Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 83/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 23/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN GIẢM NHẸ THIÊN TAI VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 1/10/1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA )
Căn cứ vào văn bản 2170/VPCP- QHQT ngày 25/4/2002 và văn bản 5211/VPCP- QHQT ngày 19/9/2002 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và thực hiện khoản Hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại để chuẩn bị Dự án giảm nhẹ thiên tai nhằm vay vốn của Ngân hàng Thế giới ( WB ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị Dự án Giảm nhẹ thiên tai nhằm vay vốn của Ngân hàng thế giới với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị Dự án Giảm nhẹ thiên tai nhằm vay vốn của Ngân hàng thế giới.

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Loại hình dự án: Dự án ODA Hỗ trợ kỹ thuật

4. Hình thức đầu tư: ODA không hoàn lại.

5. Hình thức quản lý dự án: Ban chỉ đạo chuẩn bị dự án và Ban chuẩn bị dự án.

6. Khu vực thực hiện dự án: Dự án sẽ hỗ trợ để lập báo cáo tiền khả thi và khả thi cho các tiểu dự án được thực hiện trong năm đầu thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai ở miền Trung và có thể được mở rộng trên phạm vi toàn quốc

7. Địa điểm văn phòng dự án: Đặt tại Ban chuẩn bị Đầu tư , Bộ Nông nghiệp và PTNT.

8. Nhiệm vụ dự án: Dự án sẽ giúp Bộ Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị cho Dự án Giảm nhẹ thiên tai nhằm vay vốn của Ngân hàng thế giới. Dự án bao gồm các hoạt động sau:

- Lập báo cáo tiền khả thi và khả thi cho các tiểu dự án thực hiện trong năm đầu tiên.

- Nghiên cứu , đề xuất cơ chế sử dụng quỹ dự phòng dành cho việc phục hồi khẩn cấp sau thiên tai.

- Tiến hành phân tích các yếu tố xã hội và môi trường, kiến nghị các biện pháp giảm nhẹ thiên tai quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương của các xã bị ảnh hưởng của thiên tai.

- Tiến hành đánh giá chính sách liên quan đến thể chế và công tác ứng phó với thiên tai của Chính phủ để hỗ trợ xây dựng chính sách và tăng cường thể chế nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng chống và ứng phó với thiên tai giữa các cơ quan và các cấp của Chính phủ.

9. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí cho giai đoạn chuẩn bị dự án là một khoản viện trợ cho không trị giá 750.400 USD của chính phủ Nhật bản uỷ thác qua Ngân hàng thế giới.

10.Thời gian thực hiện:

Hoàn thành công việc chuẩn bị dự án trong 12 tháng kể từ ngày bắt đầu

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo thực hiện công việc chuẩn bị dự án được thành lập do một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm trưởng Ban và các uỷ viên là đại diện các Bộ ngành liên quan đến công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các hoạt động chuẩn bị dự án

2. Bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo chuẩn bị dự án đặt tại Ban chuẩn bị đầu tư, đóng vai trò là văn phòng chuẩn bị dự án.

3. Việc tuyển chọn chuyên gia tư vấn để chuẩn bị dự án theo đúng thủ tục và quy chế tuyển chọn tư vấn của ngân hàng thế giới và của chính phủ.

4. Việc triển khai các thoả thuận, cam kết và chọn các tiểu dự án đầu tư trong dự án đảm bảo theo đúng trình tự, quy chế xây dựng cơ bản đối với một dự án ODA.

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo chuẩn bị dự án, Vụ trưởng vụ HTQT, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 83/2002/QD/BNN

Hanoi , September 23, 2002

 

DECISION

APPROVING THE TECHNICAL SUPPORT PROJECT IN PREPARATION FOR THE NATURAL DISASTER REDUCTION PROJECT WITH CAPITAL BORROWED FROM THE WORLD BANK

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73-CP of October 1, 1995 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2001/ND-CP of May 4, 2001 promulgating the Regulation on the Management and Use of Official Development Assistance (ODA) source;
Pursuant to the Government Office’s Document No. 2170/VPVP-QHQT of April 25, 2002 and Document No. 5211/VPVP-QHQT of September 19, 2002 notifying the Prime Minister’s opinions on assigning the Ministry of Agriculture and Rural Development to receive and implement the non-refundable technical support in preparation for the natural disaster reduction project with capital borrowed from the World Bank (WB),

DECIDES:

Article 1.- To approve the technical support project in preparation for the natural disaster reduction project with capital borrowed from the World Bank with the following contents:

1. The project’s name: The technical support project in preparation for the natural disaster reduction project with capital borrowed from the World Bank.

2. The managing agency: The Ministry of Agriculture and Rural Development.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Investment form: Non-refundable ODA.

5. The project management form: The Steering Committee for Project Preparation and the Board for Project Preparation.

6. The project implementation region: The project shall provide support for the elaboration of pre-feasible and feasible reports on sub-projects to be implemented in the first year in the Central Vietnam provinces hardest hit by natural calamities, and it may be expanded nationwide.

7. The project’s office location: The project’s office shall be located at the Board for Investment Preparation, the Ministry of Agriculture and Rural Development.

8. The project’s tasks: The project shall assist the Ministry of Agriculture and Rural Development in the preparation for the natural disaster reduction project with capital borrowed from the World Bank. The project shall cover the following activities:

- Elaborating pre-feasible and feasible reports on sub-projects to be implemented in the first year;

- Studying and proposing mechanism on the use of reserve funds put aside for the post-natural disaster emergency recovery;

- Analyzing social and environmental factors, proposing community-based measures to reduce small-scale natural disasters with the support of local administrations of the natural disaster-stricken communes;

- Evaluating policies relating to the Government’s institutional work and coping with natural disasters in order to support the elaboration of policies and institutional enhancement for raising the efficiency of coordination in natural disaster prevention, fight and coping with among the Government’s various agencies and levels.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Total fund for the project preparation stage is USD 750,400 in non-refundable aid entrusted by the Japanese Government through the World Bank.

10. Implementation duration:

The project preparation work shall be completed within 12 months as from the date of commencement.

Article 2.- Task assignment and implementation organization

1. The Steering Committee for Project Preparation shall be set up with a Vice-Minister of Agriculture and Rural Development as its head and representatives of the ministries and branches involved in natural disaster prevention, fight and reduction as its members. The Steering Committee shall have to direct and monitor the project preparation activities.

2. The section assisting the Steering Committee for Project Preparation shall be located at the Board for Investment Preparation, which plays the role of the Project Preparation Office.

3. The selection of consultants for project preparation shall strictly comply with the procedures and regulations on the selection of consultants set by the World Bank and the Government.

4. The implementation of agreements and commitments as well as the selection of the project’s investment sub-projects shall strictly comply with the capital construction order and regulation applicable to an ODA project.

Article 3.- The head of the Steering Committee for Project Preparation, the director of the International Cooperation Department, the director of the Ministry’s Office, and the heads of the concerned departments under the Ministry shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Cao Duc Phat

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 83/2002/QĐ-BNN ngày 23/09/2002 phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án giảm nhẹ thiên tai vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.831

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9