Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2002/QĐ-UB giao dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2002 cho 17 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 39/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 19/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2002/QĐ-UB 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ NĂM 2002 CHO 17 TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước ;
Theo Thông tư số 26/2001/TT-BTC ngày 19 tháng 04 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về cấp phát kinh phí cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí ;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá tại Công văn số 457/TCVG-HCSN ngày 06 tháng 02 năm 2002 và Công văn số 849/TCVG-HCSN ngày 18 tháng 3 năm 2002 về phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các Hội chuyên ngành và các Hội quần chúng ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2002 cho 17 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp với tổng số tiền là 5,375 tỷ (năm tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu) đồng, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Các tổ chức nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thu xếp chi phí hoạt động trong năm 2002 từ nguồn thu theo Điều lệ tổ chức hoạt động của đơn vị và dự toán kinh phí hỗ trợ nêu trên của ngân sách thành phố.

Điều 3. Giao Sở Tài chánh - Vật giá lập thủ tục cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức nêu tại Điều 1 theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các tổ chức nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban KT- NS  HĐND/TP
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, các Tổ NCTH
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2002/QĐ-UB giao dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2002 cho 17 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19