Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2004/QĐ-UB Điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2004 của quận Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì, Gia Lâm về phân giao kế hoạch XDCB năm 2004 cho 2 quận Long Biên, Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 52/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 22/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2004 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HUYỆN THANH TRÌ, GIA LÂM VỀ PHÂN GIAO KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2004 CHO 2 QUẬN LONG BIÊN, HOÀNG MAI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ các Nghị định số 60/2003/CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Nghị định số: 47/2003/NQ-HĐ và Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐ ngày 18/12/2003 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 191/TTr-KH&ĐT ngày 11/03/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2004 của quận Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì, Gia Lâm và phân giao ké hoạch XDCB năm 2004 cho 2 quận Long Biên, Hoàng Mai theo biểu tổng hợp và chi tiết kèm theo.

Các dự án không thuộc diện điều chỉnh tại quyết định này, thực hiện theo đúng kế hoạch đã giao tại Quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Điều 2: Chủ tịch UBND các Quận, Huyện căn cứ kế hoạch được giao tại điều 1 có trách nhiệm giao kế hoạch cho các chủ đầu tư dự án trong tháng 3/2004. Chỉ đạo các chủ đầu tư liên quan bàn giao, tiếp nhận hồ sơ quản lý các dự án và thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước và Thành phố Hà Nội.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội hướng dẫn hai Quận mới triển khai nhiệm vụ được giao đúng quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND các Quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Chủ tịch UBND các Huyện: Thanh Trì, Gia Lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2004/QĐ-UB Điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2004 của quận Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì, Gia Lâm về phân giao kế hoạch XDCB năm 2004 cho 2 quận Long Biên, Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64