Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 2153/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2153/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ ÁP DỤNG MUA SẮM TẬP TRUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2011/STC-GCS ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc ban hành danh mục hóa chất vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung và đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1868/SYT-KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2020, Công văn số 1956/SYT-KHTC ngày 11 năm 6 năm 2020 về danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng: Bao gồm 85 loại hóa chất, vật tư y tế (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện

1. Giao trách nhiệm cho Sở Y tế tổ chức thực hiện mua sắm tập trung đối với danh mục hóa chất, vật tư y tế ban hành tại Quyết định này.

2. Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT và UV UBND TP;
- UBND các quận, huyện
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị
- Cổng Thông tin điện tử TPĐN
- VP ĐĐBQH, HĐND, UBND TP;
- CVP và PCVP, KTTC;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ ÁP DỤNG MUA SẮM TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT

Danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung

Đơn vị tính

1

Phim X-quang và nước rửa phim các loại, các cỡ

Tấm/Chai/Can

2

Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ

Gói

3

Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ

Que/Cái

4

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại

Can/Chai

5

Dung dịch rửa vết thương các loại

Can/Chai

6

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại

Can/Chai

7

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại

Can/Chai

8

Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ các loại

Can/Chai

9

Băng bột bó, vải lót bó bột, tất lót bó bột các loại, các cỡ

Cuộn

10

Băng chun, băng đàn hồi các loại, các cỡ

Cuộn

11

Băng cuộn, băng cá nhân các loại, các cỡ

Cuộn

12

Băng rốn các loại, các cỡ

Cuộn

13

Băng dính các loại, các cỡ

Cuộn/Miếng

14

Gạc các loại, các cỡ

Mét/Gói/Miếng

15

Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng để băng các vết thương, vết mổ, vết khâu các loại, các cỡ

Miếng

16

Gạc, gạc lưới có tẩm kháng sinh hoặc chất sát khuẩn các loại, các cỡ

Miếng

17

Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị phòng ngừa loét do tỳ đè các loại

Chai/Lọ

18

Miếng cầm máu mũi các loại, các cỡ

Miếng

19

Vật liệu cầm máu các loại

Miếng

20

Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại, các cỡ

Cái

21

Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ

Cái

22

Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động các loại, các cỡ

Cái

23

Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ

Cái

24

Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ

Cái

25

Kim cánh bướm các loại, các cỡ

Cái

26

Kim chích máu các loại, các cỡ

Cái

27

Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ

Cái

28

Kim tiêm dùng một lần các loại, các cỡ

Cái

29

Nút chặn đuôi kim luồn (có hoặc không có heparin) các loại, các cỡ

Cái

30

Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ

Cái

31

Kim châm cứu các loại, các cỡ

Cái

32

Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm)

Cái

33

Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm)

Cái

34

Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các loại, các cỡ

Cái

35

Dây nối đi kèm dây truyền các loại, các cỡ

Cái

36

Khóa 3 ngã có dây nối/ không có dây nối

Cái

37

Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ

Đôi

38

Găng tay vô trùng dùng trong thăm dò chức năng, xét nghiệm các loại, các cỡ

Đôi

39

Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ

Đôi

40

Ống, dây cho ăn các loại, các cỡ

Cái

41

Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ các loại, các cỡ

Cái

42

Túi, lọ, cát-sét (cassette) đựng hoặc đo lượng chất thải tiết, dịch xả các loại, các cỡ

Cái

43

Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ

Cái

44

Ống ca-nuyn (cannula) mở khí quản các loại, các cỡ

Cái

45

Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene)

Cái

46

Thông (sonde) các loại, các cỡ

Cái

47

Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các loại, các cỡ

Cái

48

Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter), bộ phân phối (manifold) và cổng chia (stopcock) dùng trong thủ thuật, phẫu thuật, chăm sóc người bệnh các loại, các cỡ

Cái

49

Ống thông (catheter) các loại, các cỡ

Cái

50

Kim khâu các loại, các cỡ

Cái

51

Chỉ khâu không tan các loại, các cỡ

Sợi

52

Chỉ khâu tan chậm các loại, các cỡ

Sợi

53

Chỉ khâu tan nhanh các loại, các cỡ

Sợi

54

Chỉ thép, dây thép dùng trong phẫu thuật

Sợi

55

Lưỡi dao cắt mô, bệnh phẩm các loại, các cỡ

Cái

56

Lưỡi dao mổ các số

Cái

57

Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)

Cái

58

Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo

Hộp

59

Chất nhuộm màu dùng trong phẫu thuật mắt các loại

Chai/Lọ

60

Dụng cụ, máy khâu cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Longo các loại, các cỡ (bao gồm cả vòng, băng ghim khâu kèm theo)

Cái

61

Bộ kít tách bạch cầu, tách tiểu cầu, tách huyết tương các loại, các cỡ

Bộ

62

Băng keo thử nhiệt các loại, các cỡ

Cuộn

63

Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ

Cái

64

Đầu côn các loại, các cỡ

Cái

65

Đè Lưỡi (gỗ, inox, sắt) các loại, các cỡ

Cái

66

Miếng dán điện cực, điện cực dán, đệm điện cực các loại, các cỡ

Cái

67

Kìm, khóa, kẹp (clip, clamp) các loại, các cỡ

Cái

68

Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ

Cái

69

Phin lọc vi khuẩn các loại, các cỡ

Cái

70

Túi lấy máu các loại, các cỡ

Cái

71

Mũi khoan răng hàm mặt các loại, các cỡ

Cái

72

Màng mô vô trùng có iode - ioban 6640 (34x35cm)

Miếng

73

Khẩu trang, áo quần, mũ phẫu thuật

Cái

74

Gel siêu âm, điện tim

Tube/Chai

75

Giấy in kết quả xét nghiệm

Cuộn/Xấp

76

Huyết áp kế (bao gồm tai nghe)

Cái

77

Nhiệt kế

Cái

78

Ampu bóp bóng, bóng mềm

Cái

79

Dây Garo

Cái

80

Vòng đeo tay bệnh nhân

Cái

81

Bao cao su (capot), vòng tránh thai

Cái

82

Que phết tế bào Spatula

Cái

83

Lam kính

Hộp

84

Lamen

Hộp

85

Test chẩn đoán xét nghiệm các loại

Test

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


59

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75