Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 248/2003/QĐ-UB bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thuê bao duy tu của Sở Giao thông Công chánh năm 2003 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 248/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 11/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 248/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP THUÊ BAO DUY TU CỦA SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH NĂM 2003

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách ;
Căn cứ Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003;
Xét đề nghị của Liên Sở Giao thông Công chánh và Sở Tài chính tại Công văn số 4202/LS/TCVG-GTCC ngày 22 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao bổ sung chỉ tiêu về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 (vốn sự nghiệp thuê bao duy tu) cho Sở Giao thông Công chánh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Đã giao theo Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003

Chỉ tiêu bổ sung

Cộng dự toán điều chỉnh cả năm 2003

I.-

1

2

3

II.-

1

2

3

4

5

6

 

Tổng cộng (I+II):

Sự nghiệp thuê bao:

Công viên cây xanh

Thảo cầm viên

Chiếu sáng công cộng

Sự nghiệp duy tu:

Cầu

Đường

Thoát nước

Chiếu sáng công cộng

Đường sông

Đò phà

254.700

74.000

29.000

5.000

40.000

180.700

30.000

56.000

50.000

33.500

9.000

2.200

77.732

33.232

8.000

6.232

19.000

44.500

5.000

9.000

13.000

6.000

11.000

500

332.432

107.232

37.000

11.232

59.000

225.200

35.000

65.000

63.000

39.500

20.000

2.700

 

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Công chánh có trách nhiệm phân giao chỉ tiêu bổ sung năm 2003 nói trên và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sử dụng đúng mục đích, hoàn thành kế hoạch vốn được giao với chất lượng, khối lượng công việc bảo đảm tiêu chuẩn quy định và đúng tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :  
- Như điều 3
- TTUB: CT, các PCT
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ TH (3b), TM-DL,
 ĐT-MT, ĐB-DA
- Lưu (ĐT-Thg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 248/2003/QĐ-UB bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thuê bao duy tu của Sở Giao thông Công chánh năm 2003 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64