Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/2010/CT-UBND chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 16/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành: 21/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2010/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Biến đổi khí hậu đã làm cho các loại thiên tai đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng khốc liệt, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng sẽ gây ngập lụt và xâm nhập mặn ở những vùng đất thấp do đó ảnh hưởng đến nông nghiệp, công nghiệp và hệ thống kinh tế - xã hội trong tương lai. Hà Tĩnh có địa hình đa dạng, phức tạp, đồi núi nhiều, độ dốc lớn, với 137 km bờ biển, trong những năm qua đã chịu ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu với các hiện tượng nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng lên, lượng mưa nhiều vùng đã giảm rõ rệt, hạn hán ngày càng trầm trọng hơn, tần suất và quy luật bão lũ có sự thay đổi khó lường, đã có hiện tượng nước biển lấn sâu vào các sông và xuất hiện hiện tượng xâm thực bờ biển ở một số địa phương ven biển…

Ngày 02 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Để chủ động ứng phó và tích cực phòng chống thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành, địa phương: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng về hiện tượng biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên phạm vi toàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh theo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ban hành tại Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; lồng ghép các chương trình, dự án nâng cao năng lực ứng phó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu; tổng hợp tình hình, tác động và kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành. Áp dụng các công nghệ mới, các giải pháp khoa học kỹ thuật hiện đại chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và biện pháp kỹ thuật canh tác mới phù hợp với biến đổi khí hậu, đảm bảo nền nông nghiệp hàng hoá, sạch, đa dạng, phát triển bền vững. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, mặt nước thuỷ sản; quy hoạch khai thác sử dụng tổng hợp nguồn nước trên các lưu vực hiệu quả, có sự xem xét đến tác động của biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển.

4. Sở Xây dựng: Chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch… đảm bảo tính đồng bộ, gắn với công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cập nhật, phổ biến, áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng các công trình và phải tính đến an toàn về thiên tai, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lồng ghép các nội dung về biến đổi khí hậu khi xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ngắn hạn và dài hạn. Hàng năm, có kế hoạch cân đối, bố trí vốn để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ theo hướng ưu tiên phát triển công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ phát thải ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng phương án đưa kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó vào chương trình giáo dục ở các
cấp học.

8. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh có kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin có liên quan đến biến đổi khí hậu.

9. Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh: Thường xuyên theo dõi và thông báo kịp thời những thông tin dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, bão và các hiện tượng thời tiết bất thường khác; hàng năm, tổng hợp các số liệu về khí tượng, thuỷ văn và đánh giá sự biến đổi khí hậu của tỉnh Hà Tĩnh để có biện pháp thích ứng.

10. Các sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngành mình, lồng ghép nội dung về biến đổi khí hậu trong quá trình xây dựng, thẩm định các dự án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển.

11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Có kế hoạch xây dựng phương án ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; rà soát phương án sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm, đặc biệt là các vùng cửa sông, ven biển, vùng nguy cơ sạt lở đất đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương.

b) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên cơ sở tính toán đến yếu tố tác động của biến đổi khí hậu để hạn chế thiệt hại và đảm bảo phát triển bền vững.

c) Thực hiện các biện pháp trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, bảo tồn các cồn cát ven biển; tranh thủ huy động các nguồn lực hoàn thành việc nâng cấp hệ thống đê kè sông, biển.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất cho Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ pháp chế - Bộ TN và MT; (để báo cáo)
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBMTTQ, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, các PVP.UBND tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL1, NL.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2010/CT-UBND chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.692

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57