Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 998/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 02/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CẤP BỔ SUNG KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3, 4, 5 TUỔI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2011/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Công văn số 5326/BTC-NSNN ngày 03/5/2013 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 804/STC-HCSN ngày 24/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung 2.606.000.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm linh sáu triệu đồng) kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 5 tuổi năm 2012 cho các huyện, thành phố từ nguồn cấp bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2012 chuyển sang năm 2013 thực hiện.

Tạm cấp 2.530.000.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng) cho các huyện, thành phố để thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3,4 tuổi năm 2012. Kinh phí tạm cấp từ nguồn tạm cấp bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2013.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Sở Tài chính cấp kinh phí cho các huyện, thành phố theo Điều 1 Quyết định này và có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí của các đơn vị.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được cấp theo đúng mục đích, chế độ, chính sách hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, VX, TH;
+ Lưu: VT, KT4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

BỔ SUNG KINH PHÍ

THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA TRẺ EM 3, 4, 5 TUỔI NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Huyện, thành phố

Kinh phí phân bổ đợt này

(1.000đ)

Ghi chú

Trẻ em 5 tuổi

Trẻ em 3,4 tuổi

 

1

Bắc Giang

4.800

21.000

 

2

Tân Yên

93.500

105.000

 

3

Việt Yên

102.000

62.000

 

4

Lục Ngạn

970.700

659.000

 

5

Hiệp Hòa

148.000

227.000

 

6

Yên Dũng

0

100.000

 

7

Sơn Động

329.000

498.000

 

8

Lạng Giang

80.000

97.000

 

9

Yên Thế

484.000

327.000

 

10

Lục Nam

394.000

434.000

 

Tổng cộng

2.606.000

2.530.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 998/QĐ-UBND ngày 02/07/2013 cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg và 239/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.945

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149