Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2963/QĐ-BKHCN về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (Đợt 12) của Cục Năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2963/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2963/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 12) CỦA: CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân;

Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thc hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu – trin khai và hỗ trợ kỹ thuật năm 2016 phục vụ phát triển điện hạt nhân;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 11547/BTC-HCSN ngày 18/8/2016 về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2016 (đợt 3);

Theo đề xuất của Cục Năng lượng nguyên tử tại Công văn số 270/NLNT-VP ngày 11/10/2016 về việc phân bổ nguồn kinh phí đề án 1756 năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho Cục Năng lượng nguyên tử (mã số ngân sách: 1104575) để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu – trin khai và hỗ trợ kỹ thuật năm 2016 phục vụ phát triển điện hạt nhân theo theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
Tài chính;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KB
NN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 12)

Của: Cục Năng lượng nguyên tử

(Kèm theo Quyết định số: 2963/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã tính chất nguồn kinh phí

Tổng số

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

D TOÁN CHI NSNN

 

6.600,0

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

6.600,0

 

I

Nghiên cứu khoa học

 

6.600,0

 

I.1

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 370-371)

 

6.600,0

 

a

Vốn trong nước

 

6.600,0

 

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

6.600,0

 

 

- Kinh phí được giao khoán

 

 

 

 

- Kinh phí không được giao khoán, trong đó:

16

6.600,0

 

 

+ Các khóa bồi dưỡng trong nước, kinh phí quản lý chung (tại KBNN quận Thanh Xuân)

 

2.200,0

 

 

+ Kinh phí bồi dưỡng, thực tập ở nước ngoài; khảo sát; đoàn ra đàm phán (kèm chi trượt giá ngoại tệ) tại Sở giao dịch KBNN

 

4.400,0

 

2

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

 

 

3

Kinh phí không thường xuyên

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

 

 

 

- Niên liễm và đoàn ra (Tại sgiao dịch KBNN)

 

 

 

 

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

1104575

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch

KBNN Quận Thanh Xuân; Sở giao dịch KBNN

 

Mã Kho bc nhà nước

0022; 0003

 

THUYẾT MINH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 12)

Của: Cục Năng lượng nguyên tử

(Kèm theo Quyết định số: 2963/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

1

2

3

 

D TOÁN CHI NSNN

6.600,0

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

6.600,0

I

KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHOA HC

6.600,0

I.1

VỐN TRONG NƯỚC

6.600,0

1.1.1

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGH

6.600,0

1

Cấp Nhà nước

6.600,0

 

Nhiệm vụ bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật năm 2016 phục vụ phát triển điện hạt nhân

6.600,0

I.1.2

KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

 

I.1.3

KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

 

I.2

VỐN NGOÀI NƯỚC

 

 

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học

 

 

Trong đó: + Vốn trong nước

6.600,0

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

6.600,0

 

- Kinh phí thực hiện khoán

 

 

- Kinh phí không thực hiện khoán, trong đó:

6.600,0

 

+ Các khóa bồi dưỡng trong nước, kinh phí quản lý chung (tại KBNN quận Thanh Xuân)

2.200,0

 

+ Kinh phí bồi dưỡng, thực tập ở nước ngoài; khảo sát; đoàn ra đàm phán (kèm chi trượt giá ngoại tệ) tại Sở giao dịch KBNN

4.400,0

2

Kinh phí thường xuyên

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

3

Kinh phí không thường xuyên

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

 

TỔNG CỘNG

6.600,0

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2963/QĐ-BKHCN về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (Đợt 12) của Cục Năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


785
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93