Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 - tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 163/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 10/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/KH-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020 - TỈNH BẾN TRE

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 và Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tưng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đ án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh với một số nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của Đán Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tưng Chính phủ) và Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ); phát huy vai trò chức năng của các cơ quan, tổ chức; tạo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

2. Yêu cầu

Nắm chắc nội dung cơ bản của Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 và Kế hoạch của Chính phủ về trin khai thực hiện Đề án; liên hệ xác định đúng nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu; triển khai thực hiện theo đúng chức năng, có hiệu quả.

Quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức; kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ các nội dung theo Đề án đã xác định.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

2. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản các cấp.

III. NHIỆM VỤ C THỂ: (Có phụ lục kèm theo)

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan Thường trực về ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

- Có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở ngành liên quan tổng hợp, trình UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng chương trình thực hiện các nội dung trong kế hoạch thuộc trách nhiệm của cơ quan, địa phương mình.

- Căn cứ tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng phương tiện, vật tư bảo đm hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn lập dự toán kinh phí, báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính, Cơ quan thường trực về ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Cơ quan thường trực về ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
(Kèm phụ lục)
- Ủy ban Quốc gia TKCN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP;
- Các cơ quan có tên tại Phụ
lục;
- Phòng KT, TH, NC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cu nạn đến năm 2020)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

KIỆN TOÀN CƠ QUAN CH ĐẠO, CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIM CỨU NẠN

 

1

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh

- Bộ CHQS tnh (cơ quan TT TKCN)

- Bộ CHBĐBP tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Các Sở, ngành.

Hàng năm

 

2

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Sở, ngành

Các Sở, ngành

 

Hàng năm

 

3

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành

UBND các huyện, thành phố

 

Hàng năm

 

II

XÂY DNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUNG CƠ BẢN

 

1

Tai nn tàu, thuyền trên biển

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Sở Giao thông vận tải

- Bộ CHQS tỉnh;

- Bộ CHBĐBP tnh;

- Công an tnh;

- Các ngành liên quan.

4/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện ven biển

 

4/2019

 

2

Sự cố tràn dầu

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh trình Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Công thương;

- Bộ CHQS tnh.

- Các ngành liên quan.

4/2019

 

3

Sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Công an tỉnh

- Công an tnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Các ngành liên quan.

4/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

 

4/2019

 

4

Sự cố sập đ công trình, nhà cao tầng

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Sở Xây dựng

- Bộ CHQS tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế;

- Các ngành, địa phương liên quan.

4/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

 

4/2019

 

5

Sự c rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân và phát tán hóa chất độc hại

 

 

 

 

a

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

- Bộ CHQS tỉnh;

- Công an tnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các ngành liên quan

6/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

 

6/2019

 

6

Sự cố động đất, sóng thần

 

 

 

 

a

y dựng Kế hoạch có tình hung ứng phó sự cố động đất, sóng thn

Bộ CHQS tỉnh (Cơ quan thường trực chỉ huy LL, PT tìm kiếm cứu nạn tỉnh)

- Công an tỉnh;

- Bộ CHBĐBP tỉnh:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài  nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các ngành, địa phương liên quan.

4/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

 

4/2019

 

7

Tai nạn đưng bộ, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Sở Giao thông vận tải

- Công an tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Sở Y tế:

- Các ngành, địa phương liên quan.

4/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

 

4/2019

 

8

Tai nạn máy bay xảy ra trên địa bàn

 

 

 

 

a

y dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Sở Giao thông vận tải

- Công an tỉnh;

- Bộ CHQS tnh;

- Sở Y tế;

- Các ngành, địa phương liên quan.

6/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

 

6/2019

 

9

Sự cố vỡ đê, hồ, đập

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Công an tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Các Sở; Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế;

- Các ngành, địa phương liên quan.

3/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện,thành phố

 

3/2019

 

10

Sự cố cháy rừng

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Công an tnh;

- Bộ CHQS tnh;

- Bộ CH Bộ đội biên phòng tnh;

- Các ngành, địa phương liên quan.

3/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

 

3/2019

 

11

Bão, áp thấp, lũ, lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá

 

 

 

 

a

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

- Bộ CHQS tỉnh;

- Bộ CHBP tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các ngành liên quan.

3/2019

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện

UBND các huyện, thành ph

 

3/2019

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 - tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


380

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78