Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/QĐ-VKSTC năm 2018 về danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 16/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Thị Thủy Khiêm
Ngày ban hành: 27/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số: 69/TTr-C3 ngày 26 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục tài sản công mua sắm theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân là trang phục sử dụng theo niên hạn theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng minh Kiểm sát viên; Trừ trang phục được cấp bằng tiền (gồm: Thắt lưng, Giầy da, Bít tất, Dép quai hậu, Áo mưa và Cặp đựng tài liệu).

Điều 2. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung

1. Cục Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm tài sản công quy định tại Điều 1 Quyết định này bằng phương thức tập trung theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Việc mua sắm tập trung được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Thẩm quyền điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung

Việc điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện theo quy định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung

Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 275/QĐ-VKSTC ngày 02/6/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố danh mục mua sắm tài sản nhà nước tập trung ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6 (để tổ chức triển khai thực hiện);
- Đ/c Lê Minh Trí-Viện trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Cục QLCS);
- Trang thông tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu: VT, (C3, LĐC, PTSTP).T.110b.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thủy Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/QĐ-VKSTC năm 2018 về danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


78
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12