Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 101/2008/QĐ-UBND về giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 101/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 101/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Tài chính về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 cho thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8674/TTr- SKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 và Tờ trình số 8765/TTr-SKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 đối với Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ lang thang, xâm hại tình dục, phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (danh mục đính kèm).

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Quyết định số 71/2008/ QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:        
Như Điều 4; 
Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM);
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Bộ Tài chính;
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
Thường trực Thành ủy;
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;
Các Ban Hội đồng nhân dân TP;              
Văn phòng Thành ủy;            
VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Phòng VX, THKH (3b);
Lưu:VT, (THKH/Hi) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

SỞ Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN
(Theo Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục các chương trình, dự án

Đơn vị thực hiện

Kế hoạch điều chỉnh năm 2008

Ghi chú

Tổng số

Vốn ĐTPT (TW)

Vốn sự nghiệp (*)

Tổng số

Trung ương

Địa phương

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

 

20.745

0

20.745

16.485

4.260

 

1

Dự án truyền thống, giáo dục chuyển đổi hành vi

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và các quận - huyện

3.374

0

3.374

3.374

0

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang CCDS và KHHGĐ

2

Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

 

2.986

0

2.986

2.986

0

 

 

 

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và các quận - huyện

12

0

12

12

0

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang CCDS và KHHGĐ

 

 

Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

2.974

0

2.974

2.974

0

 

3

Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và các quận - huyện

10.965

0

10.965

7.165

3.800

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang CCDS và KHHGĐ

4

Dự án nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và các quận - huyện

1.631

0

1.631

1.606

25

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang CCDS và KHHGĐ

5

Dự án đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và các quận - huyện

1.045

0

1.045

1.045

0

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang CCDS và KHHGĐ

6

Chiến dịch lồng ghép truyền thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình - sức khoẻ sinh sản

 

309

0

309

309

0

 

 

 

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và các quận - huyện

0

0

0

0

0

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang CCDS và KHHGĐ

 

 

Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

309

0

309

309

0

 

7

Chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các hoạt động thực hiện chiến lược gia đình

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và các quận - huyện

435

0

435

0

435

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang CCDS và KHHGĐ

(*) Đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN
(Theo Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục các chương trình, dự án

Đơn vị thực hiện

Kế hoạch điều chỉnh năm 2008

Ghi chú

Tổng số

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp (*)

Tổng số

Trung ương

Địa phương

 

Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, bị xâm phạm tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.040

0

1.040

1.040

0

 

1

Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

140

0

140

140

0

 

2

Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

90

0

90

90

0

 

3

Đề án truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

213

0

213

213

0

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang Sở LĐ-TB và XH  

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Truyền thông vận động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

93

0

93

93

0

 

 

- Nâng cao năng lực quản lý

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

120

0

120

120

0

 

4

Đề án ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

597

0

597

597

0

Thay đổi đơn vị thực hiện từ UBDS-GĐ và TE sang Sở LĐ-TB và XH 

(*) Đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 101/2008/QĐ-UBND về giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66