Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3982/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 của dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3982/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 13/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3982/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI NG NĂM 2016 CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU - NAM SÔNG MÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh cho các dự án đã được quyết định đầu tư, dự án chuẩn bị đầu tư và vốn đối ứng ODA;

Căn cứ Công văn số 644/CV-HĐND ngày 04/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 của dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3636/SKHĐT-KTĐN ngày 05/9/2016 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 của các dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 của dự án phát triển hệ thống tưi Bắc sông Chu - Nam sông Mã đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/7/2016, với những nội dung như sau:

1. Nội dung và mục tiêu giao kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 của dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (Hợp phần do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 - Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý) đã được phê duyệt tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 (phần phụ biểu, thứ tự 4, Mục II) của Chủ tịch UBND tỉnh là:

- Số vốn giao kế hoạch năm 2016: 5.000 triệu đồng (Năm tỷ đồng).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Mục tiêu: Kết hp với nguồn ODA và nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và PTNT để tiếp tục thực hiện dự án.

2. Nay điều chỉnh nội dung và mục tiêu là:

2.1. Dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (Hp phần do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 - Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý):

- Số vốn giao kế hoạch năm 2016: 3.000 triệu đồng (Ba tỷ đồng).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Mục tiêu: Kết hợp với nguồn ODA và nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và PTNT để tiếp tục thực hiện dự án.

2.2. Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới, vay vốn WB7 (Hp phần bồi thường GPMB do UBND huyện Yên Định làm chủ đầu tư):

- Số vốn giao kế hoạch năm 2016: 2.000 triệu đồng (Hai tỷ đồng).

- Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Định.

- Mục tiêu: Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, có trách nhiệm thông báo (danh mục, mức vốn, mục tiêu đầu tư) cho các ngành, các đơn vị liên quan và các chủ đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Các chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn được giao đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và thanh quyết toán theo các quy định của Nhà nước; đồng thời, căn cứ mục tiêu đầu tư, mức vn được giao kế hoạch để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND t
nh;
- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3;

- Lưu: VT, KHTH (02).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3982/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 của dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101