Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 59/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 30/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 59/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2002

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách ;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2002 ;
Tiếp theo Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 ;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá tại Công văn số 1495/TCVG-HCSN ngày 10 tháng 5 năm 2002 về kinh phí phòng lây nhiễm HIV cho cán bộ phòng chống AIDS ;

 QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1: Nay giao bổ sung kinh phí năm 2002 nguồn ngân sách thành phố cho Sở Y tế thành phố về chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS với số tiền 01 (một) tỷ đồng để phục vụ công tác dự phòng lây nhiễm HIV cho cán bộ - công chức gặp tai nạn khi thi hành công vụ.

Điều 2. Sở Y tế thành phố có trách nhiệm xác định cụ thể số lượng thuốc cần điều trị dự phòng, thực hiện việc mua sắm thuốc và thanh quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác dự phòng lây nhiễm theo đúng quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài chánh - Vật giá lập thủ tục cấp phát, kiểm tra việc sử dụng, thanh quyế toán kinh phí nêu trên theo quy định.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban phòng chống AIDS thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách.HĐND.TP
- Ban Văn hoá- Xã hội/HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM-P)
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53