Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2030

Số hiệu: 190/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;

Căn cứ Công văn số 2797/BCT-TKNL ngày 22/4/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

- Huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 và của tỉnh;

- Hình thành thói quen, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững;

- Đẩy mạnh việc sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo điện mặt trời mái nhà nối lưới trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Giai đoạn từ năm 2020 - 2025

- Phấn đấu tiết kiệm năng lượng từ 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh;

- Giảm mức tổn thất điện năng xuống dưới 5,2%;

- Phấn đấu 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Phấn đấu 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định;

- Phấn đấu 70% các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;

- Phấn đấu 60% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Giai đoạn từ năm 2026 - 2030

- Phấn đấu tiết kiệm năng lượng từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh;

- Phấn đấu giảm mức tổn thất điện năng dưới 5%;

- Phấn đấu 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;

- Phấn đấu 100% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Thay đổi hành vi từ nhận thức sang hành động của các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Xây dựng ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh (theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương);

- Kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất, tiêu dùng;

- Tăng cường công tác quản lý việc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng mới, đặc biệt là công tác lập dự án, thẩm định thiết kế các công trình xây dựng để đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Hướng dẫn, giới thiệu, cung cấp thông tin về các mô hình tiết kiệm năng lượng đến các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế để tham khảo, triển khai nhân rộng;

- Tổ chức lớp tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, tiêu dùng và sinh hoạt như: xây dựng chuyên đề tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã, đăng tin trên Website, in tờ rơi, tờ dán, sổ tay hướng dẫn về giải pháp tiết kiệm năng lượng, thông tin về các sản phẩm, thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng đến các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân và cộng đồng như: hội nghị, hội thảo, hội thi (hộ gia đình tiết kiệm năng lượng, Trường học chung tay tiết kiệm năng lượng,...), phát động các sự kiện hưởng ứng thực hiện tiết kiệm năng lượng (sự kiện Giờ Trái Đất,...).

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

- Quản lý việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức về sử dụng năng lượng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng quy trình, mô hình quản lý sản xuất tiên tiến, dây chuyền, thiết bị công nghệ có hiệu suất năng lượng cao;

- Khuyến khích các doanh nghiệp khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng tại cơ sở và tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng;

- Tổ chức Hội thảo, giới thiệu các mô hình quản lý, ứng dụng công nghệ, thiết bị, sản phẩm tiết kiệm năng lượng; ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo thay thế cho điện năng;

- Tăng cường thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đầu tư các dự án nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

- Quy hoạch, vận hành, khai thác hợp lý các trạm bơm cấp, thoát nước của hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Áp dụng cải tiến công nghệ nhằm đạt hiệu suất năng lượng cao đối với các thiết bị sản xuất, gia công, chế biến, bảo quản, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp; loại bỏ phương tiện thiết bị, máy móc nông nghiệp, đánh bắt thủy sản có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp;

- Nghiên cứu, đánh giá việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong việc sử dụng đèn để xông thanh long ra hoa trái vụ để phổ biến, nhân rộng;

- Áp dụng sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ như: điện gió, điện mặt trời, khí sinh học, điện sinh khối (từ các phụ phẩm nông nghiệp) và các nguồn năng lượng khác thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác lập quy hoạch, lập dự án, thiết kế, thi công công trình giao thông vận tải, chiếu sáng công cộng;

- Áp dụng các công nghệ mới cải tiến kỹ thuật trong giao thông vận tải; hệ thống chiếu sáng công cộng khi thực hiện đầu tư mới hoặc sửa chữa thay mới phải sử dụng loại đèn tiết kiệm điện có hiệu suất cao, đèn 2 cấp công suất nhằm tiết kiệm năng lượng;

- Ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng (xe buýt, xe đưa đón công nhân trong các khu, cụm công nghiệp,...), giảm phương tiện cơ giới cá nhân nhằm giảm lượng tiêu thụ xăng dầu trong giao thông vận tải, giảm phát thải chất ô nhiễm ra môi trường;

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm định phương tiện cơ giới; khuyến khích, vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân định kỳ thực hiện sửa chữa duy tu, bảo dưỡng phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng;

- Triển khai ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới thay thế nhiên liệu truyền thống đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải, chiếu sáng công cộng;

- Đẩy mạnh việc sử dụng nhiên liệu sạch thân thiện môi trường (CNG, LPG ...).

6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà (trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm hội nghị, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí,... tiêu thụ năng lượng nhiều) và cơ quan, công sở

- Các chủ đầu tư tòa nhà, cơ quan, công sở thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng tại các tòa nhà, cơ quan, công sở và tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ đơn vị quản lý tòa nhà, cán bộ tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện tốt việc áp dụng giải pháp và công nghệ, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình quản lý, lập quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt công trình.

- Hỗ trợ các đơn vị quản lý tòa nhà thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng và từng bước áp dụng hệ thống quản lý năng lượng cho tòa nhà;

- Thiết kế và xây dựng mới tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, sử dụng vật liệu cách nhiệt; sử dụng các loại phương tiện, thiết bị có dán nhãn năng lượng, có hiệu suất cao ít tiêu tốn năng lượng;

- Khuyến khích, vận động thực hiện “Công trình xanh”, “Tòa nhà tiết kiệm năng lượng”.

7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng

- Các chủ đầu tư hệ thống chiếu sáng thực hiện kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành, đảm bảo nguyên tắc vừa đảm bảo chiếu sáng theo tiêu chuẩn vừa tiết kiệm điện (Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 259:2001, TCXDVN 333:2013,...);

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý để thực hiện tiết kiệm điện tối ưu nhất trong hệ thống chiếu sáng công cộng hiện hữu hoặc lắp mới;

- Xây dựng kế hoạch, phương án lộ trình thay thế các đèn chiếu sáng công cộng thế hệ cũ không tiết kiệm điện bằng đèn tiết kiệm điện hiệu suất cao, công nghệ điều khiển hệ thống chiếu sáng hiện đại (có thể điều chỉnh giảm công suất vào giờ thấp điểm, khi mật độ giao thông giảm), trước mắt tập trung tại các khu đô thị của thành phố, thị xã, thị trấn, các tuyến đường trục chính;

- Thực hiện điều chỉnh thời gian bật, tắt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hợp lý (bật lúc 18 giờ 30 phút và tắt lúc 5 giờ, tùy theo địa bàn và các mùa trong năm có thể tắt sớm hoặc trễ hơn khoảng 30 phút);

- Từ năm 2020, tất cả hệ thống chiếu sáng công cộng khi thực hiện đầu tư mới hoặc sửa chữa thay mới phải sử dụng loại đèn tiết kiệm điện có hiệu suất cao, đèn 2 cấp công suất,...

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hộ gia đình

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích, vận động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, người dân sử dụng các loại thiết bị điện, đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, có dán nhãn năng lượng (đèn huỳnh quang có hiệu suất cao, đèn compact, đèn led...); khuyến khích sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nối lưới điện quốc gia, hầm biogas sinh học,...

- Vận động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại thực hiện các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các thiết bị sử dụng năng lượng để giảm tổn thất năng lượng. Hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm trong chiếu sáng, trang trí, quảng cáo;

- Khuyến khích xây dựng nhà ở có khả năng tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng vật liệu cách nhiệt khi xây dựng;

- Xây dựng thói quen thực hiện tiết kiệm năng lượng, sử dụng các loại thiết bị điện, đèn chiếu sáng tiết kiệm điện.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Huy động các nguồn từ kinh phí ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, kinh phí đối ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định (nếu có). Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các nội dung theo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 thuộc danh mục các hoạt động ưu tiên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

+ Kinh phí từ ngân sách địa phương cấp cho hoạt động tăng cường chức năng quản lý Nhà nước nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng; thực hiện các mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo ở nhiều lĩnh vực,...

+ Kinh phí đối ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình,... tham gia chương trình dùng để thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện đề án, dự án đầu tư ứng dụng, đổi mới công nghệ, sử dụng thiết bị, công nghệ có hiệu suất năng lượng cao, áp dụng sản xuất sạch hơn hoặc tạo ra sản phẩm tiết kiệm năng lượng,...

- Việc sử dụng các nguồn kinh phí phải phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kinh phí

- Dự kiến kinh phí từ ngân sách tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ 2021 - 2030: 23.450 triệu đồng (riêng kinh phí trong năm 2020 thì thực hiện theo nội dung tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020), dự kiến như sau:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: 11.150 triệu đồng

+ Giai đoạn 2026 - 2030: 12.300 triệu đồng

(Chi tiết tại bảng Phụ lục 2 kèm theo)

Trong đó, dự kiến kinh phí thực hiện từng năm được lấy tổng kinh phí của giai đoạn chia cho tổng số năm trong giai đoạn.

- Hàng năm, cùng thời điểm lập dự toán, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch này lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt giao dự toán để thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, cụ thể:

- Lập kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao;

- Phối hợp các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, định kỳ hàng năm đăng ký danh mục các nhiệm vụ, dự án, đề án để tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn của Trung ương;

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh (theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương);

- Thực hiện các dự án, đề án, mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng ở nhiều lĩnh vực, về sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà nối lưới trên địa bàn tỉnh để phổ biến, tuyên truyền;

- Tổ chức tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho các cán bộ quản lý của cơ quan nhà nước, cán bộ kỹ thuật trong các doanh nghiệp, tuyên truyền viên...; làm đầu mối triển khai tổ chức đào tạo, tập huấn, tham gia các dự án trình diễn tiết kiệm năng lượng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo dây chuyền sản xuất, phương tiện thiết bị, quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất, thương mại, hộ gia đình; xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động về truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu công nghệ, thúc đẩy thị trường sản phẩm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng mới, thúc đẩy áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường;

- Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm với các đơn vị tiết kiệm năng lượng trong và ngoài nước về việc triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn, các mô hình, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh để đạt mục tiêu đề ra. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm; báo cáo sơ kết giai đoạn 2020 - 2025 và báo cáo tổng kết giai đoạn 2020 - 2030;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, cụ thể:

- Hàng năm, lập kế hoạch và báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao và gửi Sở Công Thương (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp: tưới tiêu, chiếu sáng kích thích ra hoa trái vụ, nuôi trồng thủy hải sản, sử dụng hầm Biogas...;

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư mới, lắp đặt cải tạo thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nông nghiệp; đa dạng hóa sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ các phụ phẩm nông nghiệp;

- Tư vấn, hỗ trợ triển khai sử dụng khí sinh học (Biogas) tại các hộ gia đình chăn nuôi với quy mô lớn, các trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn và thủy lợi;

- Thực hiện các mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi để phổ biến, tuyên truyền.

3. Sở Giao thông vận tải

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, cụ thể:

- Hàng năm, lập kế hoạch và báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao và gửi Sở Công Thương (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hợp lý hóa mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm tối ưu hóa năng lực giao thông, vận tải hàng hóa, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế ùn tắc giao thông nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu (xăng, dầu), giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường của các phương tiện giao thông;

- Vận động, khuyến khích thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học thay thế nhiên liệu truyền thống, sử dụng nhiên liệu sạch thân thiện môi trường (CNG, LPG,...) cho một số phương tiện giao thông vận tải;

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng mới, lắp đặt cải tạo, ứng dụng thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm trong công trình giao thông, phương tiện vận tải, chiếu sáng công cộng;

- Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới và kỹ năng điều khiển phương tiện theo hướng tiết kiệm năng lượng;

- Thực hiện các mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực giao thông để phổ biến, tuyên truyền.

4. Sở Xây dựng

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, cụ thể:

- Hàng năm, lập kế hoạch và báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao và gửi Sở Công Thương (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư, lập dự án, thiết kế, thẩm định công trình xây dựng thực hiện tuân thủ theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả);

- Tập huấn, triển khai các quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu các giải pháp trong xây dựng các tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng mới, các dự án cải tạo, lắp đặt thay thế trang thiết bị trong các công trình xây dựng, hệ thống chiếu sáng công cộng; các dự án đầu tư, cải tạo, đổi mới dây chuyền thiết bị, công nghệ trong các cơ sở sản xuất ngành xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Thực hiện các mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng, tòa nhà để phổ biến, tuyên truyền.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, cụ thể:

- Hàng năm, lập kế hoạch và báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao và gửi Sở Công Thương (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phổ biến, tuyên truyền về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và thực hiện các đề tài, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, về sử dụng các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo;

- Tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và của tỉnh về tiết kiệm năng lượng; những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến đã được công nhận trong lĩnh vực liên quan đến tiết kiệm năng lượng để tổ chức triển khai thực hiện, ứng dụng trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan xem xét lựa chọn, ưu tiên bố trí vốn sự nghiệp khoa học công nghệ cho các đề tài, dự án nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, ưu tiên các chủ đầu tư sử dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng;

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thẩm định công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch, trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển nhằm thực hiện kế hoạch hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

7. Sở Tài chính

- Hàng năm, căn cứ vào nội dung của Kế hoạch và đề xuất của các sở, ngành tỉnh liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, cân đối ngân sách, xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí và kinh phí từ ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mua sắm các phương tiện, thiết bị điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân nhà nước.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên, khoáng sản, xử lý chất thải cho mục đích năng lượng để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở mình, cụ thể:

- Hàng năm, lập kế hoạch và báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao (trong đó có đánh giá tỷ lệ % số trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả) và gửi Sở Công Thương (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chương trình đào tạo tích hợp, triển khai hoạt động đào tạo, tổ chức đào tạo kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng;

- Triển khai các đề án của Bộ chuyên ngành trực tiếp có liên quan đến Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Phổ biến, tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà trường nhằm sớm hình thành, nâng cao nhận thức, ý thức của các em học sinh;

- Rà soát, thay thế đèn chiếu sáng thế hệ cũ tiêu tốn nhiều năng lượng bằng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện hiệu suất cao (đèn compact, đèn Led,...) vừa đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn chiếu sáng vừa tiết kiệm điện tại các vị trí thích hợp trong cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020, khi đầu tư mới hoặc cải tạo thay mới phải sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện hiệu suất cao, thống nhất thực hiện trong toàn ngành;

- Thực hiện các mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực ngành để phổ biến, tuyên truyền.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc và các đoàn thể

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các giải pháp, thông tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng của đơn vị, bố trí dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền;

- Vận động các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác giám sát thực hiện pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

11. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành tỉnh liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Hàng năm, báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao (trong đó có đánh giá tỷ lệ % khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả) và gửi Sở Công Thương (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn quản lý, cụ thể:

- Hàng năm, lập kế hoạch và báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao (trong đó có đánh giá tỷ lệ % số xã, phường, thị trấn có tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả) và gửi Sở Công Thương (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại địa phương và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nội dung về tiết kiệm năng lượng thuộc nhiệm vụ của địa phương;

- Tổ chức, phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn;

- Rà soát, thay thế đèn chiếu sáng công cộng thế hệ cũ tiêu tốn nhiều năng lượng bằng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện hiệu suất cao (đèn compact, đèn Led,...) vừa đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn chiếu sáng vừa tiết kiệm điện tại tuyến đường thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương. Từ năm 2020, khi đầu tư mới hoặc cải tạo thay mới phải sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện hiệu suất cao;

- Thực hiện các mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng tại địa phương để phổ biến, tuyên truyền;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

13. Công ty Điện lực Tiền Giang

- Lập kế hoạch và bố trí kinh phí hàng năm để tổ chức thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo kế hoạch; chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm;

- Thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng,...) trong phân phối và kinh doanh điện nhằm giảm tổn thất điện năng theo đúng mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch này;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động khách hàng thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo,...

- Tổ chức các hội thảo, chuyên đề thi đua (hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, gia đình tiết kiệm điện,...), giới thiệu mô hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện;

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, người lao động trong đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Thực hiện các mô hình thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện để phổ biến, nhân rộng;

- Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện và lập kế hoạch năm tiếp theo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gửi Sở Công Thương (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm tại đơn vị;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá việc sử dụng năng lượng tại cơ sở, đề xuất giải pháp thực hiện để khắc phục thất thoát, lãng phí năng lượng;

- Đầu tư mới, cải tạo phương tiện, thiết bị, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát sử dụng năng lượng, tuyên truyền vận động người lao động thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị;

- Cử cán bộ, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tham gia các hội nghị, hội thảo, chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gửi về Sở Công Thương để tổng hợp.

15. Cộng đồng dân cư

Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giám sát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2030; trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan và đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- BQL các KCN tỉnh;
- Công ty ĐLTG;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử, Công báo tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, P.KTTC (Ngân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

THỰC HIỆN NỘI DUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2020 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

1. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

b

Thời gian

2020 - 2030

2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

b

Thời gian

2020 - 2030

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b

Thời gian

2020 - 2030

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phối hợp: các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b

Thời gian

2020 - 2030

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Giao thông vận tải

Phối hợp: các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có liên quan.

b

Thời gian

2020 - 2030

6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và cơ quan, công sở

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Xây dựng

Phối hợp: các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b

Thời gian

2020 - 2030

7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị)

Phối hợp: các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có liên quan.

b

Thời gian

2020 - 2030.

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hộ gia đình

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Phối hợp: Sở Công Thương, các sở, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b

Thời gian

2020 - 2030.

 

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Nguồn kinh phí

Tổng giai đoạn 2021 - 2030

Đơn vị thực hiện

Giai đoạn 2021 - 2025

Giai đoạn 2026 - 2030

Ngân sách tỉnh

Ngân sách trung ương

Đối ứng của doanh nghiệp, tổ chức, hộ dân

Ngân sách tỉnh

Ngân sách trung ương

Đối ứng của doanh nghiệp, tổ chức, hộ dân

Ngân sách tỉnh

Ngân sách trung ương

Đối ứng của doanh nghiệp, tổ chức, hộ dân

1

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông; công tác giáo dục, đào tạo, tập huấn,...về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

500

-

-

600

-

-

1.100

-

-

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, đơn vị liên quan

2

Hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

5.500

-

-

5.500

-

-

11.000

-

-

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình liên quan

3

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các tòa nhà; cơ quan, công sở nhà nước

1.000

-

-

1.200

-

-

2.200

-

-

Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan

4

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải

500

-

-

600

-

-

1.100

-

-

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, địa phương liên quan

5

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

1.000

-

-

1.200

-

-

2.200

-

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, địa phương liên quan

6

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng

2.500

-

-

3.000

-

-

5.500

-

-

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành tỉnh, địa phương liên quan

7

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch (giai đoạn 2020-2025, 2020-2030)

150

-

-

200

-

-

350

-

-

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, địa phương liên quan

Tổng cộng

11.150

-

-

12.300

-

-

23.450

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62