Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh sách đơn vị, loại dịch vụ có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1232/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 20/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁC LOẠI DỊCH VỤ CÓ HƯỞNG LỢI TỪ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1087/STC-HCSN ngày 29/5/2018 về việc phê duyệt danh sách đơn vị và các loại dịch vụ hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị, các loại dịch vụ có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để thu tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

(Chi tiết theo biểu tổng hợp đính kèm)

2. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bằng 1% trên tổng doanh thu các loại dịch vụ có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng thực hiện trong kỳ của mỗi đơn vị.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đợt 1) năm 2011.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Lồng ghép các chương trình, dự án liên quan và có các hình thức truyền thông phù hợp để các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có hưởng lợi từ môi trường rừng biết và cùng phối hợp thực hiện.

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát danh sách các tổ chức, cá nhân và các loại dịch vụ có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong quý I của năm kế hoạch.

- Thông báo việc thu tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Quỹ BV&PTR Việt Nam;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁC LOẠI DỊCH VỤ CÓ HƯỞNG LỢI TỪ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

(Đính kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Tên điểm, khu du lịch

Tên đơn vị quản lý

Các loại dịch vụ

Tham quan

Vui chơi giải trí

Ăn uống

Vận chuyển

Lưu trú

Mua sắm

Khác

1

Khu du lịch Lang Biang

Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

x

 

x

x

x

x

 

2

Khu du lịch Thác Datala

x

x

x

 

 

x

 

3

Khu du lịch dã ngoại Tuyền Lâm

 

x

x

 

 

 

 

4

Khu du lịch Cáp Treo

x

 

x

 

x

x

 

5

Khu du lịch Thác Prenn

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Lâm Đồng

x

x

x

x

 

x

 

6

Khu du lịch Hồ Than Thở

Công ty TNHH Thùy Dương

x

 

x

 

 

x

 

7

Khu du lịch Đồi Mộng Mơ

Công ty cổ phần Thành Thành Công Lâm Đồng

x

x

x

 

 

x

 

8

Khu du lịch Thung lũng Tình yêu

Công ty cổ phần Thành Thành Công Lâm Đồng

x

x

x

x

x

x

 

9

Khu du lịch Thung Lũng Vàng

Công ty cổ phần du lịch Thung Lũng Vàng

x

 

x

 

x

x

 

10

Khu du lịch thác Pongour

Công ty cổ phần du lịch Đất Nam

x

 

x

 

 

 

 

11

Khu du lịch Thác Đam B'ri

Công ty cổ phần du lịch Đam B'ri

x

x

x

 

x

x

 

12

Khu du lịch rừng Madaguôi

Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Madaguôi

x

x

x

x

x

x

 

13

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường)

Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

x

 

x

 

x

 

 

14

Khu Edense Đà Lạt

Công ty TNHH MTV MaiCo

 

 

x

 

x

 

 

15

Khu Teracotta Bốn mùa Tuyền Lâm

Công ty cổ phần Bốn mùa Tuyền Lâm

 

 

x

 

x

 

 

16

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuyền Lâm

Công ty cổ phần SAM Tuyền Lâm

 

 

x

 

x

 

 

17

Sacom Tuyền Lâm (SAM)

 

x

 

 

x

 

 

18

Khu du lịch Làng Bình An

Công ty cổ phần Làng Bình An

 

 

x

 

x

 

 

19

Khu du lịch đường Hầm Đất Sét

Công ty cổ phần Sao Đà Lạt

x

x

x

 

x

x

x

20

Điểm du lịch sinh thái K’lan

Công ty TNHH xây dựng và giao thông Tiến Lợi

 

 

x

 

x

 

 

21

Khu hoa lan Thanh Quang

Công ty TNHH xuất khẩu hoa lan Thanh Quang

x

 

 

 

 

 

 

22

Khu du lịch Đào Nguyên

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đào Nguyên

 

 

x

 

x

 

 

23

Khu du lịch Toàn cầu

Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Toàn Cầu

x

 

 

 

x

 

 

24

Khu du lịch Zoodoo

Công ty TNHH Kinh Nông

x

 

x

 

 

 

 

25

Khu du lịch Làng Cù Lần

Công ty TNHH GBQ

x

 

x

x

 

x

 

26

Khu du lịch Dinh I

Công ty du lịch Hoàn Cầu Đà Lạt

x

 

x

 

 

x

 

27

Sân Golf Đà Lạt

Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL

 

x

 

 

 

 

 

28

Sân Golf Đạ Ròn

Công ty TNHH Acteam International

 

x

 

 

 

 

 

29

Khu du lịch Lá Phong

Công ty TNHH Vĩnh Xuân Đà Lạt

x

 

 

 

 

 

 

30

Khu du lịch Thác Bảo Đại (Đức Trọng)

Công ty TNHH Phương Vinh

x

 

 

 

 

 

 

31

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hoa Sơn - Resort

Công ty TNHH Vạn Thành

x

 

x

 

 

 

 

32

Điểm du lịch Ma Rừng Lữ quán

Cá nhân (ông Nguyễn Thanh Liêm làm chủ)

x

x

x

 

x

 

 

33

Điểm du lịch tham quan Thác Bảo Đại (hồ Tuyền Lâm Đà Lạt)

Công ty TNHH Phong Phú

x

 

x

 

 

 

 

34

Khu du lịch thác Cam Ly

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Lâm Đồng

x

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh sách đơn vị, loại dịch vụ có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79