Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 217/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 23/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2013/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 65/SKHĐT-TH ngày 10 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

- Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014, NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2013/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2014 CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Kết luận số 23-KL/TU ngày 06 tháng 12 năm 2013 tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa V, Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng chương trình hành động và yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 như sau:

I. Về phát triển kinh tế:

1. Triển khai các giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh:

a) Về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ động nghiên cứu, đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tiền tệ, tỷ giá, ngoại hối, vàng, lãi suất, thu phí, tín dụng, phòng chống rửa tiền,...

b) Về quản lý, điều hành ngân sách:

- Sở Tài chính đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2014.

- Cục Thuế, Cục Hải quan triển khai các giải pháp về chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá; thu hồi và giảm nợ đọng thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

c) Về phát triển thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu:

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các dịp lễ, tết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm soát giá cả, ngăn chặn các hoạt động đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về giá cả, thị trường; triển khai đồng bộ chương trình quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, ưu tiên xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vào các thị trường xuất khẩu trọng điểm, thị trường mới có nhiều tiềm năng.

- Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu đối với các mặt hàng không khuyến khích và các mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

d) Về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì tổ chức làm việc với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trên địa bàn để giải quyết khó khăn, vướng mắc và có biện pháp xử lý thích hợp trong quan hệ tín dụng. Chủ động xử lý các vướng mắc của các tổ chức tín dụng và khách hàng theo thẩm quyền; tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với khách hàng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để người dân và doanh nghiệp hiểu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Cục Thuế triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách miễn thuế khoán và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đối tượng theo Nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ, các chương trình liên kết ngành, vùng, tham gia vào chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các đối tượng tham gia. Xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm triển khai thực hiện tốt các chính sách, giải pháp của các Bộ, ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường công tác cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và phục vụ nhân dân; quan tâm và tạo điều kiện tốt hơn để phát triển đội ngũ doanh nhân.

2. Về thực hiện các chương trình, đề án, giải pháp phát triển kinh tế:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành đề án tái cơ cấu kinh tế.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Triển khai thực hiện đề án chiến lược phát triển công nghiệp và chính sách thu hút đầu tư Nhật Bản và đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Xúc tiến thành lập khu công nghiệp chuyên sâu Việt Nam - Nhật Bản; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng cụm công nghiệp hỗ trợ Đá Bạc.

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả khai thác nhóm cảng biển số 5, đề án phát triển dịch vụ logistics, đề án phát triển cụm cảng trung chuyển quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2020 và chương trình xúc tiến đầu tư cho hoạt động cảng biển và logistics.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp cảng biển nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp:

- Phát triển các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng và chuẩn hóa các dịch vụ du lịch để phục vụ du khách trong và ngoài nước; xây dựng chiến lược thu hút khách du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, tập trung vào các nhóm khách du lịch quốc tế, nhóm khách cao cấp.

- Tập trung xúc tiến thị trường du lịch Nhật Bản; củng cố liên kết khai thác thị trường khách quốc tế từ Nga, Lào, Campuchia,...

- Thành lập các Trung tâm hỗ trợ khách du lịch tại thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

- Bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách; kiểm tra thường xuyên, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng kinh doanh không lành mạnh, tập trung xử lý vệ sinh các bãi tắm.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan:

- Quản lý, vận hành tốt các công trình thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất; triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi sang các loại cây, con có hiệu quả cao hơn, hỗ trợ trong khâu tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là rau sạch, rau an toàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, thu hoạch, phân phối, chế biến thực phẩm an toàn trên địa bàn.

- Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ có hiệu quả và an toàn;...

- Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh sau 03 năm thực hiện giai đoạn 2011-2015; rà soát các dự án phát triển nuôi trồng thủy sản từ nguồn vốn ngân sách để có định hướng đầu tư hoặc điều chỉnh nếu không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Giải quyết các vướng mắc đế phát triển nuôi thủy sản theo đúng quy hoạch được duyệt tại Khu nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và, Khu nuôi tôm xã Phước Thuận, Khu nuôi tôm công nghiệp 300ha tại xã Lộc An.

- Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu tại 21 xã thuộc giai đoạn 2013 - 2015; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống; nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn.

II. Về đầu tư phát triển:

1. Đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều hành đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014.

- Hoàn thành đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học, công trình văn hóa thể thao, trang thiết bị y tế, dạy nghề.

- Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm để đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình và giải ngân kế hoạch vốn đạt tiến độ.

b) Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian khảo sát giá đất phục vụ cho giao đất, cho thuê đất và bồi thường khi giải tỏa.

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát và điều chỉnh đề án tái định cư giai đoạn 2010-2015 phù hợp nhu cầu thực tế của các huyện, thành phố, trên cơ sở đó có phương án đầu tư xây dựng quỹ nhà ở tái định cư hợp lý.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở các địa phương, nhất là địa bàn thành phố Vũng Tàu.

đ) Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2014 tổ chức triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Đầu tư của doanh nghiệp:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng và triển khai "Chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đến năm 2020", định hướng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, năng lực quản trị trong các lĩnh vực logistics, cảng biển, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như du lịch, hải sản.

- Tăng cường công tác quản lý dự án sau đăng ký đầu tư, thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án đã được giao đất, cho thuê đất. Đối với các trường hợp dự án chậm triển khai do nguyên nhân thuộc yếu tố chủ quan của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất đối với các dự án thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (nếu đã giao, hoặc cho thuê đất).

- Phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công bố công khai phương án xử lý cụ thể đối với diện tích đất sau khi thu hồi: Trường hợp giữ nguyên quy hoạch, tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án; Trường hợp hủy bỏ quy hoạch thì căn cứ quy định của pháp luật về đất đai, phục hồi các quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định.

III. Về phát triển chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao và đảm bảo an sinh xã hội:

1. Về chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát về vệ sinh và an toàn thực phẩm; chú trọng công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh theo hướng chủ động, nâng cao ý thức vệ sinh và thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

- Củng cố nhân lực, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng bác sỹ, cán bộ và nhân viên y tế cả về chuyên môn và y đức, phù hợp với quy mô đầu tư phát triển các cơ sở y tế.

- Sắp xếp hợp lý quy trình khám, chữa bệnh, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở khám chữa bệnh.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Triển khai các chính sách, giải pháp khuyến khích phát triển các hình thức liên kết giữa cơ sở sử dụng lao động và cơ sở đào tạo. Định hướng các cơ sở đào tạo điều chỉnh cơ cấu đào tạo phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng các ngành nghề trọng điểm của tỉnh như: Dịch vụ cảng, dịch vụ logistics, du lịch, công nghiệp hỗ trợ,...

- Triển khai thực hiện các đề án: Đề án phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020; Đề án phát triển nguồn nhân lực dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Rà soát các trường dạy nghề, điều chỉnh, sắp xếp lại các trường hoạt động không hiệu quả. Chấn chỉnh dạy nghề cho lao động nông thôn theo hướng thiết thực và hiệu quả; đánh giá, xem xét hiệu quả một số nghề phi nông nghiệp dạy cho lao động nông thôn để có định hướng mua sắm trang thiết bị; nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Rà soát, đề xuất kế hoạch đầu tư hợp lý cơ sở vật chất ngành giáo dục, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho những nơi chưa có đủ trường công lập, nhất là các trường học mầm non để nâng cao tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ, mẫu giáo.

- Tiếp tục các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Chấn chỉnh và quản lý tốt tình trạng dạy thêm, học thêm, nhất là tại các thành phố; rà soát và xử lý các loại quỹ đóng góp ngoài quy định của Hội phụ huynh học sinh.

3. Phát triển khoa học - công nghệ:

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án sản xuất thử nghiệm đã được nghiệm thu. Triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, y tế.

4. Phát triển văn hóa, thể thao:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng.

- Tăng cường quản lý các di sản văn hóa; trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử và nghiên cứu phục hồi các lễ hội, làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch.

- Quản lý, cấp phép đối với các loại hình quảng cáo ngoài trời.

- Tiếp tục phát triển các hoạt động thể dục thể thao; tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI và tham dự Đại hội thể dục thể toàn quốc.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

5. Về an sinh xã hội:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp:

- Rà soát, đánh giá số lao động thất nghiệp, lao động được tạo việc làm mới của năm 2013 để xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm phù hợp. Tăng cường kiểm tra và có giải pháp để các doanh nghiệp thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động được pháp luật bảo vệ.

- Tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Có giải pháp để phát hiện, can thiệp sớm các đối tượng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật.

IV. Về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường:

1. Quản lý đất đai:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện và cấp xã.

2. Về bảo vệ môi trường:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án điều tra cơ bản đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và đa dạng sinh học vùng nội địa.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về môi trường, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường thực hiện công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm bảo vệ môi trường, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực xử lý bụi lò, xỉ thép, khí thải và chế biến hải sản.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn nạn chặt phá rừng một cách có hiệu quả, đầu tư tăng diện tích trồng rừng mới.

V. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính:

1. Về cải cách hành chính:

Các cơ quan hành chính các cấp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Củng cố, nâng cao chất lượng áp dụng Văn phòng điện tử eOffice và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các sở, ngành, địa phương, đồng thời mở rộng thực hiện tại một số Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Duy trì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các xã, phường.

- Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

2. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính:

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển đổi với các chức danh đảm nhiệm các công việc nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu.

- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2013 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

VI. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, thanh tra, khiếu nại, tố cáo:

1. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai chương trình thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh; thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra và chú trọng kiểm tra thực hiện các nội dung kết luận sau thanh tra.

2. Về tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng và ban hành quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

- Xác minh và giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với công dân kết hợp với giải quyết khiếu nại, tố cáo.

VII. Về quốc phòng, an ninh, phòng chống và khắc phục thiên tai:

1. Về quốc phòng:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

- Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2. Về an ninh, trật tự an toàn xã hội:

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các đề án phòng chống làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm. Kiềm chế và giảm phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội so với năm 2013.

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đề án giảm thiểu tai nạn giao thông, triển khai các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của tình nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc giảm tai nạn giao thông để đạt mục tiêu giảm 5% trở lên số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2013.

3. Chủ động phòng chống và khắc phục thiên tai:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

VIII. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan thông tin kịp thời, đầy đủ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội đến toàn thể nhân dân.

2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, công tác chỉ đạo điều hành thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức.

IX. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.

- Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cùng với tình hình chung của ngành, địa phương gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê để tổng hợp chung.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9