Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 96/2004/TT-BTC hướng dẫn quản lý thanh toán thu hồi quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Số hiệu: 96/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 13/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 96/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, THANH TOÁN, THU HỒI VÀ QUYẾT TOÁN VỐN ỨNG TRƯỚC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM SAU CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA CÁC ĐOÀN THỂ, TỔNG CÔNG TY 91/TTG (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ BỘ) QUẢN LÝ:

1. Việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của khoản 3, điều 57 của Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và điều 61 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

2. Thông báo kế hoạch thanh toán vốn ứng trước:

Sau khi dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, Bộ Tài chính thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư ứng trước cho Kho bạc nhà nước, đồng gửi Bộ quản lý, trong đó thông báo chi tiết tổng mức ứng, nguồn vốn ứng, niên độ ứng và thu hồi vốn ứng trước.

3. Chuyển nguồn và thanh toán vốn ứng trước:

Bộ Tài chính thông báo mức vốn đầu tư ứng trước sang Kho bạc nhà nước để thanh toán cho các dự án.

Cơ chế kiểm soát, thanh toán vốn ứng trước thực hiện theo quy định hiện hành. Kho bạc nhà nước quản lý theo dõi riêng.

4. Thời hạn thanh toán vốn ứng trước:

Thời hạn thanh toán vốn ứng trước được thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm sau. (Ví dụ: năm 2004, dự án A được ứng trước dự toán ngân sách năm 2005 thì thời hạn thanh toán vốn ứng trước thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm 2005).

Hết thời hạn thanh toán, Kho bạc nhà nước làm thủ tục huỷ bỏ mức vốn ứng trước còn lại chưa sử dụng.

5. Thu hồi vốn ứng trước:

Các Bộ có trách nhiệm bố trí trong dự toán ngân sách năm sau để hoàn trả số vốn đã ứng trước cho các dự án.

Khi thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư cho dự án, Bộ Tài chính đồng thời thông báo thu hồi vốn ứng trước. Số thu hồi đúng bằng mức vốn được ứng trước.

Trường hợp các Bộ được ứng trước dự toán không bố trí hoặc bố trí không đủ trong dự toán ngân sách để hoàn ứng theo đúng quy định, Bộ Tài chính thu hồi số vốn đã ứng bằng cách trừ vào dự toán chi đầu tư được giao của Bộ và có văn bản thông báo cho Bộ đó biết để phối hợp thực hiện.

6. Hạch toán và quyết toán vốn ứng trước:

Vốn ứng trước cho dự toán năm nào được quyết toán vào niên độ ngân sách của năm đó; không quyết toán vào niên độ có phát sinh vốn ứng trước. (Ví dụ: năm 2004 ứng trước kế hoạch vốn năm 2005 thì quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2005, không quyết toán vào niên độ 2004).

Khi tổng hợp báo cáo quyết toán vốn ngân sách nhà nước hàng năm, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm tổng hợp báo cáo riêng về vốn ứng trước của từng Bộ, dự án theo các chỉ tiêu: kế hoạch vốn ứng trước, số vốn đã thanh toán, số vốn đã quyết toán, số vốn chưa sử dụng.

7. Trong một số trường hợp cụ thể, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, vốn ứng trước được xác định thu hồi theo định kỳ thì: số vốn thu hồi hàng năm bằng dự toán chi đầu tư được giao cho dự án. Số vốn ứng trước được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm bằng dự toán chi đầu tư được giao cho dự án. Số vốn đã thanh toán nhưng chưa bố trí dự toán để thu hồi được chuyển sang năm sau quyết toán cho phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn.

Hàng năm, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm xác định số vốn thực thanh toán, xác định số vốn còn lại và báo cáo Bộ Tài chính làm thủ tục chuyển nguồn sang năm sau để phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn.

8. Xử lý tồn tại: một số dự án được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước kế hoạch vốn đầu tư từ các năm trước nhưng đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa có vốn thu hồi, được tiếp tục thanh toán số vốn ứng trước đến 31/12/ 2004.

II. ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ:

Việc chi ứng trước dự toán ngân sách của các cấp chính quyền địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm thu hồi các khoản chi ứng trước.

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, hướng dẫn cụ thể cho phù hợp.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi.

 

Nguyễn Công Nghiệp

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 96/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.745

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.198.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!