Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 23/2002/NQ-HĐ về nhiệm vụ thu chi ngân sách Hà nội năm 2002 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII ỳ họp thứ 6-Từ ngày 16 đến 18 tháng 1 năm 2002)do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 23/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 23/2002/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002
(Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII kỳ họp thứ 6 - Từ ngày 16 đến 18 tháng 1 năm 2002)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân(Sửa đổi);
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ vào báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội và thảo luận của đại biểu HĐND thành phố về tình hình thu, chi ngân sách năm 2001, dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2002
.

QUYẾT NGHỊ:

I/ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHÀ NƯỚC GIAO VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2002:

       1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:     17.059.320 triệu đồng

            Trong đó:  Thu nội địa                                  14.659.320 triệu đồng

       2- Tổng chi ngân sách địa phương:                        3.358.730 triệu đồng

 

II/ CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM TRONG BỐ TRÍ NGÂN SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2002:

Cơ bản tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2002 do UBND thành phố trình, đồng thời lưu ý một số vấn đề sau đây:

1. Năm 2002, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án lớn về phát triển kinh tế và xây dựng đô thị, nhu cầu vốn lớn trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. Do vậy, cần khai thác mọi nguồn vốn ngân sách để chủ động bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chi ngay từ đầu năm, đồng thời có biện pháp huy động mọi nguồn vốn để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Trong chi đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, vốn đối ứng cho các dự án ODA, cho các công trình giao thông, các công trình chuẩn bị cho SEAGAMES 2003, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế các khu công nghiệp, kinh tế nông nghiệp và nông thôn ngoại thành, các làng nghề; tiếp tục quan tâm đầu tư để giải quyết những vấn đề bức xúc về dân sinh và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước địa phương làm ăn có hiệu quả.

3. Trong chi thường xuyên, ưu tiên bố trí ngân sách cho sự nghiệp Y tế - Giáo dục và Khoa học - Công nghệ thao tinh thần Nghị quyết TW2 (khóa VIII), quan tâm đến giáo dục mầm non ở ngoại thành và tuyến y tế xã; hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ xã, phường; đảm bảo kinh phí cho công tác duy tu, duy trì môi trường đô thị và kinh phí tu bổ đê kè; tăng chi trợ giá xe buýt, trợ giá giống cây con để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp - nông thôn; đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước và các chương trình mục tiêu của thành phố.

4. Bố trí 50 tỷ đồng bổ sung vốn cho Quỹ phát triển nhà ở thành phố trên cơ sở sửa đổi quy chế hoạt động của Quỹ theo Nghị định 71/2001/NĐ-CP.

5. Bố trí 5 tỷ để tạo vốn ban đầu thành lập Quỹ Khuyến nông.

6. Giao TT HĐND và UBND thành phố:

- Căn cứ ý kiến của HĐND, thực hiện hoàn chỉnh dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2002, danh mục các dự án đầu tư XDCB năm 2002 để giao cho các đơn vị trực thuộc; đảm bảo Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách được triển khai tới các ngành, các cấp ngay từ tháng đầu năm 2002.

- UBND thành phố thực hiện việc công bố công khai ngân sách năm 2002 đã được HĐND quyết định, theo quy định của Nhà nước.

- TT HĐND và các ban, các tổ đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách theo Nghị quyết HĐND, đảm bảo ngân sách được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

- Giữa hai kỳ họp, TT HĐND xem xét, quyết định thực hiện các khoản chi phát sinh ngoài dự toán do UBND Thành phố trình và báo cáo lại với HĐND Thành trong kỳ họp gần nhất.

- UBND Thành phố tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện thực hiện các chỉ tiêu Nhà nước giao về thu, chi ngân sách năm 2002; thực hiện nghiêm túc những quy định của Chính phủ và Thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương; xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể về tạo vốn và thu hút vốn đầu tư; đổi mới cơ chế điều hành để nâng cao hiệu quả các chương trình muc tiêu; tăng cường quản lý sau đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, TDTT, vệ sinh môi trường; thực hiện thí điểm khoán chi hành chính và một số dịch vụ công ở một số sở, ngành, quận, huyện; triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể về phân cấp ngân sách và phân cấp chi đầu tư XDCB cho các quận, huyện nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của cấp mình và giảm dần trợ cấp ngân sách từ thành phố cho ngân sách quận, huyện, phường, xã./.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH 
 
 
 
Phùng Hữu Phú

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 23/2002/NQ-HĐ về nhiệm vụ thu chi ngân sách Hà nội năm 2002 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII ỳ họp thứ 6-Từ ngày 16 đến 18 tháng 1 năm 2002)do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333
DMCA.com Protection Status