Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2004/QĐ-UB về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Số hiệu: 76/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THÀNH PHỐ TIẾP NHẬN BÀN GIAO DỰ ÁN DO TỔ CHỨC MARRIE STOPES INTERNATIONAL (MSI) TÀI TRỢ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Thỏa thuận dự án số JFS 1429 ngày 31 tháng 7 năm 1998 giữa Tổ chức Marrie Stopes International Việt Nam và Ủy ban Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố (nay là Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh) về chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình dựa vào cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 90/UBDSGDTE ngày 08 tháng 3 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố được tiếp nhận bàn giao dự án "Sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình dựa vào cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh" do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ thông qua MSI tại Việt Nam.

Điều 2. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố có trách nhiệm phối hợp với MSI Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao tiếp nhận dự án theo quy định hiện hành ; đồng thời tiếp tục quản lý các hoạt động, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của dự án để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.  Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- UB DS GĐ & TE
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP
- Công an thành phố (PC13, PA25)
- Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : PVP/VX, KT
- Tổ VX, ĐN
- Lưu (VX-LC)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2004/QĐ-UB về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status