Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 284/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 284/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 05/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 284/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách ;
Theo Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính - Nhà đất sang Sở Xây dựng ;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1036/TNMT-KHTH ngày 29 tháng 9 năm 2003 về kế hoạch chỉ tiêu ngân sách năm 2003 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 4630/TCVG-HCSN ngày 02 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Tài nguyên và Môi trường với số tiền 57.888 triệu đồng (năm mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi tám triệu đồng) ; trong đó :

1.1. Kinh phí chi quản lý hành chính (Văn phòng Sở) : 1.753 triệu đồng, gồm :

a. Chuyển dự toán chi ngân sách được giao năm 2003 từ Sở Địa chính - Nhà đất sang Sở Tài nguyên và Môi trường : 1.153 triệu đồng.

b. Bổ sung kinh phí năm 2003 để thực hiện nhiệm vụ mới : 600 trịêu đồng, chi tiết như sau :

- Chi cho hoạt động thường xuyên : 170 triệu đồng ;

- Chi sửa chữa, chống dột : 200 triệu đồng ;

- Chi mua sắm : 230 triệu đồng.

1.2. Kinh phí chi sự nghiệp : 56.135 triệu đồng, gồm :

a. Chuyển dự toán chi ngân sách được giao năm 2003 từ Sở Địa chính - Nhà đất sang Sở Tài nguyên và Môi trường : 55.144 triệu đồng.

b. Chuyển dự toán chi ngân sách được giao năm 2003 từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Tài nguyên và Môi trường : 991 triệu đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao kèm theo Quyết định này và gửi cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách.HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 284/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12