Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 59/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 10/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Hà Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT 31/2016/NQ-HĐND VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, UBND tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện với những nội dung cụ th như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Các cấp, các ngành chủ động phối hợp, nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững” và tình hình thực tế địa phương nhằm hoàn thành toàn diện, vượt mức mục tiêu, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 thông qua.

B. NỘI DUNG

I. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

1. Thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng linh hoạt, hiệu quả

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; chủ trì, phi hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố quản lý hiệu quả thị trường vàng và thị trường ngoại tệ; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả “Đề án chống Đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế, các giải pháp huy động nguồn lực vàng và ngoại tệ”, Đán phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020.

- Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn tín dụng, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện các giải pháp để tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho vay phát triển sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao…, phấn đấu năm 2017, huy động vốn tăng khoảng 23- 25% so với năm 2016

2. Kiểm soát lạm phát

Sở Tài chính và sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành ph: Tăng cường quản lý giá, tham mưu điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý giá theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu kim soát lạm phát năm 2017.

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước

a) Chống thất thu, tăng thu ngân sách:

Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, UBND các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan: Triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017 ngay từ đầu năm, phấn đấu thu ngân sách đạt 5.500 tỷ, vượt 460 tỷ so với chỉ tiêu HĐND tỉnh đã quyết nghị, hướng đến mục tiêu tự chủ được ngân sách vào năm 2018. Tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách. Rà soát các cơ sở, căn cứ thu đđiều chỉnh kịp thời, phù hợp. Không đxuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chính sách, pháp luật về thuế.

b) Kim soát chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước:

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương: Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền theo tinh thần triệt để tiết kiệm.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh: Đơn giản thủ tục để rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán ngay cho các dự án đầu tư khi có khối lượng hoàn thành và có đủ điều kiện chi theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động hướng dẫn và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư công trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu; đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng; đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án. Phối hp Sở Tài chính bố trí nguồn để trả đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn theo quy định.

- Các Sở, ngành, địa phương: Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên. Thực hiện nghiêm Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh v chế độ công tác phí, chế độ chi tchức các hội nghị, chế độ tiếp khách đi với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý...

II. Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh các Luật, Nghị định, văn bản hướng dẫn của Trung ương về doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tham mưu Chương trình/Kế hoạch hành động của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia năm 2017, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2/2017.

- Các ngành, các cấp:

+ Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

+ Rà soát các nguyên nhân gây trở ngại làm ảnh hưởng đến môi trường đu tư kinh doanh của tỉnh, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từ đó có giải pháp chỉ đạo phù hợp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cp tỉnh. Trin khai thực hiện nghiêm túc Chương trình/Kế hoạch hành động của UBND thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 5-10 bậc so với năm 2016.

2. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: Tham mưu Chương trình/Kế hoạch hành động của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2/2017.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút các dự án phù hợp Đán đổi mới định hướng đầu tư phát triển của tỉnh.

- Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phm.

III. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

1. Cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh tình hình, phương án xử lý nợ công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đtrình HĐND tỉnh tại khọp giữa năm 2017. Tham mưu phân bổ vốn theo đúng nguyên tắc tiêu chí, định mc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; tập trung nguồn lực, btrí vốn cho các dự án trọng điểm, tạo tăng trưởng phù hợp Đ án đi mới định hướng đầu tư phát triển của tỉnh và nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, các công trình dở dang cần hoàn thành để phát huy hiệu quả đầu tư, các dự án đáp ứng nhu cầu bức thiết của Nhân dân. Phối hợp Sở Tài chính và Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Đ án tng thbán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, tư nhân hóa các dịch vụ công Nhà nước không cần nắm giữ, chi phi.- Sở Xây dựng chủ trì rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá trong XDCB cho phù hợp thực tế; tham mưu Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; mối liên hệ của cơ quan quản lý Nhà nước và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2017.

- Các Sở ngành, UBND huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, văn bản hướng dn của Trung ương. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, tập trung đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tư.

2. Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

- Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh: Chủ trì hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật NSNN, các luật về thuế, phí và lệ phí và các khoản thu khác.

- Các ngành, các cấp: Thực hành tiết kiệm chi tiêu trong dự toán được giao. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, đặc biệt là nợ xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay. Triển khai thực hiện Đán sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021. Khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

a) Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch ngành nông nghiệp đến năm 2025, định hướng 2030 theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển bền vững. Xây dựng, hoàn thiện các Đán: Ứng dụng các giống cây trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô tập trung gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; Tích tụ ruộng đất để phát triển cây trồng hàng hóa tỉnh Hà Nam; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa cốt cao khó khăn về nước tưới; Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2017. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- UBND các huyện, thành phố: Nắm sát tình hình, báo cáo UBND tỉnh kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện các Đề án phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân nông thôn để tháo gỡ, chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo để bình quân mỗi xã thực hiện 1 mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch làm vệ tinh cho Công ty Vineco. Hoàn thành cứng hóa đường trục chính nội đồng theo kế hoạch (tháng 7/2017). UBND huyện Bình Lục trin khai Đề án thí đim xây dựng Khu chăn nuôi tập trung bò thịt, bò sinh sản giai đoạn 2017-2018. UBND huyện Lý Nhân triển khai Đán thí điểm mô hình các HTX kiểu mới, hộ nông dân thực hiện tích tụ ruộng đất đtrồng cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

- Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và đơn vị liên quan tham mưu thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Liên minh HTX tỉnh rà soát, kiên quyết giải thể các HTX tn tại hình thức, không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài.

- Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

+ Tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp như: tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất cây trồng hàng hóa chất lượng cao, sản xuất sản phẩm sạch giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa sản xuất.... Nhân rộng các đề án, mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp gắn với công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phm.

+ Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp chế biến nông sản để tiêu thụ nông sản cho nông dân, phối kết hp với các tổ chức cung ứng giống, vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm.

+ Huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với 02 huyện, các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017.

b) Phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo

- Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với các dự án mới hoàn thành đi vào sản xuất, các dự án sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh (về thủ tục hành chính, tiếp cận tín dụng, lao động, dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp...).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, mở rộng thu hút đầu tư các nước Châu Âu, Bắc Mỹ. Ưu tiên thu hút các sản phẩm thuộc các ngành điện, điện tử, cơ khí lắp ráp và một số sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, các dự án chế biến nông sản, thực phẩm; tạo điều kiện mở rộng, tăng công suất các dự án công nghiệp chế biến: bia, sữa, nước giải khát..., thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, giá trị gia tăng cao. Tích cực thu hút đầu tư KCN Thái Hà. Xây dựng các cơ chế đặc thù để thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tác động lan tỏa, đặc biệt là dự án đầu tư Cảng thông quan nội địa (ICD) để phục vụ các doanh nghiệp trong các KCN. Rà soát để phân loại, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc chấm dứt chủ trương đầu tư, ưu đãi đầu tư, thu hồi đất dự án vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì hoàn thiện và tham mưu triển khai các Đề án: Điều chỉnh quy hoạch các KCN; Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN; Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động của các KCN.

- Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện Đán “Củng cố phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông tạo liên kết vùng, liên kết các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy”, báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2017.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố: Đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư hạ tng các Khu, cụm công nghiệp (Đồng Văn II mở rộng, Đồng Văn III, Đng Văn IV, Hòa Mạc, Châu Sơn, Cụm công nghiệp Kiện Khê, Thi Sơn mở rộng) để đáp ứng quỹ đt sạch thu hút đầu tư.

c) Phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan: Tiếp tục trình bổ sung dự án sân golf Tượng Lĩnh vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; xây dựng cơ chế thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng của Khu du lịch Tam Chúc; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án sân golf Kim Bảng, dự án khách sạn Mường Thanh, Trung tâm thương mại Vincom.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì: Hoàn thiện các Quy hoạch phục vụ phát triển du lịch (Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Tam Chúc; Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương). Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020.

- Sở Công Thương chủ trì: Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh triển khai hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; thực hiện chuyển dịch cơ cấu tín dụng phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Điện lực tỉnh đầu tư nâng cấp hệ thống trạm biến áp, đường dây tải điện để nâng chất lượng và sản lượng điện thương phẩm.

- Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

+ Tiếp tục thu hút các trường Đại học có chất lượng, trường Đại học quốc tế, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các Bệnh viện về đầu tư tại tỉnh.

+ Đôn đốc các trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện đã được chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

+ Tập trung GPMB và đầu tư hạ tầng Khu du lịch Tam Chúc

+ Đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi triển khai xây dựng nhà máy cấp nước sông Hồng (giai đoạn I).

4. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa

- Sở Công Thương chủ trì phối hp các Sở, ngành và các cơ quan liên quan: Hoàn thành Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động quốc gia về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa. Chủ động tổ chức kết nối thông tin cung cầu, đẩy mnh tiêu thụ hàng hóa. Làm tốt công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan: Thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xut hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

- Chi cục Hải quan tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Tuyên truyền, xây dựng hình ảnh Hà Nam là “điểm đến hấp dẫn”, “nơi sinh sống hấp dẫn” đối với các nhà đầu tư, người lao động, du khách trong và ngoài nước nhằm mở rộng, phát triển thị trường hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa trong tỉnh.

IV. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020

1. Tập trung cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Các ngành, các cấp: Tổ chức thực hiện nghiêm các luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loại thị trường trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, đánh giá, rút ra bài học về tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn, trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp.

2. Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Đẩy mnh huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư trung hạn được duyệt.

- Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đảm bảo quy hoạch đi trước một bước làm cơ sở đầu tư và thu hút đầu tư. Thực hiện nghiêm Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh...Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung các đô thị theo hướng thiết thực, bn vững.

- Tập trung GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án, tập trung đầu tư các dự án để triển khai thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ln thứ XIX, các dự án, lĩnh vực trọng điểm tạo sức lan tỏa và kết nối phát triển và các công trình dở dang cần hoàn thành năm 2017 để phát huy hiệu quả đầu tư.

3. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành: Tiếp tục thi công các hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tng giai đoạn I Khu Đại học Nam Cao. Thực hiện tốt công tác xúc tiến đu tư; đ xut, phối hợp báo cáo Chính phủ về cơ chế tạo vốn, nguồn lực để các trường tiến hành đầu tư nhanh. Lựa chọn các trường, các cơ sở đào tạo uy tín có nhu cầu đầu tư về đăng ký đầu tư xây dựng. Phối hợp, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Young dong - Hàn Quốc, các trường đã được chp thuận đu tư trin khai và đy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật cht.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Đán thí điểm tuyển học sinh THCS trong trường chuyên Biên Hòa. Triển khai dạy tiếng Anh chương trình mới cho 100% học sinh lp 9 từ năm học 2017-2018.

- UBND các huyện, thành phố: Xây dựng Đề án thành lập trường THCS chất lượng cao; tuyển viên chức giáo dục khối tiểu học và trung học cơ sở.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan triển khai Đán sữa học đường.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện cơ chế liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và Nhà nước trong đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 59%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 49% vào cuối năm 2017.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đán nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị giai đoạn 2017-2020, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017; thực thi có hiệu quả các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

V. Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Tập trung thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tổ chức thực hiện và quản lý Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện, phê duyệt thiết kế đô thị dọc các trục đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Phủ Lý. Xây dựng Chương trình phát triển thành phố Phủ Lý, Đán đề nghị công nhận thành phPhủ Lý là đô thị loại II.

- Xây dựng, hoàn thiện, triển khai Chương trình phát triển đô thị Duy Tiên, đô thị Vĩnh Trụ, Đề án nâng cấp và thành lập 9 thị trấn thuộc huyện (Hòa Hậu, Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân; Đô Hai, Ba Hàng, Chợ Sông huyện Bình Lục; Tượng Lĩnh, Nhật Tân huyện Kim Bảng; PhCà và thị trn trung tâm huyện lỵ huyện Thanh Liêm).

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các dự án đô thị dở dang; các dự án giao thông trọng điểm, dự án phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị. Triển khai các dự án đô thị mới theo quy hoạch, chú trọng các dự án có lợi thế để tạo nguồn vốn hoàn trả nhà đầu tư.

VI. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội

1. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và tạo việc làm

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan: Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; tập trung thực hiện các Đề án tạo việc làm, tăng thu nhập; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của người nghèo, tạo động lực vươn lên thoát nghèo bn vững. Tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và nhà ở cho người nghèo. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho một số đối tượng giai đoạn 2017-2020, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, mở rộng mạng lưới, tăng cường sự phối hp giữa BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phđể mở rộng đối tượng tham gia; giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT; khắc phục tình trạng lạm dụng BHYT.

2. Tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Xây dựng, triển khai thực hiện Đán thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh; các bệnh viện đa khoa và các bệnh viện chuyên khoa của tỉnh là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến Trung ương. Đưa Bệnh viện Sản - Nhi đi vào hoạt động.

- Các Sở, ngành liên quan, UBND thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng; phấn đấu cơ bản hoàn thành cơ sở II Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai trong năm 2017.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng tiêu chí con người Hà Nam văn hóa, sản xuất nông sản, thực phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng.

3. Phát triển văn hóa, thể thao

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các phong trào: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Đán phát triển thể thao thành tích cao.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp sở, ngành, đơn vị liên quan: Xây dựng, triển khai Đề án Chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đán tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ V năm 2018

4. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, phát triển thanh niên, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố:

+ Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới.

+ Triển khai thực hiện Luật trẻ em. Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn đến 2020; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng, nhân rộng mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng.

- Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn: Chú trọng công tác phát triển thanh niên, nhất là thực hiện các phong trào do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động và tổ chức triển khai thực hiện.

- Sở Nội vụ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phvà Sở, ngành liên quan: Chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời các đề nghị, vụ việc liên quan đến tôn giáo theo đúng quy định. Tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết tình hình tôn giáo tại giáo xứ Sở Kiện (Thanh Liêm). Tuyên tuyền, vận động, kiềm chế và từng bước đẩy lùi hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn tỉnh.

VII. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, Sở, ngành liên quan:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch, chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung thực hiện Kế hoạch xử lý theo Kết luận 47-KL/TU, các trường hp vi phạm trong thực hiện chuyển đổi ruộng trũng sang sản xut đa canh, phòng chống hút cát trái phép trên các tuyến sông. Kiên quyết thu hi đt, thu hi giy phép khai thác dự án vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Khoáng sản.

- Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam. Thực hiện hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí sinh lời theo quy hoạch; đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thuê quyền sử dụng đt đ kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng.

- Hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định quy định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định s 40/2014/QĐ-UBND).

- Lựa chọn dự án đầu tư đảm bảo đúng tiêu chí của tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm môi trường.

- Trin khai hiệu quả Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ cp bách về bảo vệ môi trường. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc nhà đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác đẩy nhanh tiến độ đầu tư theo dự án cam kết. Triển khai Đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực phía Tây sông Đáy. Quy hoạch, kêu gọi đầu tư xử lý nước thải các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

VIII. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương

- Các ngành, các cấp:

+ Thực hiện hiệu quả các Kế hoạch về CCHC năm 2017.

+ Rà soát, tham mưu điều chỉnh, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hp với các quy định mới của Trung ương và thực tiễn địa phương.

+ Tập trung triển khai Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và Nhân dân; Đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công của tỉnh và một số huyện (Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng), thành phố Phủ Lý; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng và trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

+ Thực hiện nghiêm: Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Chỉ thị số 01/CT- UBND ngày 08/01/2014 và Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện, đổi mới quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, phân công rõ nhiệm vụ, khc phục tình trạng né tránh, đùn đy trách nhiệm.

+ Thực hiện hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo thực chất.

+ Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Sở Nội vụ chủ trì:

+ Tham mưu xây dựng: Đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2017-2020, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2017; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đi với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2017.

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

+ Trên cơ sở tổng biên chế được giao, rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu lao động hợp đồng 68 cụ thể cho các cơ quan, đơn vị phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Văn phòng UBND tỉnh: Hoàn thiện và triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương trong quý I/2017. Sau khi Hệ thống vận hành n định, tham mưu thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, đôn đc, kim tra việc thực hiện.

2. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

+ Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, tập trung thanh tra các lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm, tham nhũng, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng cũng như các hành vi lợi dụng chống tham nhũng để tố cáo sai sự thật. Thực hiện nghiêm Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; thực hành tiết kiệm, chng lãng phí trong tất cả các khâu, các lĩnh vực (sử dụng đất đai, ngân sách, nhân lực, khai thác khoáng sản, ...). Tiếp tục thực hiện tốt các Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tiếp đón khách, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trin khai Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; phát huy vai trò của các cá nhân uy tín; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đối thoại với công dân tại cơ sở; coi trọng tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tcáo có hiệu lực pháp luật; đưa hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào khai thác, sử dụng một cách hiệu quả.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hp các đơn vị liên quan tham mưu Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy trin khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2/2017.

- Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên vận động các doanh nghiệp, nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, đời sống.

IX. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Sở, ngành liên quan: Nắm chắc tình hình cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng đim. Trin khai hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chng oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác... thi hành án trên địa bàn tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, xử lý phương tiện chở quá tải trọng. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình/Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục dứt điểm các vi phạm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện hiệu quả các Đán: “Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Quân báo - Trinh sát, Quân báo Nhân dân”; “Xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ”; “Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020”; “Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Tiếp tục rà soát và thực hiện tốt chế độ, chính sách theo Quyết định 62, Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm tốt công tác quản lý các cơ sở cai nghiện, không để xảy ra tình trạng bỏ trốn, đập phá...

X. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

- Sở Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ, định hướng cụ thể công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (tập trung tuyên truyền về chủ đề năm 2017; xây dựng xã hội lành mạnh, sng và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2017). Tăng cường quản lý thông tin mạng. Xây dựng Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hp pháp của Nhân dân.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Chỉ thị “Vviệc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong việc cung cp thông tin cho báo chí”. Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, quy hoạch, các cơ chế chính sách, sự chỉ đạo điều hành thuộc phạm vi quản lý, nhất là vấn đề được xã hội quan tâm.

- Báo, Đài tỉnh: Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục được người dân quan tâm. Nâng cao vai trò và trách nhiệm, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng, vì lợi ích của đất nước, của tỉnh. Hoàn thành dự án nâng cấp chất lượng phát sóng truyền hình kỹ thuật số.

- Đnghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp và tuyên truyền, vận động các tầng lp Nhân dân đoàn kết, tin tưởng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thcủa cơ quan, đơn vị; hàng tháng, quý báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) tình hình thực hiện trước ngày 17 hàng tháng và tháng cuối quý; báo cáo năm trước ngày 15/11/2017.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi, đôn đốc kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý; báo cáo năm trước ngày 20/11/2017./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ; (để b/c)
- Bộ KH&ĐT; (để b/c)
- TTTU, TTHĐND;(để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố;
- LĐVP, các CV;
- Lưu VT, TH;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 59/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngày 10/01/2017 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159