Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1152/2000/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn ban hành

Số hiệu: 1152/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 15/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1152/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH V/V GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÁC CƠ QUAN NĂM 2000 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND năm 1994 ;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ ;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch- Đầu tư tại tờ trình số 262/ TT-KH&ĐT ngày 8/8/2000 ;

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000, nguồn vốn đầu tư : Vay vốn tồn ngân ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương.

Điều 2. Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn cho các công trình trên trong năm 2001 để có nguồn hoàn trả ngân sách theo quy định

- Các chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước, sử dụng vốn xây dựng trụ sở làm việc theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 ( t/h)
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND &UBND tỉnh.
- Lưu VT-TH-CN-XDCB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN 
Phan Thế Ruệ

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1152/2000/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681
DMCA.com Protection Status