Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 15/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020; để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời và có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lụt, thiên tai và các sự cố, tai nạn xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai năm 2016 của các ngành, địa phương, đơn vị theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai sát với tình hình thực tế, theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, đảm bảo an toàn cao nhất về người và tài sản; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, tổ chức thực hiện ngay tại cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”; lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, địa phương, đơn vị.

3. Tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015 - tầm nhìn đến năm 2020, Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

4. Phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và của UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, phải được lồng ghép trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án của các cấp, các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa phương châm: “công trình kinh tế - xã hội phải góp phần phòng chống thiên tai, công trình phòng chống thiên tai phải góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; tất cả các công trình phải an toàn trước tác động của thiên tai”; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các tình huống thiên tai, thảm họa.

5. Kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai đảm bảo tinh gọn, phân công rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực điều hành của Ban chỉ huy và từng thành viên Ban chỉ huy.

6. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện và kịp thời rà soát bổ sung đảm bảo tính sát thực, khả thi của các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu; đánh giá hiện trạng đê điều, phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, công trình công cộng, trường học, nhà chung cư, công trình kỹ thuật hạ tầng, hệ thống cột ăng ten, kho tàng, nhà xưởng, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão... để có phương án gia cố, bảo vệ an toàn; tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư hoàn thành các công trình tu bổ, nâng cấp đê điều trước mùa lũ, bão; ngăn chặn và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai.

7. Tổ chức điều tra, thống kê số lượng tàu thuyền, thuyền viên, lồng bè thủy sản; tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu thuyền vận tải, tàu du lịch theo phân cấpkiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị an toàn, thiết bị thông tin liên lạc trên các tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển và đầm phá Tam Giang Cầu Hai.

8. Tổ chức và bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin phục vụ dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai theo quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thông tin chỉ đạo, chỉ huy trong mọi tình huống thiên tai, đặc biệt là thông tin cảnh báo thiên tai cho ngư dân và quản lý hoạt động tàu thuyền khi có thiên tai. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực ban tham mưu tại các Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

9. Một số nhiệm vụ cụ thể:

a) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứa nạn tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai hàng năm với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên địa bàn, tập trung hoàn thiện kế hoạch phòng chống thiên tai 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020).

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai như: đầu tư củng cố, nâng cấp đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao, hệ thống tiêu thoát nước...

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

- Chỉ đạo rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai, trong đó cần chú trọng việc phối hợp và bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực trọng điểm để huy động kịp thời khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ các địa phương tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai, sự cố nhằm bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm, khắc phục những hạn chế để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm sau sát với thực tế của địa phương, có tính đến yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết mưa, bão; tình hình thủy văn, mực nước các sông chính và các hồ chứa nước; chỉ đạo các địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả trước, trong và sau khi bão, lụt, thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra;

- Chỉ đạo các các hồ chứa nước đầu nguồn về các thông tin xả lũ, điều tiết nước để phục vụ sản xuất, chống xâm nhập mặn và kịp thời thông báo đến các địa phương và nhân dân nắm bắt thông tin.

- Phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn nữa trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai được an toàn, hiệu quả; khắc phục tư tưởng chủ quan, đơn giản của đa số cán bộ, nhân dân.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai trước, trong và sau mùa mưa lũ để phát hiện sửa chữa, gia cố kịp thời các công trình hư hỏng, công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư ở vùng hạ lưu.

- Tăng cường công tác thu thập thông tin, cảnh báo để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo các biện pháp ứng phó khi có thiên tai.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng, củng cố, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện hoạt động thủy sản trên sông, trên biển, đầm phá và tại các khu neo đậu tránh trú bão, các khu nuôi trồng thủy sản; kiểm đếm thuyền viên và phương tiện hoạt động trên sông, trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc có cường độ mạnh; có phương án dự phòng giống cây trồng, vật nuôi đáp ứng yêu cầu khôi phục sản xuất nông nghiệp.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh:

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực công tác Tìm kiếm cứu nạn, là lực lượng chủ lực trong công tác này theo chức năng được phân công phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ Quốc phòng, Ủy Ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực II, Vùng 2 Hải quân, Sư đoàn 372, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, phối hợp với chính quyền các địa phương và các ngành có liên quan rà soát lại các phương án để chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện và lực lượng cho công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về thiên tai, cứu hộ hồ chứa và khắc phục hậu quả lụt, bão, các loại thiên tai khác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát nhân lực và các vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sập và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng chống, đối phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt, bão.

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển kiểm tra chặt chẽ việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển theo quy định; Khi có tin áp thấp nhiệt đới, bão tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo kêu gọi tàu thuyền, nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, hướng dẫn di chuyển đến nơi an toàn và phục vụ tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố.

- Công an tỉnh chủ động lập kế hoạch và phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt, bão, động đất, sóng thần; chỉ đạo các lực lượng của ngành phối hợp với quân đội và chính quyền địa phương thực hiện việc sơ tán dân khẩn cấp khỏi những vùng nguy hiểm, tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã vùng đầm phá ven biển của tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế, Công ty Xăng dầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án phòng, chống, chủ động xử lý khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Vật lý địa cầu để tiếp nhận thông tin về động đất, sóng thần, thông tin kịp thời cho UBND tỉnh, các Sở, ngành và địa phương để triển khai các biện pháp phòng tránh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán cân bằng nước, xác định khả năng cung, cầu nước ở từng khu vực làm cơ sở cho các địa phương xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp.

đ) Sở Giao thông và Vận tải:

- Chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đảm bảo phát triển bền vững. Các công trình giao thông qua vùng thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai phải có phương án thiết kế, cải tạo nâng cấp đảm bảo không ảnh hưởng đến các khu dân cư, đặc biệt tuyến đường giao thông qua vùng ngập lũ phải bố trí thoát lũ phù hợp, không gây cản trở thoát lũ (kể cả trong quá trình thi công); quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải, nhất là các phương tiện vận tải khách, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong khi thiên tai xảy ra; có phương án chống va trôi tàu thuyền ảnh hưởng đến an toàn các công trình cầu đường bộ, đường sắt xung yếu trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố do thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục khi có sự cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

- Chủ trì phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Ban quản lý bến xe bến thuyền, UBND các địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra bảo đảm an toàn giao thông trên sông Hương (thuyền du lịch, các nhà hàng nổi…), đầm phá Tam Giang Cầu Hai, các tuyến giao thông thủy nội địa; Tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị an toàn, phao cứu sinh…

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị quản lý, khai thác cảng, bến, luồng tàu, phương tiện vận tải đường thủy nội địa, nhất là trong mùa mưa bão và an toàn đối với phương tiện chở khách ngang sông; kiên quyết không cấp lệnh rời bến cho phương tiện khi không đảm bảo quy định.

e) Sở Xây dựng:

- Rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thoát nước có tính tới các tác động của biến đổi khí hậu để chỉ đạo cơ quan liên quan và các địa phương rà soát quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước, nhất là tại các đô thị chủ động triển khai các phương án, giải pháp phù hợp nhằm khắc phục nhanh tình trạng ngập úng khi mưa lớn.

- Hướng dẫn chi tiết phân loại nhà an toàn với bão mạnh, siêu bão ứng với từng vùng miền làm cơ sở để thực hiện sơ tán dân.

- Chủ trì phối hợp với các địa phương hoàn thành Chương trình nhà ở phòng tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/QĐ-TT ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra hệ thống các cột an ten, nhà cao tầng, các công trình công cộng trước mùa mưa bão hàng năm.

g) Sở Khoa học và Công nghệ: Ưu tiên phối hợp, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động công bố để chính quyền và nhân dân địa phương biết.

h) Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch: Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế kiểm tra, hướng dẫn gia cố đảm bảo an toàn các biển quảng cáo, kiên quyết tháo dỡ các biển trái phép, không đảm bảo an toàn; có phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi có tình huống thiên tai xảy ra; có cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh nguy hiểm tại các điểm thường bị ảnh hưởng của các loại hình thiên tai tại các điểm du lịch.

i) Sở Y tế: Có phương án bảo đảm chăm sóc y tế, cấp cứu người bị nạn ở các vùng bị chia cắt, cô lập; tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, dụng cụ cấp cứu; kiểm tra bảo đảm phòng ngừa dịch bệnh, môi trường.

k) Sở Công Thương: Chủ trì công tác dự trữ cấp tỉnh về lương thực thực phẩm, công nghệ phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ dân sinh; kiểm tra, đôn đốc công tác dự trữ tại các địa phương, địa bàn xung yếu; chỉ đạo công tác bình ổn giá cả thị trường khi có thiên tai xảy ra; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đảm bảo an toàn cho các hồ thủy điện.

l) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, hệ thống Đài Thông tin duyên hải đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác thông tin cảnh báo để chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, thông suốt trong mọi tình huống. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra đánh giá chất lượng công trình BTS, hệ thống ăng ten nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình, tính mạng, tài sản của các tổ chức, cá nhân trước mùa mưa bão.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh vè trẻ em cho người dân.

m) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục đào tạo; nghiên cứu đưa kiến thức phòng chống và giảm nhẹ thiên tai vào giảng dạy trong các trường học.

- Phối hợp với UBND các địa phương, các đơn vị có liên quan theo chức năng quản lý cần tăng cường chỉ đạo việc quản lý, tổ chức hoạt động hè cho học sinh, trẻ em bảo đảm an toàn.

n) Sở Lao động Thương binh và Xã hội: tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách cứu trợ các đối tượng bị thiệt hại ở các địa phương vùng bị thiên tai; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan trong việc tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

o) Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cứu cho lực lượng tại chỗ làm công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

p) Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế: chỉ đạo công tác an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, ưu tiên cấp điện cho trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, các trạm quan trắc, dự báo thiên tai các trạm bơm, các cống đầu mối tiêu úng.

q) Đài Khí tượng thủy văn tỉnh:

- Theo dõi tình hình khí tượng thủy văn diễn biến lũ, bão, thiên tai để có dự báo, thông báo kịp thời phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai.

- Cung cấp kịp thời diễn biến tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

r) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Tổ chức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ngành, đặc biệt là cấp cơ sở (xã, thôn, bản, ấp, khu phố...); chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, phương án ứng phó với bão, bão mạnh, xả lũ các hồ chứa, thủy điện, nắng nóng - hạn hán, giong, lốc, sét…

- Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân, đặc biệt người dân ở vùng trũng thấp, ven sông và hạ lưu các hồ chứa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống bảo vệ tài sản của gia đình; chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, thực hành diễn tập về các tình huống thiên tai giả định, phương án xử lý, tránh tình trạng bị động, hoảng loạn khi có thiên tai xảy ra.

- Tiếp tục củng cố lực lượng, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai; chủ động huy động các nguồn nhân lực của địa phương để làm tốt công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão trên địa bàn.

- Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, khai thác mỏ, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, suối,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

- Rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt tại khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi do địa phương quản lý, có kế hoạch chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai và TKCN.

- Quán triệt công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu: Phòng tránh là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ”; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, vật liệu, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản, sản xuất và công trình, khắc phục kịp thời thiệt hại do thiên tai.

s) Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện:

- Tổ chức quản lý, vận hành các công trình theo đúng quy trình; tăng cường kiểm tra để kịp thời gia cố, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư vùng hạ lưu.

- Xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập, phòng chống lụt bão cho đập; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương nơi có công trình để chỉ đạo, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

v) Ban Quản lý các Khu công nghiệp:

Tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo bảo an toàn cho các kho hàng, nhà xưởng trọng yếu; kiểm tra hệ thống cây xanh trong các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp để thực hiện tỉa cành, nhánh, xử lý các cây xanh có nguy cơ gẫy, đổ.

t) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, các cơ quan truyền thông của địa phương thường xuyên tăng cường cập nhật và phát tin kịp thời về tình hình thời tiết, diễn biến của mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, xả lũ hồ chứa, triều cường, ... cho toàn thể cộng đồng nhân dân trên địa bàn biết để có ý thức phòng tránh, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

u) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để củng cố, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng đê điều, hồ đập, di dời dân cư và các chương trình, đề án nhằm bảo đảm an toàn, góp phần phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai. Ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách cho khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời tranh thủ, vận động các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho công tác phòng, chống thiên tai.

v) Khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra, các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố Huế phải có mặt tại các khu vực được phân công để chỉ huy phòng chống kịp thời. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng của ngành vừa tổ chức phòng chống lụt bão trong ngành, vừa phải huy động lực lượng của ngành để ứng cứu kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

y) Các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178