Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chi từ nguồn thu để lại năm 2002 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 69/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 28/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI NĂM 2002 CHO TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 1 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp lần thứ 7 về thu chi ngân sách Nhà nước;
Theo Quyết định số 104/2001/QĐ-UB ngày 1 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tân Phát triển Ngoại thương và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá thành phố tại công văn số 1691/TCVG-HCSN ngày 28 tháng 5 năm 2002 về dự toán kinh phí năm 2002 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chỉ tiêu dự toán chi năm 2002 như sau:

 - Dự toán chi từ ngân sách thành phố : 1,2 tỷ đồng

 - Chỉ tiêu hướng dẫn dự toán chi từ nguồn thu được để lại : 5,0 tỷ đồng

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu được giao; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận
- Như điều 3
- TTUB: CT, PCT/TT, TM, CNN
- VPHĐ-UB: PVP/KT
- Tổ TM
- Lưu (TM-L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chi từ nguồn thu để lại năm 2002 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19