Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2012 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2590/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 15/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2590/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 3 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2012 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.062.617.000.000 đồng

a) Thu cân đối NSNN gồm: 3.600.400.000.000 đồng

- Thu nội địa: 3.325.397.000.000 đồng

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 275.000.000.000 đồng

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 1.462.220.000.000 đồng

(Có phụ lục 1 kèm theo)

2. Thu ngân sách địa phương hưởng: 6.527.443.000.000 đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 3.310.397.000.000 đồng

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 762.020.000.000 đồng

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 1.462.220.000.000 đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.754.826.000.000 đồng

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách: 863.783.000.000 đồng

+ Thu bổ sung để thực hiện tiền lương 830.000 đ/tháng 224.780.000.000 đồng

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 666.263.000.000 đồng

3. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 22.737.000.000 đồng

4. Tổng số chi ngân sách địa phương 6.550.180.000.000 đồng

- Chi ngân sách tỉnh: 3.890.775.000.000 đồng

- Chi ngân sách các huyện, các thị xã, thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn) 2.659.405.000.000 đồng

Điều 2. Phân bổ cho các Sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan khác, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là huyện) dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 theo chi tiết đính kèm (Vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn XDCB Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định riêng).

Điều 3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2012 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; căn cứ dự toán được giao, các huyện bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương như sau:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, xã (phường, thị trấn) bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện;

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (trừ lương và các khoản có tính chất lương);

- Đối với cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu là 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật liệu tiêu hao);

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 còn lại chưa sử dụng chuyển sang năm 2012.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Thống nhất với các đơn vị dự toán thuộc tỉnh phân bổ dự toán chi tiết; giao chỉ tiêu hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và chỉ tiêu huy động nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho Ủy ban nhân dân các huyện; phân bổ và thông báo chi tiết các khoản chi theo mục tiêu năm 2012 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện;

- Thẩm định, thông báo chi tiết nhu cầu, nguồn kinh phí cải cách tiền lương cho các đơn vị dự toán thuộc tỉnh, UBND các huyện theo các chính sách tiền lương tăng thêm năm 2012.

Điều 5. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Thủ trưởng các đơn vị Dự toán cấp 1 thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khẩn trương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của đơn vị mình đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Công khai dự toán ngân sách theo quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách và tổ chức thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; không chi ngoài dự toán.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 của cấp mình về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính chậm nhất 05 ngày sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị Dự toán cấp 1 thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2012 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.726
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108