Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC năm 2011 Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán Dự án: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Đồng muối Kỳ Hà do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1656/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 25/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1656/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỒNG MUỐI KỲ HÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-BNN-TC ngày 09/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ-BNN-CB ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối Kỳ Hà; quyết định số 145/QĐ-TCTM-QLDA ngày 19/10/2009 của Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Đồng muối Kỳ Hà” do Tổng công ty Lương thực miền Bắc làm chủ đầu tư

Tổng kinh phí dự toán: 77.815.000 đồng

(Bảy mươi bảy triệu, tám trăm mười lăm ngàn đồng),

Các khoản mục chi phí gồm:

- Chi phí công tác thẩm tra quyết toán: 50.600.000 đồng

- Chi công tác kiểm tra thực tế tại công trình: 22.215.000 đồng

- Chi khác (Văn phòng phẩm, phụ cấp kế toán …): 5.000.000 đồng

Điều 2. Chủ đầu tư (Tổng công ty Lương thực miền Bắc) có trách nhiệm chuyển kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành về Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo địa chỉ:

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Mã ngân sách: 1053631

Tài khoản số 934.01.015 Kho bạc Nhà nước Ba Đình - Hà Nội

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT căn cứ nguồn kinh phí hiện có thực hiện chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đề nghị của Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, phù hợp với các khoản mục chi trong dự toán này và các chế độ chi hiện hành có liên quan, đảm bảo chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC (02 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC năm 2011 Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán Dự án: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Đồng muối Kỳ Hà do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249