Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3962/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3962/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3962/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải;
Căn cứ văn bản số 2808/QĐ-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản;
Căn cứ Quyết định số 3895/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi;
Xét đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản số 2489/ĐS-RPMU ngày 13/11/2008 về xin giữ lại tài sản thu hồi từ dự án hoàn thành;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển tài sản thu hồi từ Dự án “Khôi phục 10 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh” và Dự án “Các hạng mục bổ sung Dự án Khôi phục 10 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh” (chi tiết như phụ lục kèm theo) cho Ban quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để phục vụ công tác quản lý dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh. Ban quản lý các dự án đường sắt có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản cố định và nguồn hình thành tài sản cố định; Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo đúng qui định; Sau khi dự án kết thúc thực hiện thu hồi tài sản theo qui định.

Điều 2. Nội dung nêu tại Điều 1 quyết định này thay thế mục 1.2 Điều 1 tại Quyết định số 3895/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Lê Mạnh Hùng;
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT

(Kèm theo Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Số lượng (bộ)

1

Bộ thiết bị hàn ga hơi ép TGP5

01

2

Bộ thiết bị hàn nhiệt nhôm

01

3

Đoàn goòng vận chuyển ray hàn dài kèm đầu máy

01

4

Thiết bị điều chỉnh khe hở ray

01

5

Thiết bị ghi nhiệt độ ray và môi trường

01

6

Thiết bị kẹp tạm ray

02

7

Giá sàng ray

60

8

Dụng cụ tháo + lắp phụ kiện Pandrol

62

 

Tổng cộng

129

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3962/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84