ chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học-Công nghệ và các Sở - ngành liên quan, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã có sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4  
- TTUB: CT, PCT/TT, CNN
- Hội nông dân TP 
- Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn
- UBND các quận huyện
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/2004/QĐ-UB phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2004-2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253
DMCA.com Protection Status